„Mano meniu“ registravimas

Skirtukų „Mano meniu“ pridėjimas

 1. Pasirinkite parinktį [Add My Menu tab/Pridėti skirtuką „Mano meniu“].

 2. Pasirinkite [OK/Gerai].

  • Kartodami 1 ir 2 veiksmus galite sukurti iki penkių skirtukų „Mano meniu“.

Meniu elementų registravimas skirtukuose „Mano meniu“

 1. Pasirinkite [MY MENU*: Configure/MANO MENIU*: konfigūruoti].

 2. Pasirinkite parinktį [Select items to register/Pasirinkti registruotinus elementus].

 3. Užregistruokite pageidaujamus elementus.

  • Pasirinkite elementą ir paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį [OK/Gerai].
  • Galite užregistruoti iki šešių elementų.
  • Jei norite grįžti į 2 veiksmo ekraną, paspauskite mygtuką MENU.

Skirtuko „Mano meniu“ nuostatos

Meniu skirtuke esančius elementus galite rikiuoti ir panaikinti, keisti skirtuko pavadinimą arba panaikinti patį skirtuką.

Sort registered items (Rikiuoti registruotus elementus)

Galite pakeisti „Mano meniu“ registruotų elementų pateikimo tvarką. Pasirinkite [Sort registered items/Rikiuoti registruotus elementus], pasirinkite elementą, kurio vietą norite pakeisti, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas. Ekrane pasirodžius [Viršus ir apačia], spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn, pakeiskite elementų tvarką ir paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

Delete selected items (Šalinti pasirinktus elementus) / Delete all items on tab (Šalinti visus skirtuko elementus)

Galite pašalinti bet kuriuos registruotus elementus. Pasirinkus parinktį [Delete selected items/Šalinti pasirinktus elementus], elementai šalinami po vieną, o pasirinkus parinktį [Delete all items on tab/Šalinti visus skirtuko elementus], pašalinami visi skirtuke užregistruoti elementai.

Delete tab (Šalinti skirtuką)

Galite pašalinti esamą skirtuką „Mano meniu“. Pasirinkite parinktį [Delete tab/Šalinti skirtuką], jei norite pašalinti skirtuką [MY MENU*/MANO MENIU*].

Atsargiai

 • Pasirinkus nuostatą [Delete tab/Šalinti skirtuką], pašalinami ir skirtukų pavadinimai, pervadinti pasirinkus parinktį [Rename tab/Pervadinti skirtuką].

Rename tab (Pervadinti skirtuką)

Skirtuko „Mano meniu“ pavadinimą [MY MENU*/MANO MENIU*] galima pakeisti.

 1. Pasirinkite parinktį [Rename tab/Pervadinti skirtuką].

 2. Įveskite tekstą.

  • Norėdami panaikinti nereikalingus ženklus, pasirinkite [Trynimas].
  • Spaudydami mygtukusMygtukas aukštynMygtukas žemynMygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę pasirinkite simbolį, po to jį įveskite paspausdami mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Pasirinkdami [Įvesties režimas], galite pakeisti įvesties režimą.
 3. Patvirtinkite įvestą tekstą.

  • Paspauskite mygtuką MENU, po to pasirinkite [OK/Gerai].

Visų „Mano meniu“ skirtukų šalinimas / Visų elementų šalinimas

Galite pašalinti visus sukurtus skirtukus „Mano meniu“ arba juose registruotus „Mano meniu“ elementus.

Delete all My Menu tabs (Šalinti visus skirtukus „Mano meniu“)

Galite pašalinti visus sukurtus skirtukus „Mano meniu“. Pasirinkus parinktį [Delete all My Menu tabs/Šalinti visus skirtukus „Mano meniu“], bus pašalinti visi skirtukai nuo [MY MENU1 / 1 MANO MENIU] iki [MY MENU5 / 5 MANO MENIU], o skirtuke [„Mano meniu“] bus atkurtos numatytosios nuostatos.

Atsargiai

 • Pasirinkus nuostatą [Delete all My Menu tabs/Šalinti visus skirtukus „Mano meniu“], pašalinami ir skirtukų pavadinimai, pervadinti pasirinkus parinktį [Rename tab/Pervadinti skirtuką].

Delete all items (Šalinti visus elementus)

Galite pašalinti visus elementus, įrašytus skirtukuose [MY MENU1 / 1 MANO MENIU] – [MY MENU5 / 5 MANO MENIU]. Patys skirtukai liks. Pasirinkus parinktį [Delete all items/Šalinti visus elementus], pašalinami visi visuose sukurtuose skirtukuose užregistruoti elementai.

Meniu rodinys

Pasirinkę nuostatą [Menu display/Meniu rodinys], galite nustatyti, kuris meniu ekranas paspaudus mygtuką MENU atsivers pirmiausiai.

 • Normal display (Normalus rodinys)

  Ekrane pateikiamas paskiausiai rodytas meniu ekranas.
 • Display from My Menu tab (Rodyti nuo skirtuko „Mano meniu“)

  Rodo su pasirinktu skirtuku [„Mano meniu“].
 • Display only My Menu tab (Rodyti tik skirtuką „Mano meniu“)

  Rodo tik skirtuką [„Mano meniu“] (skirtukai [Fotografavimas]/[Peržiūra]/[„Wi-Fi“ funkcija]/[Sąranka]/[Rodinio lygio nuostatos] nerodomi).