התקנה/הסרה של הסוללה והכרטיס

הכניסו למצלמה מארז סוללות LP-E17 טעון במלואו וכרטיס. התמונות שצולמו מאוחסנות בכרטיס.

הכנסה

 1. החליקו את מנעול מכסה תא הסוללות/כרטיס ופתחו את המכסה.

 2. הכניסו את הסוללה.

  • הקצה עם המגעים החשמליים צריך להיות מופנה פנימה.
  • הכניסו את הסוללה עד שהיא ננעלת במקומה.
 3. הכניסו את הכרטיס.

  • הכניסו את הכרטיס כאשר התווית שלו פונה לחזית המצלמה עד שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

  שימו לב

  • ודאו שמתג הגנת הכתיבה של הכרטיס (1) מוסט כלפי מעלה כדי לאפשר כתיבה ומחיקה.
 4. סגרו את המכסה.

  • לחצו על המכסה הסגור, ואז החליקו את מנעול מכסה תא הסוללות/כרטיס כדי לנעול אותו.

שימו לב

 • ניתן להשתמש רק במארז הסוללות LP-E17, ולא בסוללות אחרות.

אתחול הכרטיס

אם הכרטיס חדש או שאותחל (פורמט) בעבר במצלמה או במחשב אחרים, אתחלו את הכרטיס במצלמה הזו ().

הסרה

 1. החליקו את מנעול מכסה תא הסוללות/כרטיס ופתחו את המכסה.

  • העבירו את מתג ההפעלה למצב כיבוי.
  • ודאו שנורת הגישה (1) כבויה לפני פתיחת מכסה תא הסוללות/כרטיס.
  • אם מופיע על המסך הכיתוב [Saving.../שמירה...], סגרו את המכסה.
 2. הוצאת הסוללה.

  • לחצו על ידית נעילת הסוללה כפי שמוצג על ידי החץ והוציאו את הסוללה.
  • כדי למנוע קצרים חשמליים, חברו תמיד לסוללה את מכסה המגן () הכלול בערכה.
 3. הוצאת הכרטיס.

  • דחפו בעדינות את הכרטיס פנימה, ואז שחררו כדי לאפשר לו לצאת.
  • משכו את הכרטיס החוצה במצב ישר, ולאחר מכן סגרו את המכסה.

שימו לב

אל תוציאו את הכרטיס מייד לאחר הופעת הסמל האדום [אזהרת טמפרטורה אדומה] במהלך הצילום. ייתכן שעקב הטמפרטורה הפנימית הגבוהה של המצלמה הכרטיס יהיה חם. העבירו את מתג ההפעלה למצב כיבוי והפסיקו לצלם זמן מה לפני הוצאת הכרטיס. הוצאת הכרטיס כאשר הוא חם מדי מייד לאחר הצילום עלולה לגרום לכך שתפילו אותו ותגרמו לו נזק. הוציאו את הכרטיס בזהירות.

הערה

 • מספר התמונות שניתן לאחסן בכרטיס משתנה בהתאם לקיבולת הפנויה בכרטיס ולהגדרות כגון איכות תמונה ומהירות ISO.

שימו לב

 • כאשר נורת הגישה דולקת או מהבהבת המשמעות היא שמתבצעת כתיבה, קריאה או מחיקה של תמונות בכרטיס, או העברת נתונים. במצב כזה, אין לפתוח את מכסה תא הסוללות/כרטיס. כדי למנוע פגיעה בנתונים שבכרטיס או נזק לכרטיס או למצלמה, לעולם אל תבצעו את אחת מהפעולות הבאות כאשר נורת הגישה דולקת או מהבהבת:

  • הוצאת הכרטיס.
  • הוצאת הסוללה.
  • טלטול או מכה במצלמה.
  • ניתוק או חיבור כבל חשמל
   (בעת שימוש באביזרים אופציונליים לשקע חשמל ביתי).

 • אם כבר מאוחסנות תמונות בכרטיס, ייתכן שמספר התמונה לא יתחיל מ-0001 ().
 • אם מוצגת על המסך הודעת שגיאה הקשורה לכרטיס, הוציאו והכניסו מחדש את הכרטיס. אם השגיאה נמשכת, השתמשו בכרטיס אחר.

  אם ניתן להעביר את התמונות מהכרטיס למחשב, העבירו את כל התמונות למחשב ולאחר מכן אתחלו את הכרטיס באמצעות המצלמה (). ייתכן שהכרטיס יחזור למצב רגיל לאחר מכן.

 • אין לגעת במגעים של הכרטיס עם האצבעות או חפצים מתכתיים. אין לחשוף את המגעים לאבק או מים. אם נדבק לכלוך למגעים עלול להיגרם להם נזק.
 • לא ניתן להשתמש בכרטיסי מולטימדיה (MMC). (תוצג שגיאת כרטיס).