Image Stabilizer (מייצב תמונה) (IS מצב)

ייצוב התמונה על ידי העדשה מפחית את רעידת המצלמה בזמן הצילום. כדי להפעיל את מייצב התמונה של העדשה בעת שימוש במייצב עדשות ללא מתג IS, הגדירו את [IS mode/מצב IS] למצב [On/פועל] באופן הבא. שימו לב שההגדרה [IS mode/מצב IS] אינה מוצגת בעת שימוש בעדשות IS שיש להן מתג IS. במקרה כזה, הגדרת מתג ה-IS של העדשה למצב ON מפעילה את הייצוב על ידי העדשה.

 1. בחרו ב-[צילום: IS (Image Stabilizer) mode/צילום: מצב IS (מייצב תמונה)].

 2. בחרו ב-[IS mode/מצב IS] הרצויה.

  • [Off/כבוי]

   משבית את ייצוב התמונה.

  • [On/פועל]

   רעידות המצלמה יתוקנו.

שימו לב

 • במקרים מסוימים, ייתכן שבעדשות מסוימות הפעולה לא תוכל לייצב מספיק את רעידות המצלמה.

הערה