מצב תקשורת אלחוטית

ניתן לבדוק את מצב התקשורת האלחוטית על המסך.

מסך פונקציות צילום

מסך תצוגת מידע במהלך צפייה

  • (1) פונקציית Wi-Fi
  • (2) עוצמת אות אלחוטי
  • (3) פונקציית Bluetooth
מצב תקשורת מסך
פונקציית Wi-Fi עוצמת אות אלחוטי
לא מחובר Wi-Fi: מושבת כבוי
Wi-Fi: מופעל
מתחבר (מהבהב)
מחובר
שולח נתונים (שמאל וימין)
שגיאת חיבור (מהבהב)

מחוון פונקציית Bluetooth

פונקציית Bluetooth מצב חיבור מסך
שונה מ-[Disable/הפסקה] Bluetooth מחובר Bluetooth מחובר
Bluetooth לא מחובר Bluetooth לא מחובר
[Disable/הפסקה] Bluetooth לא מחובר לא מוצג