פונקציות מותאמות אישית (C.Fn)

הגדרת פונקציות מותאמות אישית

 1. בחרו ב-[הגדרה: Custom Functions(C.Fn)/הגדרה: פונקציות מותאמות (C.Fn)].

 2. בחרו במספר פונקציה מותאמת אישית.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור את מספר הפונקציה המותאמת אישית שתרצו להגדיר (1), ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • הגדרות הפונקציה המותאמת אישית הנוכחיות מצוינות מתחת למספר הפונקציה המתאים בתחתית המסך (2).
 3. שנו את ההגדרות לפי בחירתכם.

  • בחרו באפשרות הגדרה.
  • כדי להגדיר פונקציה מותאמת אישית אחרת, חזרו על שלבים 2-3.

הערה

 • כדי לנקות את כל הגדרות הפונקציה המותאמת אישית שהגדרתם (למעט [Custom Controls/פקדים מותאמים אישית]), עברו אל [הגדרה: Reset camera/הגדרה: אפס מצלמה] ובחרו ב-[Custom Functions(C.Fn)/פונקציות מותאמות (C.Fn)] בתפריט [Other settings/הגדרות אחרות].

פונקציות בהתאמה אישית

ההגדרה מושבתת (לא עובדת) תאים אפורים מציינים שהפונקציה המותאמת אישית אינה רלוונטית עבור צילום תמונות הסטילס או הקלטת הווידאו האלה. (להגדרות אין כל השפעה).

פריטי הגדרת פונקציה מותאמת אישית

פונקציות מותאמות אישית מחולקות לשתי קבוצות לפי פונקציה: C.Fn I: חשיפה ו-C.Fn II: אחרים.

C.Fn I: חשיפה

‎C.Fn 1: ‏ISO expansion/הרחבת ISO

הופך את "H" (שווה ערך ל-ISO 25600) למהירות ISO שניתן להגדיר. שימו לב שמהירויות ISO מורחבות (H) אינן זמינות כאשר [צילום: Highlight tone priority/צילום: סמן עדיפות גוון] מוגדרת במצב [Enable/הפעלה] או [Enhanced/משופר].

 • ‎0:‏Disable/‏0:הפסקה
 • ‎1:‏Enable/‏1:הפעלה

‎C.Fn 2: ‏Safety shift/הסטת בטיחות

ביצוע התאמה אוטומטית של מהירות התריס וערך הצמצם כדי לאפשר לצלם בחשיפה רגילה אם ההגדרות של מהירות התריס או ערך הצמצם שהגדרתם במצב Tv או Avמונעות זאת.

 • ‎0:‏Disable/‏0:הפסקה
 • ‎1:‏Enable/‏1:הפעלה

C.Fn II: אחרים

‎C.Fn 3: ‏Custom Controls/פקדים מותאמים אישית

לשימוש נוח יותר במצלמה, ניתן להקצות ללחצני המצלמה פונקציות שאתם משתמשים בהן הרבה.

 1. בחרו בפקד של המצלמה.

 2. בחרו את הפונקציה שתרצו להקצות.

  • לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להשלים את ההגדרה.

הערה

 • במסך של שלב 1, ניתן ללחוץ על הלחצן INFO כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של הפקד המותאם אישית. [Custom Controls/פקדים מותאמים אישית] אינם נמחקים גם אם אתם ניגשים ל-[Reset camera/אפס מצלמה] ובוחרים ב-[הגדרה: Custom Functions(C.Fn)/הגדרה: פונקציות מותאמות (C.Fn)] בתפריט [Other settings/הגדרות אחרות].

פונקציות זמינות עבור פקדי המצלמה

 • AF

●: ברירת מחדל ○: ניתן להתאים אישית
פונקציה חצי לחיצה על כפתור הצילום כפתור נעילת חשיפה אוטומטית לחצן צילום וידאו כפתור פיצוי חשיפה כפתור מצב נהיגה כפתור הגדרת מהירות ISO כפתור המבזק
Metering and AF start/התחלת מדידה ו-AF
AF stop/עצירת AF
Set AF point to center/קבע נק. AF למרכז
One-Shot AF Servo AF
AF method/שיטת AF
Eye detection/זיהוי עיניים
Subject to track selection/כפוף לבחירת רצועה
 • MF

●: ברירת מחדל ○: ניתן להתאים אישית
פונקציה חצי לחיצה על כפתור הצילום כפתור נעילת חשיפה אוטומטית לחצן צילום וידאו כפתור פיצוי חשיפה כפתור מצב נהיגה כפתור הגדרת מהירות ISO כפתור המבזק
Manual focus/מיקוד ידני
Peaking/שיא
 • חשיפה

●: ברירת מחדל ○: ניתן להתאים אישית
פונקציה חצי לחיצה על כפתור הצילום כפתור נעילת חשיפה אוטומטית לחצן צילום וידאו כפתור פיצוי חשיפה כפתור מצב נהיגה כפתור הגדרת מהירות ISO כפתור המבזק
Metering start/התחלת מדידה
AE lock/נעילת AE
AE lock (while button pressed)/נעילת AE (כאשר הלחצן לחוץ)
AE lock/FE lock/נעילת AE/נעילת FE
Exposure compensation/פיצוי חשיפה
Set ISO speed/קבע מהירות ISO
Metering mode/מצב מדידה
Flash function settings/הגדרות תפקוד מבזק
Flash firing/הפעלת מבזק
FE lock/נעילת FE
 • סרטי וידאו

●: ברירת מחדל ○: ניתן להתאים אישית
פונקציה חצי לחיצה על כפתור הצילום כפתור נעילת חשיפה אוטומטית לחצן צילום וידאו כפתור פיצוי חשיפה כפתור מצב נהיגה כפתור הגדרת מהירות ISO כפתור המבזק
Movie recording/הקלטת וידיאו
Pause Movie Servo AF/השהה מנגנון servo של AF בווידאו
 • תמונה

●: ברירת מחדל ○: ניתן להתאים אישית
פונקציה חצי לחיצה על כפתור הצילום כפתור נעילת חשיפה אוטומטית לחצן צילום וידאו כפתור פיצוי חשיפה כפתור מצב נהיגה כפתור הגדרת מהירות ISO כפתור המבזק
Image quality/איכות תמונה
One-touch image quality setting/הגדרת איכות תמונה בנגיעה אחת
One-touch image quality (hold)/איכות תמונה בנגיעה אחת (החזק)
Still img aspect ratio/יחס אורך/רוחב
Auto Lighting Optimizer/ממטב תאורה אוטומטי
White balance/WB
Picture Style/סגנון תמונה
 • הפעלה

●: ברירת מחדל ○: ניתן להתאים אישית
פונקציה חצי לחיצה על כפתור הצילום כפתור נעילת חשיפה אוטומטית לחצן צילום וידאו כפתור פיצוי חשיפה כפתור מצב נהיגה כפתור הגדרת מהירות ISO כפתור המבזק
תצוגה מקדימה של עומק שדה Depth-of-field preview/תצוגה מקדימה של עומק שדה
Magnify/הגדל
Image replay/הצגה חוזרת של תמונה
Magnify images during playback/הגדל תמונות במהלך צפייה
Menu display/תצוגת תפריטים
Drive mode/מצב צילום ממונע
Select folder/בחר תיקייה
Create folder/צור תיקייה
Maximize screen brightness (temp)/הגדל בהירות מסך למקסימום (זמני)
Display off/כיבוי תצוגה
Switch between VF/screen/החלף עינית/מסך
Eco mode/מצב חיסכון
Wi-Fi/Bluetooth connection/חיבור Wi-Fi/Bluetooth
No function (disabled)/ללא תפקוד (מופסק)

‎C.Fn 4: ‏Release shutter w/o lens/שחרר את התריס ללא העדשה

ניתן לבחור אם ניתן לצלם תמונות סטילס או להקליט וידאו כאשר אין עדשה שמחוברת למצלמה.

 • ‎0:‏Disable/‏0:הפסקה
 • ‎1:‏Enable/‏1:הפעלה

‎C.Fn 5: ‏Retract lens on power off/הכנס את העדשה בעת כיבוי

ניתן להגדיר האם לכנס עדשות STM מסוג Gear (כגון RF35mm F1.8 Macro IS STM) באופן אוטומטי כאשר מתג ההפעלה של המצלמה במצב כיבוי.

 • ‎0:‏Enable/‏0:הפעלה

 • ‎1:‏Disable/‏1:הפסקה

שימו לב

 • העדשה לא תכונס בעת כיבוי אוטומטי, ללא קשר להגדרה.
 • לפני ניתוק העדשה, ודאו שהיא מכונסת.

הערה

 • במצב [‎0:‏Enable/‏0:הפעלה], הפונקציה מופעלת ללא קשר להגדרה של מתג מצב המיקוד של העדשה (AF או MF).