M: חשיפה ידנית

במצב זה, ניתן להגדיר הן את מהירות התריס והן את ערך הצמצם לפי בחירתכם. ניתן להיעזר במחוון רמת החשיפה או במד חשיפה זמין מסחרית כדי לקבוע את רמת החשיפה ה‏מתאימה.

M מייצג 'ידני'.

 1. העבירו את בורר המצבים למצב M.

 2. הגדירו את מהירות ה-ISO ().

  • לחצו על הלחצן / כדי להשלים את ההגדרה.
  • כאשר ISO אוטומטי מופעל, ניתן להגדיר פיצוי חשיפה ().
 3. הגדירו את מהירות הצמצם הרצויה.

  • סובבו את הגלגל גלגל כדי להשלים את ההגדרה.
 4. הגדירו את ערך הצמצם הרצוי.

  • לחצו על הלחצן למעלה כדי לבחור את ערך הצמצם, ולאחר מכן סובבו את הגלגל גלגל כדי להגדיר את הערך הרצוי.
 5. התמקדו בנושא הצילום.

  (1) אינדקס חשיפה רגילה

  (2) סימן רמת חשיפה

  • לחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום.
  • בדקו את סימן רמת החשיפה [] כדי לראות את הסטייה של רמת החשיפה הנוכחית מרמת החשיפה הרגילה.
 6. הגדירו את החשיפה וצלמו את התמונה.

  • בדקו את מחוון רמת החשיפה והגדירו את מהירות התריס וערך הצמצם הרצויים.
  • אם רמת החשיפה חורגת ביותר מ-±3 עצירות מהחשיפה הרגילה, הסמלים [שמאלה] או [ימינה] יוצגו בקצוות של מחוון רמת החשיפה.

פיצוי חשיפה עם ISO אוטומטי

אם מהירות ה-ISO מוגדרת במצב [AUTO] עבור צילום בחשיפה ידנית, ניתן להגדיר פיצוי חשיפה () באופן הבא:

 • [צילום: Expo.comp./AEB/צילום: פיצוי חשיפה/AEB]
 • סובבו את טבעת הבקרה תוך כדי חצי לחיצה על כפתור הצילום ()

שימו לב

 • הגדרת ISO אוטומטי עשויה לגרום לחשיפה שונה מהצפוי, מכיוון שמהירות ה-ISO מותאמת כדי להבטיח חשיפה רגילה עבור מהירות התריס וערך הצמצם שנבחרו. במקרה כזה, הגדירו פיצוי חשיפה.
 • פיצוי חשיפה אינו מבוצע בצילום עם מבזק ו-ISO אוטומטי, גם אם הגדרתם כמות פיצוי חשיפה.

הערה

 • כדי שניתן יהיה לבחור Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי) גם במצב M, נקו את הסימון [סימון] מ-[Disable during man expo/השבת כשהחשיפה נקבעת ידנית] שב-[צילום: Auto Lighting Optimizer/צילום: ממטב תאורה אוטומטי] ().
 • כאשר מוגדר ISO אוטומטי ניתן ללחוץ על הלחצן נעילת AE כדי לנעול את מהירות ה-ISO.
 • אם תלחצו על הלחצן נעילת AE ותרכיבו מחדש את הצילום, תוכלו לראות במחוון רמת החשיפה את ההבדל בין רמת החשיפה כעת בהשוואה לזו שהייתה בעת הלחיצה על הלחצן נעילת AE.