Av: חשיפה אוטומטית עם עדיפות לצמצם

במצב זה אתם מגדירים את ערך הצמצם והמצלמה מגדירה אוטומטית את מהירות התריס כדי להשיג את החשיפה הרגילה המתאימה לבהירות של נושא הצילום. הגדרת f/number גבוה יותר (פתח צמצם קטן יותר) תוביל לכך שחלק גדול יותר מהחזית והרקע של התמונה יהיו במיקוד סביר. הגדרת f/number נמוך יותר (פתח צמצם גדול יותר) תוביל לכך שחלק קטן יותר מהחזית והרקע של התמונה יהיו במיקוד סביר.

Av מייצג את ערך הצמצם (פתח הצמצם).

רקע מטושטש

(עם ערך צמצם נמוך: f/5.6)

חזית ורקע חדים

(עם ערך צמצם גבוה: f/32)

 1. העבירו את בורר המצבים למצב Av.

 2. הגדירו את ערך הצמצם הרצוי.

  • סובבו את הגלגל גלגל כדי להשלים את ההגדרה.
 3. התמקדו בנושא הצילום.

  • לחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום.
 4. בדקו את התצוגה וצלמו.

  • אם ערך התריס אינו מהבהב, החשיפה היא רגילה.

שימו לב

 • אם מהירות התריס "30"" מהבהבת, הדבר מצביע על תת-חשיפה.

  סובבו את הגלגל גלגל כדי להקטין את ערך הצמצם (פתחו את הצמצם) עד שמהירות הצמצם תפסיק להבהב או עד שתגדירו מהירות ISO גבוהה יותר.

 • אם מהירות התריס 1/4000 מהבהבת, הדבר מצביע על חשיפת יתר.

  סובבו את הגלגל גלגל כדי להגדיל את ערך הצמצם (סגרו את הצמצם) עד שמהירות הצמצם תפסיק להבהב או עד שתגדירו מהירות ISO נמוכה יותר.

הערה

 • תצוגת ערך צמצם

 • ככל שהערך גבוה יותר, פתח הצמצם יהיה קטן יותר. ערך הצמצם המוצג משתנה בהתאם לעדשה. אם לא מחוברת עדשה למצלמה, הערך F00 יוצג עבור הצמצם.

תצוגה מקדימה של עומק שדה

הצמצם משתנה רק ברגע הצילום, ונשאר פתוח בזמנים אחרים. מסיבה זו, עומק השדה המוצג על המסך נראה צר או רדוד. כדי לבדוק את האזור שבמוקד, הקצו את [] (תצוגה מקדימה של עומק השדה) ללחצן ולחצו עליו.

הערה

 • ככל שערך הצמצם גדול יותר, כך אזור המיקוד רחב יותר, מהחזית לרקע.
 • אפקט עומק השדה הופך לגלוי על המסך בעת התאמת ערך הצמצם ולחיצה על הלחצן שהוקצה לתצוגה מקדימה של עומק השדה.
 • החשיפה ננעלת (נעילת חשיפה אוטומטית) בעת לחיצה ממושכת על הלחצן שהוקצה לתצוגה מקדימה של עומק השדה.