Αλλαγή μεγέθους

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας JPEG για να μειώσετε το πλήθος των pixel και να την αποθηκεύσετε ως νέα εικόνα. Η αλλαγή μεγέθους μιας εικόνας είναι εφικτή μόνο με τις εικόνες JPEG Μέγιστη/Μεσαία/Μικρή 1. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους εικόνων JPEG Μικρή 2 και RAW.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Αλλαγή μεγέθους].

 2. Επιλέξτε μια εικόνα.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να επιλέξετε την εικόνα της οποίας το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.
 3. Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας.

  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να εμφανίσετε το μέγεθος της εικόνας.
  • Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας (1).
 4. Κάντε αποθήκευση.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε την εικόνα με το νέο μέγεθος.
  • Ελέγξτε τον φάκελο προορισμού και τον αριθμό αρχείου της εικόνας και επιλέξτε [ΟΚ].
  • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας άλλης εικόνας, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.