חיבור Wi-Fi באמצעות נקודות גישה

סעיף זה מתאר כיצד ליצור חיבור Wi-Fi דרך נקודת גישה התואמת ל-WPS (מצב PBC).

ראשית, בדקו את המיקום של לחצן ה-WPS ולמשך כמה זמן צריך ללחוץ עליו. יצירת חיבור ה-Wi-Fi עשויה להימשך כדקה.

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

 2. בחרו אפשרות.

  • אם ההיסטוריה () מוצגת, לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לעבור בין המסכים.
 3. בחרו ב-[Add a device to connect to/הוסף התקן שאליו יבוצע חיבור].

  • אם בחרתם ב-[טלפון חכם Connect to smartphone/טלפון חכם התחבר לטלפון החכם], תוצג ההודעה הבאה. אם Camera Connect כבר מותקנת, בחרו ב-[Do not display/אל תציג].
  • במסך [Connect to smartphone/התחבר לטלפון החכם] שיוצג כעת, בחרו ב-[Connect via Wi-Fi/התחבר דרך Wi-Fi].
 4. בחרו ב-[Switch network/החלף רשת].

  • מוצג בעת בחירה ב-[טלפון חכם], [מחשב], או [מדפסת].
 5. בחרו ב-[Connect with WPS/התחבר עם WPS].

  הערה

 6. בחרו ב-[WPS (PBC mode)/WPS (מצב PBC)].

  • בחרו ב-[OK].
 7. התחברו לנקודת הגישה באמצעות Wi-Fi.

  • לחצו על לחצן ה-WPS של נקודת הגישה.
  • בחרו ב-[OK].
 8. בחרו ב-[Auto setting/הגדרה אוטומטית].

  • בחרו ב-[OK] כדי לגשת למסך ההגדרות עבור פונקציית ה-Wi-Fi.
  • אם מתרחשת שגיאה בשימוש ב-[Auto setting/הגדרה אוטומטית], ראו הגדרה ידנית של כתובת IP.
 9. בחרו את ההגדרות עבור פונקציית ה-Wi-Fi.

  [ Connect to smartphone/ התחבר לטלפון החכם]

  • במסך הגדרת ה-Wi-Fi של הטלפון החכם, לחצו על ה-SSID (שם הרשת) המוצג במצלמה ולאחר מכן הזינו את הסיסמה של נקודת הגישה עבור החיבור.

  עברו לשלב 8 בסעיף חיבור Wi-Fi ללא שימוש ב-Bluetooth.

  [ Remote control (EOS Utility)/ בקרה מרחוק (EOS Utility)]

  עברו לשלב 7 או 8 בסעיף שלבים במחשב (2).

  [Print from Wi-Fi printer/הדפס באמצעות מדפסת Wi-Fi]

  עברו לשלב 6 בסעיף חיבור למדפסת באמצעות Wi-Fi.

  הירשמו ל-image.canon.

  עברו לשלב 5 בסעיף רישום ל-image.canon.

מצב נקודת גישה למצלמה

מצב נקודת גישה למצלמה הוא מצב המיועד לחבר את המצלמה ישירות לכל מכשיר באמצעות Wi-Fi. מוצג בעת בחירה ב-[טלפון חכם], [מחשב], או [מדפסת] לאחר [הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

הגדרה ידנית של כתובת IP

האפשרויות המוצגות משתנות בהתאם לפונקציית ה-Wi-Fi.

 1. בחרו ב-[Manual setting/הגדרה ידנית].

  • בחרו ב-[OK].
 2. בחרו אפשרות.

  • בחרו באפשרות כדי לגשת למסך קלט מספרי.
  • כדי להשתמש בשער, בחרו ב-[Enable/הפעלה], ולאחר מכן בחרו ב-[Address/כתובת].
 3. הזינו את הערכים הרצויים.

  • סובבו את הגלגל גלגל כדי להזיז את מיקום הקלט באזור העליון, והשתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור מספרים להזנה. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להזין את המספר שנבחר.
  • כדי למחוק את המספר שזה עתה הוזן, לחצו על הלחצן MENU.
  • לאחר הזנת המספרים, בחרו ב-[OK]. התצוגה חוזרת למסך בשלב 2.
 4. בחרו ב-[OK].

  • בסיום הגדרת הפריטים הרצויים, בחרו ב-[OK].
  • אם אינכם בטוחים מה להזין, ראו בדיקת הגדרות רשת, או פנו למנהל הרשת או למומחה רשת אחר.