Spausdinimo tvarka (DPOF)

DPOF („Digital Print Order Format“) formatas leidžia spausdinti į kortelę įrašytus vaizdus pagal susidarytas spausdinimo instrukcijas, pvz., vaizdų parinkimas, egzempliorių skaičius ir pan. Galite kaip grupę išspausdinti kelis vaizdus arba pateikti spausdinimo užsakymą fotolaboratorijai.

Galite nustatyti spausdinimo nuostatas, pvz., spausdinimo tipą, datos ir failo numerio spausdinimo funkciją ir t. t. Spausdinimo nuostatos bus pritaikytos visiems nurodytiems spausdinti vaizdams. (Kiekvienai nuotraukai atskirai jų nustatyti negalima.)

Spausdinimo parinkčių nustatymas

 1. Pasirinkite [Peržiūra: Print order/Peržiūra: Spausdinimo tvarka].

 2. Pasirinkite [Set up/Sąranka].

 3. Nustatykite pageidaujamas parinktis.

  • Nustatykite parinktis [Print type/Spausdinimo tipas], [Date/Data] ir [File No/Failo nr.].
  Print type (Spausdinimo tipas) Standartinis Standard (Standartinis) Ant vieno lapo spausdinamas vienas vaizdas.
  Rodyklė Index (Rodyklė) Ant vieno lapo spausdinama daug vaizdų miniatiūrų.

  Standartinis

  Rodyklė

  Both (Abu) Bus išspausdinti standartiniai ir nuotraukų rodyklės spaudiniai.
  Date (Data) On (Įjungti) Pasirinkus nuostatą [On/Įjungti] spaudinyje bus išspausdinama užfiksuoto vaizdo įrašymo data.
  Off (Išj.)
  File No. (Failo Nr.) On (Įjungti) Pasirinkus nuostatą [On/Įjungti] išspausdinamas failo numeris.
  Off (Išj.)
 4. Išeikite iš nustatymo ekrano.

  • Paspauskite mygtuką MENU.
  • Norėdami nurodyti spausdintinus vaizdus, pasirinkite parinktį [Sel.Image/Pasirinkti vaizdą] arba [Multiple/Keli].

Atsargiai

 • Jei spausdinate didelio dydžio vaizdą nustatę nuostatą [Index/Rodyklė] arba [Both/Abu] (), naudojant tam tikrus spausdintuvus nuotraukų rodyklės spaudinys gali būti neišspausdintas. Tokiu atveju pakeiskite vaizdo dydį () ir spausdinkite nuotraukų rodyklės spaudinį.
 • Net jei nustatyta parinkčių [Date/Data] ir [File No./Failo Nr.] nuostata [On/Įjungti], gali neišspausdinti datos arba failo numerio. Tai priklauso nuo spausdinimo tipo nuostatos ir spausdintuvo.
 • Spausdinant spaudinius pasirinkus parinktį [Index/Rodyklė], negalima tuo pačiu metu nustatyti parinkčių [Date/Data] ir [File No./Failo nr.] nuostatų [On/Įjungti].
 • Spausdindami su DPOF turite naudoti kortelę, kurios spausdinimo tvarkos specifikacijos yra nustatytos. Jei iš kortelės tiesiog paimsite vaizdus spausdinti, pritaikę nurodytą spausdinimo tvarką spausdinti negalėsite.
 • Tam tikri su DPOF standartu suderinamai spausdintuvai ir fotolaboratorijos gali negebėti išspausdinti nuotraukų pagal Jūsų nurodymus. Naudodami spausdintuvą žr. spausdintuvo naudotojo vadovą. Fotolaboratorijos teikiamas paslaugas užsisakykite iš anksto.
 • Nenaudokite šio fotoaparato norėdami sukonfigūruoti spausdinimo nuostatas, jei vaizdų DPOF nuostatos buvo nustatytos kitu fotoaparatu. Visos spausdinimo tvarkos gali būti netyčia perrašytos. Be to, nuo vaizdo tipo priklausys, ar galima spausdinimo tvarką realizuoti.

Spausdintinų vaizdų pasirinkimas

 • Sel.Image (Pasirinkti vaizdą)

  Vaizdus pasirinkite ir nurodykite po vieną.

  Norėdami įrašyti kortelėje spausdinimo tvarką (užsakymą spausdinti), paspauskite mygtuką MENU.

  • Standard (Standartinis) / Both (Abu)

   (1) Kiekis

   (2) Bendras parinktų vaizdų skaičius

   Paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką, kad nustatytumėte dabartinio vaizdo spausdinimo kokybę 1. Spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn, kopijų skaičių galite padidinti iki 99.

  • Index (Rodyklė)

   (3) Varnelė

   (4) Rodyklės piktograma

   Vaizdai, kuriuos pažymite varnele [Varnelė] paspausdami Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką, įtraukiami į nuotraukų rodyklės spaudinį.

 • Multiple (Keli)

  • Select range (Pasirinkti diapazoną)

   Pasirinkite [Select range/Pasirinkti diapazoną] dalyje [Multiple/Keli]. Pasirinkus pirmą ir paskutinį diapazono vaizdą, visi diapazono vaizdai pažymimi varnele [Varnelė] ir išspausdinama viena kiekvieno vaizdo kopija.

  • All images in a folder (Visi vaizdai aplanke)

   Pasirinkite parinktį [Mark all in folder/Pažymėti visus esančius aplanke] ir pasirinkite aplanką. Bus suformuota spausdinimo tvarka (užsakymas) išspausdinti po vieną visų aplanke esančių vaizdų kopiją.

   Jei pasirinksite parinktį [Clear all in folder/Išvalyti visus esančius aplanke] ir pasirinksite aplanką, bus atšaukta tame aplanke saugomų vaizdų spausdinimo tvarka.

  • All images on a card (Visi vaizdai kortelėje)

   Jei pasirinksite parinktį [Mark all on card/Pažymėti visus esančius kortelėje], bus nurodyta spausdinti po vieną visų kortelėje esančių vaizdų kopiją.

   Jei pasirinksite parinktį [Clear all on card/Išvalyti viską kortelėje], bus atšaukta visų kortelėje esančių vaizdų spausdinimo tvarka.

  Jei paieškos sąlygos nustatytos naudojantis parinktimi [Peržiūra: Set image search conditions/Peržiūra: Nustatyti vaizdo paieškos sąlygas] () ir pasirenkama [Multiple/Keli], rodinys pasikeis į [Mark all found images/Pažymėti visus rastus vaizdus] ir [Clear all found images/Išvalyti visus rastus vaizdus].

  • All found images (Visi rasti vaizdai)

   Jei pasirinksite [Mark all found images/Pažymėti visus rastus vaizdus], bus nurodyta spausdinti po vieną vaizdų, išfiltruotų taikant paieškos sąlygas, kopiją.

   Jei pasirinksite [Clear all found images/Išvalyti visus rastus vaizdus], bus išvalyta visų išfiltruotų vaizdų spausdinimo tvarka.

Atsargiai

 • RAW vaizdų ir filmų nurodyti spausdinti negalima. Atminkite, kad RAW vaizdų arba filmų negalima nurodyti spausdinti net ir nurodžius visus vaizdus pasirinkus nuostatą [Multiple/Keli].