Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי)

ניתן לתקן בהירות וניגודיות באופן אוטומטי אם התמונות נראות כהות או שהניגודיות נמוכה או גבוהה מדי.

  1. בחרו ב-[צילום: Auto Lighting Optimizer/צילום: ממטב תאורה אוטומטי].

  2. הגדירו אפשרות תיקון.

שימו לב

  • ייתכן שבתנאי צילום מסוימים הרעש של התמונה יגבר או שהרזולוציה הנראית לעין תשתנה.
  • אם ההשפעה של Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי) חזקה מדי ובהירות התמונה שונה ממה שרציתם, הגדירו את המיטוב למצב [Low/נמוך] או [Disable/הפסקה].
  • כאשר ההגדרה אינה [Disable/הפסקה] ומשתמשים בפיצוי חשיפה או בקיזוז חשיפה למבזק כדי להקטין את החשיפה, ייתכן שהתמונה עדיין תיראה בהירה מהרצוי. לקבלת חשיפה כהה יותר לפי הצורך, הגדירו את הפונקציה למצב [Disable/הפסקה].
  • במצב [High/גבוה], הרצף המרבי האפשרי של צילומים נמוך יותר. גם מהירות השמירה של התמונות בכרטיס איטית יותר.

הערה

  • כדי שניתן יהיה להגדיר את הפונקציה [צילום: Auto Lighting Optimizer/צילום: ממטב תאורה אוטומטי] גם במצב M לחצו על הלחצן INFO בשלב 2 כדי לבטל את הסימון מ-[סימון] עבור [Disable during man expo/השבת כשהחשיפה נקבעת ידנית].