Λειτουργία AF

Μπορείτε να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας AF ανάλογα με τις συνθήκες λήψης ή το θέμα. Στις καταστάσεις βασικής ζώνης, η βέλτιστη λειτουργία AF ορίζεται αυτόματα για την αντίστοιχη κατάσταση λήψης.

 1. Περιστρέψτε τον επιλογέα κατάστασης σε μια Δημιουργική ζώνη.

 2. Ορίστε την κατάσταση εστίασης σε AF.

  • Για φακούς RF χωρίς διακόπτη κατάστασης εστίασης

   Ορίστε την επιλογή [Λήψη: Κατάστ. εστίασης] σε [AF].

  • Για φακούς RF με διακόπτη κατάστασης εστίασης

   Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Αυτόματη εστίαση (AF).

 3. Επιλέξτε [Λήψη: Λειτουργία AF].

 4. Κάντε μια επιλογή.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.

   : One-Shot AF

   : Servo AF

One-Shot AF για στατικά θέματα

Αυτή η λειτουργία AF είναι κατάλληλη για στατικά θέματα. Όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, η μηχανή θα εστιάσει μόνο μία φορά.

 • Κατά την εστίαση του θέματος, το σημείο εστίασης AF γίνεται πράσινο και η μηχανή εκπέμπει ηχητικό σήμα. Αν δεν επιτευχθεί εστίαση, το σημείο AF θα γίνει πορτοκαλί.
 • Η εστίαση παραμένει κλειδωμένη όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσο της διαδρομής. Έτσι, μπορείτε να ανασυνθέσετε την εικόνα πριν τραβήξετε τη φωτογραφία.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα συνεχούς λήψης για συνεχή λήψη, ανατρέξτε στη σελίδα Κατάσταση προώθησης.

Σημείωση

 • Αν η ρύθμιση [Διαμόρφωση: Ηχητικά Σήματα] έχει οριστεί σε [Απενεργ.], ο βομβητής δεν θα εκπέμπει ηχητικό σήμα όταν επιτυγχάνεται εστίαση.
 • Για την περίπτωση χρήσης φακού που δεν υποστηρίζει την ηλεκτρονική χειροκίνητη εστίαση, ανατρέξτε στην ενότητα Ηλεκτρονική χειροκίνητη εστίαση φακού.

Λήψη με κλείδωμα εστίασης

Στη λήψη με κλείδωμα εστίασης, θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία One-Shot AF με σταθερό σημείο AF και κατόπιν θα αλλάξετε τη σύνθεση της λήψης πριν από τη λήψη. Τα βήματα είναι τα εξής, αφού πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για να εστιάσετε.

 1. Τοποθετήστε το σταθερό σημείο AF επάνω στο θέμα για εστίαση και πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

 2. Όταν το σημείο AF σε εστίαση γίνει πράσινο, κρατήστε το κουμπί κλείστρου πατημένο μέχρι το μέσον της διαδρομής του και αλλάξτε τη σύνθεση της λήψης.

 3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Servo AF για κινούμενα θέματα

Αυτή η λειτουργία AF είναι κατάλληλη για κινούμενα θέματα. Όσο κρατάτε το κουμπί κλείστρου πατημένο στο μέσον της διαδρομής του, η μηχανή θα συνεχίσει να εστιάζει συνεχώς στο θέμα.

 • Κατά την εστίαση του θέματος, το σημείο εστίασης AF γίνεται μπλε. Ο βομβητής δεν θα εκπέμπει ήχο ακόμη και όταν επιτυγχάνεται εστίαση.
 • Η έκθεση καθορίζεται τη στιγμή της λήψης.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα συνεχούς λήψης για συνεχή λήψη, ανατρέξτε στη σελίδα Κατάσταση προώθησης.

Προσοχή

 • Ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται, την απόσταση από το θέμα και την ταχύτητα του θέματος, η μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να εστιάσει σωστά.
 • Αν κάνετε ζουμ κατά τη συνεχή λήψη, ενδεχομένως να καταργηθεί η εστίαση. Κάντε πρώτα ζουμ, ανασυνθέστε έπειτα την εικόνα και τραβήξτε τη φωτογραφία.

Βοηθητική δέσμη AF

Η βοηθητική δέσμη AF (, ) μπορεί να ενεργοποιηθεί, όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή σε παρόμοιες συνθήκες, ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη εστίαση.

 • Με φλας Speedlite, διαμορφώστε τη ρύθμιση στο Speedlite, όπως χρειάζεται.

Προσοχή

 • Το φλας δεν εκπέμπει βοηθητική δέσμη AF, όταν η λειτουργία AF έχει οριστεί σε ή [Servo AF].

Σημείωση

 • Για να απενεργοποιήσετε την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF, ορίστε την επιλογή [Λήψη: Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF] σε [Απενεργ.].