המשך מצפייה קודמת

  1. בחרו ב-[צפייה: View from last seen/צפייה: הצג מאחרון שהוצג].

  2. בחרו אפשרות.

    • [Enable/הפעלה]: הצפייה ממשיכה מהתמונה האחרונה שהוצגה (למעט אם סיימתם כעת לצלם).
    • [Disable/הפסקה]: הצפייה מתחדשת מהצילום האחרון שלכם בכל פעם שהמצלמה מופעלת מחדש.