תצוגת נקודת המיקוד האוטומטי

ניתן להציג את נקודות המיקוד האוטומטי ששימשו להתמקדות, והן יסומנו באדום במסך הצפייה. אם מוגדרת בחירה אוטומטית של נקודת מיקוד אוטומטי, ייתכן שיוצגו נקודות מיקוד אוטומטי מרובות.

  1. בחרו ב-[צפייה: ‎AF point disp.‎/‏צפייה: הצגת נקודת המיקוד האוטומטי].

  2. בחרו ב-[Enable/הפעלה].