מדריך לפתרון בעיות

במקרה של בעיה במצלמה, יש לעיין קודם במדריך לפתרון בעיות זה. אם לא מצאתם פתרון לבעיה במדריך לפתרון בעיות זה, הביאו את המצלמה למרכז השירות הקרוב ביותר של Canon.

בעיות הקשורות לחשמל

לא ניתן לטעון סוללות באמצעות מטען הסוללות.

 • יש להשתמש רק במארז סוללות מקורי LP-E17 של Canon.
 • במקרה של בעיות בטעינה או במטען, ראו טעינת הסוללה.

נורת מטען הסוללות מהבהבת.

 • הבהוב כתום של הנורה מציין שמעגל הגנה מנע טעינה מכיוון ש-(1) קיימת בעיה במטען הסוללות או בסוללה, או (2) התקשורת עם סוללה שאינה של Canon נכשלה. במקרה (1), נתקו את המטען, הכניסו מחדש את הסוללה והמתינו מספר דקות לפני שתחברו שוב את המטען. אם הבעיה נמשכת, הביאו את המצלמה למרכז השירות הקרוב ביותר של Canon.

המצלמה אינה פועלת גם כאשר מתג ההפעלה במצב מופעל.

 • ודאו שהסוללה מוכנסת כראוי למצלמה ().
 • ודאו שמכסה תא הסוללות/הכרטיסים סגור ().
 • טענו את הסוללה ().

נורת הגישה דולקת או מהבהבת גם כאשר מתג ההפעלה במצב כיבוי.

 • במקרה של כיבוי המצלמה במהלך שמירת תמונה בכרטיס, נורת הגישה תישאר דולקת או תמשיך להבהב למשך מספר שניות. המצלמה תכבה אוטומטית בסיום שמירת התמונה.

מופיע הכיתוב [Battery communication error. Does this battery/do these batteries display the Canon logo?/שגיאת תקשורת עם הסוללה. האם סוללה זו/סוללות אלו נושאות את סמל Canon?].

 • יש להשתמש רק במארז סוללות מקורי LP-E17 של Canon.
 • הסירו את הסוללה והתקינו אותה שוב ().
 • אם המגעים החשמליים מלוכלכים, השתמשו במטלית רכה כדי לנקות אותם.

הסוללה מתרוקנת במהירות.

 • השתמשו בסוללה טעונה במלואה ().
 • ייתכן שביצועי הסוללה נפגעו. אם ביצועי הסוללה גרועים, החליפו את הסוללה בסוללה חדשה.
 • מספר הצילומים הזמינים יקטן לאחר ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • חצי לחיצה ממושכת על כפתור הצילום
  • הפעלת המיקוד האוטומטי לעתים קרובות בלי לצלם תמונה
  • שימוש Image Stabilizer (מייצב תמונה) של העדשה
  • שימוש בפונקציות התקשורת האלחוטית

המצלמה נכבית מעצמה.

 • הכיבוי האוטומטי מופעל. כדי לבטל את הכיבוי האוטומטי, עברו אל [Auto power off/כיבוי אוט.] והגדירו את [הגדרה: Power saving/הגדרה: חיסכון בחשמל] במצב [Disable/הפסקה] ().
 • גם כאשר [Auto power off/כיבוי אוט.] מוגדר במצב [Disable/הפסקה], המסך והעינית יכבו בכל זאת אם המצלמה תישאר במצב המתנה לפרק הזמן שהוגדר ב-[Display off/כיבוי תצוגה] או ב[Viewfinder off/כיבוי העינית] (למרות שהמצלמה עצמה תמשיך לפעול).
 • הגדירו את [הגדרה: Eco mode/הגדרה: מצב חיסכון] למצב [Off/כבוי].

בעיות הקשורות לצילום

לא ניתן לחבר את העדשה.

 • כדי לחבר עדשות EF או EF-S, יש צורך במתאם תושבת. לא ניתן להשתמש במצלמה עם עדשות EF-M ().

לא ניתן לצלם תמונות או להקליט וידאו.

 • ודאו שהכרטיס הוכנס כראוי ().
 • העבירו את מתג הגנת הכתיבה של הכרטיס למצב כתיבה/מחיקה ().
 • אם הכרטיס מלא, החליפו את הכרטיס או מחקו תמונות מיותרות כדי לפנות מקום (, ).
 • לא ניתן לצלם אם נקודת המיקוד האוטומטי הופכת לכתומה כשאתם מנסים להתמקד. לחצו שוב חצי לחיצה על כפתור הצילום כדי לבצע מיקוד אוטומטי מחדש, או בצעו מיקוד ידני (,).

לא ניתן להשתמש בכרטיס.

מוצגת הודעת שגיאה כאשר הכרטיס מוכנס למצלמה אחרת.

 • מאחר שכרטיסי SDXC מאותחלים ב-exFAT, אם תאתחלו כרטיס באמצעות מצלמה זו ולאחר מכן תכניסו אותו למצלמה אחרת, ייתכן שתוצג שגיאה ולא ניתן יהיה להשתמש בכרטיס.

התמונה אינה ממוקדת או מטושטשת.

 • הגדירו את מצב המיקוד ל-[AF] ().
 • לחצו בעדינות על כפתור הצילום כדי למנוע רעידה של המצלמה ().
 • עם עדשה המצוידת בImage Stabilizer (מייצב תמונה), הגדירו את מתג Image Stabilizer (מייצב תמונה) למצב מופעל.
 • בתאורה חלשה, מהירות התריס עלולה להיות איטית. השתמשו במהירות תריס גבוהה יותר (), הגדירו מהירות ISO גבוהה יותר (), השתמשו במבזק () או השתמשו בחצובה.
 • ראו הפחתת תמונות מטושטשות.

לא ניתן לנעול את המיקוד ולהכין מחדש את הצילום.

 • הגדירו את פעולת המיקוד האוטומטי במצב מיקוד אוטומטי לצילום יחיד (). לא ניתן לצלם עם מיקוד נעול במצב Servo AF ‏().

מהירות הצילום הרציף איטית.

 • צילום רציף עשוי להיות איטי יותר בהתאם לרמת הסוללה, טמפרטורת הסביבה, הפחתת הריצוד, מהירות התריס, ערך הצמצם, תנאי נושא הצילום, בהירות, פעולת מיקוד אוטומטי, סוג העדשה, השימוש במבזק, הגדרות צילום ותנאים אחרים. לפרטים נוספים, ראו מצב נהיגה או רצף מרבי (צילומים בקירוב).

הרצף המרבי במהלך צילום רציף הוא נמוך יותר.

 • צילום נושאים מורכבים כגון כרי דשא עשוי לגרום לקבצים גדולים יותר, והרצף המרבי בפועל עשוי להיות נמוך יותר מהערכים שבמפרט רצף מרבי (צילומים בקירוב).

הרצף המרבי המוצג עבור צילום רציף אינו משתנה גם לאחר החלפת כרטיס.

 • הרצף המרבי המשוער שמופיע בעינית אינו משתנה כאשר מחליפים כרטיסים, גם אם מחליפים לכרטיס מהיר. הרצף המרבי המופיע במפרט רצף מרבי (צילומים בקירוב) מבוסס על כרטיס בדיקה סטנדרטי של Canon; הרצף המרבי הצפוי בפועל הוא גבוה יותר כאשר משתמשים בכרטיסים עם מהירויות כתיבה גבוהות יותר. מסיבה זו, רצף מרבי משוער עשוי להיות שונה מהרצף המרבי בפועל.

לא ניתן להגדיר ISO 100 עבור צילום תמונות סטילס.

 • המהירות הנמוכה ביותר בטווח מהירויות ה-ISO היא ISO 200 כאשר [צילום: Highlight tone priority/צילום: סמן עדיפות גוון] במצב [Enable/הפעלה] או [Enhanced/משופר].

לא ניתן לבחור מהירויות ISO מורחבות עבור צילום תמונות סטילס.

 • בדקו את ההגדרה של [ISO speed/מהירות ISO] ב-[צילום: ISO speed settings/צילום: הגדרות מהירות ISO].
 • מהירויות ISO מורחבות (H) אינן זמינות כאשר [: Highlight tone priority/: סמן עדיפות גוון] היא [Enable/הפעלה] או [Enhanced/משופר] היא [ISO expansion/הרחבת ISO] מוגדרת במצב [‎1:‏On/‏1:פועל] ב-[הגדרה: Custom Functions(C.Fn)/הגדרה: פונקציות מותאמות (C.Fn)].

התמונה יוצאת בהירה גם בעת בחירה בפיצוי חשיפה מופחת.

 • הגדירו את [צילום: Auto Lighting Optimizer/צילום: ממטב תאורה אוטומטי] במצב [Disable/הפסקה] (). כאשר ההגדרה היא [Low/נמוך], [Standard/רגיל], או [High/גבוה], גם אם תגדירו ערך פיצוי חשיפה או פיצוי חשיפת מבזק מופחתים ייתכן שהתמונה תצא בהירה מהרצוי.

לא ניתן להגדיר את פיצוי החשיפה כאשר גם חשיפה ידנית וגם ISO אוטומטי מוגדרים.

לא כל אפשרויות תיקון סטיית העדשה מוצגות.

 • למרות שהפונקציות [Chromatic aberr corr/תיקון סטיות בצבע] ו-[Diffraction correction/תיקון דיפרקציה] אינן מוצגות כאשר [Digital Lens Optimizer/ממטב עדשה דיגיטלית] במצב [Enable/הפעלה], שתיהן מוחלות בזמן הצילום, כאילו הן מוגדרות במצב [Enable/הפעלה].
 • [Digital Lens Optimizer/ממטב עדשה דיגיטלית] או [Diffraction correction/תיקון דיפרקציה] אינם מוצגים בעת הקלטת וידאו.

שימוש במבזק במצב Av או P מוריד את מהירות התריס.

 • הגדירו את [Slow synchro/סנכרון איטי] ב- [צילום: Flash control/צילום: בקרת מבזק] ל- [‎1/250-1/60sec. auto/‏1/250-1/60 שנ. אוטומטי] או [‎1/250 sec. (fixed)/‏1/250 שנ. (קבוע)]‏ ().

המבזק המובנה אינו מבזיק.

 • צילום באמצעות המבזק עשוי להיות מושבת באופן זמני כדי להגן על ראש המבזק אם נעשה שימוש חוזר ונשנה במבזק המובנה במשך פרק זמן קצר.

ה-Speedlite החיצוני אינו מבזיק.

 • ודאו שכל יחידות המבזק החיצוני מחוברות היטב למצלמה.

ה-Speedlite מבזיק תמיד בתפוקה מלאה.

 • מבזקי Speedlite מסדרת EL/EX המשמשות במצב מבזק אוטומטי מבזיקים תמיד בתפוקה מלאה ().
 • המבזק מבזיק תמיד בתפוקה מלאה כאשר הפונקציה [Flash metering mode/מצב מדידת מבזק] שבהגדרות של פונקציות מותאמות אישית של מבזק חיצוני מוגדרת במצב [1:TTL] (מבזק אוטומטי) ().

לא ניתן להגדיר פיצוי חשיפה במבזק החיצוני.

 • אם פיצוי החשיפה למבזק מוגדר באמצעות ה-Speedlite החיצוני, לא ניתן להגדיר את כמות הפיצוי באמצעות המצלמה. עם זאת, כאשר פיצוי החשיפה של המבזק מבוטל (ההגדרה היא 0), ניתן להגדיר פיצוי חשיפה למבזק באמצעות המצלמה.

סנכרון מהיר אינו זמין במצב Av.

 • הגדירו את [Slow synchro/סנכרון איטי] ב-[צילום: Flash control/צילום: בקרת מבזק] לאפשרות שאינה [‎1/250 sec. (fixed)/‏1/250 שנ. (קבוע)] ().

לא ניתן לצלם בשלט רחוק.

 • בעת צילום תמונות סטילס, הגדירו את מצב הצילום הממונע במצב 10 שנ' טיימר עצמי/שלט רחוק או 2 שנ' טיימר עצמי/שלט רחוק (). בהקלטת וידאו, הגדירו את [צילום: Remote control/צילום: שלט רחוק] למצב [Enable/הפעלה] ().
 • בדקו את המיקום של מתג תזמון השחרור של השלט הרחוק.
 • אם אתם משתמשים בשלט רחוק אלחוטי BR-E1, ראו שלט רחוק אלחוטי BR-E1.
 • כדי להשתמש בשלט רחוק להקלטת וידאו במרווחי זמן, ראו סרטי וידאו במרווחי זמן (Time-Lapse Movies).

בצילום תמונת סטילס מופיע סמל לבן [אזהרת טמפרטורה לבנה] או אדום [אזהרת טמפרטורה אדומה].

 • מצביע על כך שהטמפרטורה הפנימית של המצלמה גבוהה. סמל לבן [אזהרת טמפרטורה לבנה] מציין שאיכות התמונה של תמונות סטילס עלולה להיות גרועה יותר. סמל אדום [אזהרת טמפרטורה אדומה] מציין שהצילום ייפסק בקרוב באופן אוטומטי ().

במהלך הקלטת וידאו מופיע סמל אדום [אזהרת טמפרטורה אדומה].

 • מצביעה על כך שהטמפרטורה הפנימית של המצלמה גבוהה. הסמל האדום [אזהרת טמפרטורה אדומה] מציין שהקלטת הווידאו תיעצר בקרוב באופן אוטומטי ().

מוצג סמל אדום [סמל מגבלת חום של הקלטת וידאו].

 • במקרה של התחממות יתר זמנית של המצלמה במהלך הקלטת 4K מורחבת, מוצג הסמל [סמל מגבלת חום של הקלטת וידאו] וההקלטה נעצרת. בשלב זה לא ניתן להקליט וידאו גם כאשר לוחצים על לחצן צילום הווידאו.

  בהתאם להוראות המוצגות על המסך, בחרו בגודל הקלטת וידאו שונה מ[4K23.98fps] או מ[4K25.00fps], או כבו את המצלמה כדי לאפשר לה להתקרר לפני שתחדשו את ההקלטה.

הקלטת הווידאו נעצרת מעצמה.

 • הקלטת הווידאו עלולה להיעצר באופן אוטומטי אם מהירות הכתיבה של הכרטיס איטית. לקבלת פרטים על כרטיסים שניתן להקליט בהם וידאו, ראו דרישות הביצועים של הכרטיס (הקלטת וידאו) [מהירות כתיבה/קריאה]. לבירור מהירות הכתיבה של הכרטיס, יש לעיין באתר האינטרנט של יצרן הכרטיס וכדומה.
 • במקרה שמהירות הכתיבה או הקריאה של הכרטיס נראית לכם איטית, בצעו אתחול ברמה נמוכה (low level) כדי לאתחל את הכרטיס ().
 • הקלטת וידאו נעצרת אוטומטית לאחר 29 דקות ו-59 שניות מתחילת ההקלטה.

לא ניתן להגדיר את מהירות ה-ISO עבור הקלטת וידאו.

 • במצב ההקלטה [סרטי וידאו], מהירות ה-ISO מוגדרת אוטומטית. במצב [חשיפה ידנית בווידאו], ניתן להגדיר את מהירות ה-ISO באופן ידני ().
 • המהירות הנמוכה ביותר בטווח מהירויות ה-ISO היא ISO 200 כאשר [צילום: Highlight tone priority/צילום: סמן עדיפות גוון] במצב [Enable/הפעלה] או [Enhanced/משופר].

מהירות ISO שהוגדרה באופן ידני משתנה בעת המעבר להקלטת וידאו.

 • מהירות ה-ISO עבור צילום תמונת סטילס מוגדרת בהתאם ל[ISO speed/מהירות ISO] ב-[צילום: ISO speed settings/צילום: הגדרות מהירות ISO] (), ועבור הקלטת וידאו בהתאם ל[ISO speed/מהירות ISO] ב-[צילום: ISO speed settings/צילום: הגדרות מהירות ISO] ().

לא ניתן לבחור מהירויות ISO מורחבות עבור הקלטת וידאו.

 • בדקו את ההגדרה של [ISO speed/מהירות ISO] ב-[צילום: ISO speed settings/צילום: הגדרות מהירות ISO].
 • מהירויות ISO מורחבות אינן זמינות כאשר ההגדרה של [צילום: Highlight tone priority/צילום: סמן עדיפות גוון] מוגדרת במצב [Enable/הפעלה] או [Enhanced/משופר].
 • H (מהירות ISO מורחבת) אינה זמינה (לא מוצגת) בהקלטת וידאו 4K.

החשיפה משתנה במהלך הקלטת הווידאו.

 • אם תשנו את מהירות הצמצם או ערך הצמצם בזמן הקלטת וידאו, ייתכן שהשינויים בחשיפה ייקלטו בהקלטה.
 • מומלץ לבצע מספר הקלטות ניסיון אם בכוונתכם לבצע זום במהלך הקלטת וידאו. ביצוע זום במהלך הקלטת וידאו עלול לגרום לשינויים בחשיפה, להקלטת צלילים מכניים של מנגנון העדשה או לאובדן מיקוד.

התמונה מהבהבת או שמופיעים פסים אופקיים במהלך הקלטת וידאו.

 • במהלך הקלטת וידאו, ייתכן שתאורת ניאון, תאורת לד או מקורות אור אחרים יגרמו להופעת הבהובים, פסים אופקיים (רעש) או חשיפות לא סדירות. כמו כן, ייתכן שייקלטו גם שינויים בחשיפה (בהירות) או בגוון הצבע. במצב [חשיפה ידנית בווידאו], שימוש במהירות תריס איטית יותר עשוי להפחית את הבעיה. הבעיה עשויה להיות בולטת יותר בהקלטת וידאו במרווחי זמן.

נושא הצילום נראה מעוות במהלך הקלטת וידאו.

 • הזזת המצלמה שמאלה או ימינה (אופקית) במהלך הצילום או צילום נושא שנמצא בתנועה עלולים לגרום לעיוותים בתמונה.

אין אפשרות לצלם תמונות סטילס במהלך הקלטת וידאו.

 • לא ניתן לצלם תמונות סטילס במהלך הקלטת וידאו. כדי לצלם תמונת סטילס, הפסיקו להקליט את הווידאו ולאחר מכן בחרו במצב צילום עבור תמונות סטילס.

בעיות בתכונות אלחוטיות

לא ניתן לבצע התאמה בין המצלמה והטלפון חכם.

 • יש להשתמש בטלפון חכם התואם למפרט Bluetooth בגרסה 4.1 ואילך.
 • הפעילו את תכונת ה-Bluetooth ממסך ההגדרות של הטלפון החכם.
 • לא ניתן לבצע התאמה עם המצלמה ממסך הגדרות ה-Bluetooth של טלפון חכם. התקינו את האפליקציה הייעודית Camera Connect (ללא תשלום) בטלפון החכם ().
 • לא ניתן לבצע התאמה בין המצלמה לטלפון חכם שהותאם בעבר אם רשומים בטלפון החכם פרטי התאמה עם מצלמה אחרת. במקרה כזה, יש להסיר את הרישום של המצלמה השמור בהגדרות ה-Bluetooth בטלפון החכם ולנסות לבצע את ההתאמה שוב ().

לא ניתן להגדיר פונקציות Wi-Fi.

 • לא ניתן להגדיר פונקציות Wi-Fi אם המצלמה מחוברת למחשב או למכשיר אחר באמצעות כבל ממשק. נתקו את כבל הממשק לפני הגדרת פונקציות כלשהן ().

לא ניתן להשתמש במכשיר המחובר באמצעות כבל ממשק.

 • כאשר יש מכשירים שמחוברים למצלמה באמצעות Wi-Fi, לא ניתן להשתמש בה עם מכשירים נוספים (כגון מחשבים) על ידי חיבורם למצלמה באמצעות כבל ממשק. נתקו את חיבור ה-Wi-Fi לפני חיבור כבל הממשק.

לא ניתן לבצע פעולות כגון צילום וצפייה.

 • ייתכן שלא יתאפשר ביצוע פעולות כגון צילום וצפייה כאשר נוצר חיבור Wi-Fi. נתקו את חיבור ה-Wi-Fi ולאחר מכן בצעו את הפעולה.

לא ניתן להתחבר מחדש לטלפון חכם.

 • גם אם אתם משתמשים באותו שילוב של מצלמה וטלפון חכם, אם שיניתם את ההגדרות או בחרתם בהגדרות אחרות ייתכן שלא ייווצר חיבור מחדש גם לאחר בחירת אותו SSID. במקרה כזה, מחקו את הגדרות חיבור המצלמה מהגדרות ה-Wi-Fi בטלפון החכם והגדירו את החיבור מחדש.
 • ייתכן שלא ייווצר חיבור אם Camera Connect מופעלת כאשר אתם מגדירים מחדש את הגדרות החיבור. במקרה כזה, צאו לרגע מה-Camera Connect ולאחר מכן הפעילו אותה מחדש.

בעיות תפעול

ההגדרות משתנות בעת מעבר מצילום תמונות סטילס להקלטת וידאו או להפך.

 • לצילום תמונת סטילס ולהקלטת וידאו נשמרות הגדרות נפרדות.

כפתור או גלגל של המצלמה אינם פועלים כצפוי.

 • בהקלטת וידאו, בדקו את ההגדרה [צילום: Shutter btn function for movies/צילום: תפקוד לחצן תריס לווידיאו] ().
 • בדקו את פרטי ההגדרה [Custom Controls/פקדים מותאמים אישית] ב-[הגדרה: Custom Functions(C.Fn)/הגדרה: פונקציות מותאמות (C.Fn)] ().

בעיות תצוגה

במסך התפריט מוצגים פחות לשוניות ופריטים.

 • לשוניות ופריטים מסוימים אינם מוצגים במצבי אזור בסיסי או בהקלטת וידאו.

התצוגה מתחילה עם [התפריט שלי] התפריט שלי, או שמוצגת רק הלשונית [התפריט שלי].

 • [Menu display/תצוגת תפריטים] שבלשונית [התפריט שלי] מוגדר במצב [Display from My Menu tab/הצג מתוך התפריט שלי] או [Display only My Menu tab/הצג רק את התפריט שלי]. הגדירו את [Normal display/תצוגה רגילה] ().

התו הראשון של שם הקובץ הוא קו תחתון ("_").

 • הגדירו את [צילום: Color space/צילום: מרחב צבעים] למצב [sRGB]. אם האפשרות [Adobe RGB] מוגדרת, התו הראשון יהיה קו תחתון ().

שם הקובץ מתחיל ב-"MVI_".

 • זהו קובץ וידאו ().

מספור הקבצים אינו מתחיל מ-0001.

 • אם הכרטיס כבר מכיל תמונות, ייתכן שמספר התמונה לא יתחיל מ-0001 ().

התאריך והשעה של הצילום המוצגים אינם נכונים.

 • ודאו שמוגדרים התאריך והשעה הנכונים ().
 • בדקו את אזור הזמן ואת שעון הקיץ ().

התאריך והשעה אינם מופיעים בתמונה.

 • תאריך ושעת הצילום אינם מופיעים בתמונה. התאריך והשעה נרשמים בנתוני התמונה כנתוני צילום. בעת הדפסת תמונות, ניתן להשתמש במידע זה כדי לכלול את התאריך והשעה ().

מופיע [###]

 • אם נשמרו בכרטיס יותר תמונות ממה שהמצלמה מסוגלת להציג, יופיעו התווים [###].

התמונה במסך אינה ברורה.

 • אם המסך מלוכלך, השתמשו במטלית רכה כדי לנקות אותו.
 • ייתכן שתצוגת המסך תיראה איטית מעט בטמפרטורות נמוכות או שחורה בטמפרטורות גבוהות, אך היא תחזור לקדמותה בטמפרטורת החדר.

בעיות צפייה

מופיעה על התמונה תיבה אדומה.

 • [צפייה: AF point disp./צפייה: הצגת נקודת AF] מוגדרת במצב [Enable/הפעלה] ().

במהלך צפייה בתמונה, נקודות ה-AF (מיקוד אוטומטי) אינן מוצגות.

 • נקודות מיקוד אוטומטי אינן מוצגות בעת צפייה בסוגי התמונות הבאים:

  • תמונות שצולמו במצב סצנה מיוחדת: סצנת לילה ללא חצובה בקרת תאורה אחורית HDR .
  • תמונות שצולמו במצב מסננים יצירתיים: HDR אומנותי סטנדרטי HDR אומנותי ססגוני HDR אומנותי מודגש HDR אומנותי מוטבע .
  • תמונות שצולמו עם הפחתת רעשים בצילומים מרובים.
  • תמונות חתוכות.

לא ניתן למחוק את התמונה.

 • לא ניתן למחוק תמונות מוגנות ().

לא ניתן לצפות בתמונות סטילס ובווידאו.

 • ייתכן שהמצלמה לא תוכל להציג תמונות שצולמו באמצעות מצלמה אחרת.
 • לא ניתן לצפות במצלמה בווידאו שנערך באמצעות מחשב.

ניתן לצפות רק בכמה תמונות בודדות.

 • הצפייה בתמונות מסוננת באמצעות [צפייה: Set image search conditions/צפייה: קבע את תנאי חיפוש התמונות] (). נקו את התנאים לחיפוש תמונות.

בעת צפייה בווידאו נשמעים צלילים מכניים או צלילים של פעולות של המצלמה.

 • הפעלת מיקוד אוטומטי או ביצוע פעולות במצלמה או בעדשה תוך כדי הקלטת וידאו עשויים לגרום לכך שהמיקרופון המובנה של המצלמה יקליט גם צלילים מכניים של העדשה או צלילים של פעולות של המצלמה או העדשה. במקרה כזה, ניתן להפחית את עוצמת הקול של צלילים אלה באמצעות שימוש במיקרופון חיצוני. אם הצלילים מפריעים מדי גם במיקרופון חיצוני, מומלץ להוציא את המיקרופון מהמצלמה ולמקם אותו הרחק מהמצלמה ומהעדשה.

נראה שהווידאו קופא לרגע.

 • שינוי משמעותי ברמת החשיפה במהלך הקלטת וידאו בחשיפה אוטומטית עלול לגרום להקלטה להיפסק לרגע עד שהבהירות מתייצבת. במקרה כזה, הקליטו במצב [חשיפה ידנית בווידאו] ().

לא מופיעה תמונה בטלוויזיה.

 • ודאו שההגדרה של [הגדרה: Video system/הגדרה: מערכת וידיאו] היא [For NTSC/עבור NTSC] או [For PAL/עבור PAL] ומתאימה עבור מערכת הווידאו של הטלוויזיה שלכם.
 • ודאו שהתקע של כבל ה-HDMI מוכנס עד הסוף פנימה ().

קיימים מספר קובצי וידאו עבור הקלטת וידאו אחת.

 • אם גודל הקובץ מגיע ל-4GB, נוצר קובץ וידאו נוסף באופן אוטומטי (). עם זאת, אם אתם משתמשים בכרטיס SDXC שאותחל באמצעות המצלמה, ניתן להקליט וידאו בקובץ יחיד גם בגודל של יותר מ-4GB.

קורא הכרטיסים שלי אינו מזהה את הכרטיס.

 • בהתאם לקורא הכרטיסים שבשימוש ומערכת ההפעלה של המחשב, ייתכן שכרטיסי SDXC לא יזוהו כראוי. במקרה כזה, חברו את המצלמה למחשב באמצעות כבל ממשק, ולאחר מכן יבאו את התמונות למחשב באמצעות EOS Utility (תוכנת EOS, ).

לא ניתן לשנות את גודל התמונות או לחתוך אותן.

 • מצלמה זו אינה יכולה לשנות גודל של תמונות JPEG קטן 2, תמונות RAW או תמונות של פריים שחולץ מווידאו 4K שנשמרו כתמונות סטילס ().
 • מצלמה זו אינה יכולה לחתוך תמונות RAW או תמונות של פריים שחולץ מווידאו 4K שנשמרו כתמונות סטילס ().

בעיות חיבור למחשב

לא ניתן לייבא תמונות למחשב.

 • התקינו במחשב את EOS Utility (תוכנת EOS) ().
 • ודאו שהחלון הראשי של EOS Utility מוצג.
 • אם המצלמה כבר מחוברת באמצעות Wi-Fi, היא אינה יכולה לתקשר עם מחשב המחובר באמצעות כבל ממשק.
 • בדקו את גרסת האפליקציה.

התקשורת בין המצלמה המחוברת למחשב אינה פועלת.

 • בעת שימוש ב-EOS Utility (תוכנת EOS), הגדירו את [צילום: Time-lapse movie/צילום: וידאו במרווח זמן] במצב [Disable/הפסקה] ().