IS דיגיטלי לווידאו

Image Stabilizer (מייצב תמונה) דיגיטלי לווידאו מפחית את רעידות המצלמה בעת צילום וידאו. Image Stabilizer (מייצב תמונה) דיגיטלי לווידאו יכול לייצב את ההקלטה בצורה יעילה גם אם העדשה אינה מצוידת במייצב תמונה. בעת שימוש בעדשה המצוידת Image Stabilizer (מייצב תמונה), הגדירו את מתג Image Stabilizer (מייצב תמונה) של העדשה למצב ON.

 1. בחרו ב-[צילום: IS (Image Stabilizer) mode/צילום: מצב IS (מייצב תמונה)].

 2. בחרו ב-[ ‎Digital IS/‏ IS דיגיטלי].

 3. בחרו אפשרות.

  • Disable/הפסקה (מייצב תמונה דיגיטלי לווידאו מושבת)

   ייצוב תמונה באמצעות IS דיגיטלי לווידאו מושבת.

  • Enable/הפעלה (מייצב תמונה דיגיטלי לווידאו מופעל)

   רעידות המצלמה יתוקנו. התמונה תוגדל מעט.

  • Enhanced/משופר (מייצב תמונה דיגיטלי משופר לווידאו.)

   בהשוואה למצב [Enable/הפעלה], במצב זה ניתן לתקן רעידות מצלמה משמעותיות יותר. התמונה תהיה מוגדלת יותר.

שימו לב

 • מייצב התמונה הדיגיטלי לווידאו לא יפעל כאשר מתג Image Stabilizer (מייצב תמונה) האופטי של העדשה מוגדר במצב OFF.
 • מייצב התמונה הדיגיטלי לווידאו אינו זמין כאשר המצלמה מוגדרת להשתמש בזום דיגיטלי של וידאו או בעת הקלטת סרט וידאו במרווחי זמן.
 • ככל שזווית הראייה רחבה יותר, כך ייצוב התמונה יהיה יותר יעיל. ככל שזווית הראייה צרה יותר, כך ייצוב התמונה יהיה פחות יעיל.
 • מומלץ להגדיר את הייצוב למצב [Disable/הפסקה] בעת שימוש בעדשות TS-E או עין הדג.
 • האפקטים של מייצב תמונה דיגיטלי לווידאו אינם מיושמים על תמונות במהלך תצוגה מוגדלת.
 • מכיוון שמייצב תמונה דיגיטלי לווידאו מגדיל את התמונה, התמונה נראית מגורענת יותר. ייתכן גם שניתן יהיה להבחין ברעשים, נקודות אור וכדומה.
 • בהתאם לנושא הצילום ולתנאי הצילום, ייתכן שנושא הצילום יהיה מטושטש באופן ניכר (הנושא ייראה לא ממוקד לרגע) עקב ההשפעות של מייצב התמונה הדיגיטלי לווידאו.
 • כאשר מוגדר מייצב תמונה דיגיטלי לווידאו, גם גודל נקודות המיקוד האוטומטי משתנות.
 • בעת שימוש בחצובה, מומלץ להעביר את מייצב התמונה הדיגיטלי לווידאו למצב [Disable/הפסקה].
 • תכונה זו אינה תואמת לעדשות מסוימות. לפרטים, עיינו באתר האינטרנט של Canon.