בדיקת הגדרות רשת

  • Windows

    פתחו את [שורת פקודה] של Windows, הזינו ipconfig/all ולחצו על המקש Enter.

    בנוסף לכתובת ה-IP שהוקצתה למחשב, מוצגים גם מסכת רשת המשנה (subnet mask), השער (gateway) ופרטי שרת ה-DNS.

  • macOS

    ב-macOS, פתחו את היישום [מסוף], הזינו ifconfig -a ולחצו על המקש חזור. כתובת ה-IP שהוקצתה למחשב מצוינת בפריט [enX]‏ (X: מספר) לצד [inet], בתבנית "***.***.***.***".

    למידע על אפליקציית [מסוף] עיינו בעזרה של macOS.

כדי להימנע משימוש באותה כתובת IP עבור המחשב ועבור מכשירים אחרים ברשת, שנו את המספר הימני ביותר כאשר אתם מגדירים את התצורה של כתובת ה-IP שהוקצתה למצלמה בהתאם תהליכים המתוארים בסעיף הגדרה ידנית של כתובת IP.

לדוגמה: 192.168.1.10