Pagrindinės operacijos

Fotoaparato laikymas

Norėdami užfiksuoti ryškius vaizdus, fotoaparatą laikykite taip, kad fotoaparatas kuo mažiau drebėtų.

 • (1) Fotografavimas laikant fotoaparatą horizontaliai
 • (2) Fotografavimas laikant fotoaparatą vertikaliai
 1. Dešine ranka tvirtai laikykite aparatą laikydami už fotoaparato laikiklio.
 2. Kaire ranka prilaikykite iš apačios objektyvą.
 3. Dešinės rankos smilių švelniai padėkite ant užrakto mygtuko.
 4. Rankas iki alkūnių lengvai prispauskite prie kūno.
 5. Kad stovėtumėte stabiliai, viena koja žengtelėkite į priekį.
 6. Laikykite fotoaparatą prie veido ir žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį.

Užrakto mygtukas

Užrakto mygtukas spaudžiamas dviem etapais. Pirmiausiai užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės. Tada užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki galo.

Nuspaudimas iki pusės

Įsijungia automatinio fokusavimo ir automatinio ekspozicijos nustatymo sistemos, nustatančios išlaikymo ir diafragmos reikšmes.

Ekrane arba vaizdo ieškiklyje apie 8 sek. (matavimo laikmatis / 8 sek. laikmatis) rodomi ekspozicijos nuostatų (išlaikymo ir diafragmos) rodmenys.

Nuspaudimas iki galo

Suveikia užraktas ir užfiksuojamas pasirinktas vaizdas.

 • Fotoaparato drebėjimo išvengimas

  Fotoaparato netyčinis judinimas rankomis išlaikymo metu vadinamas fotoaparato drebėjimu. Dėl to gaunamos neryškios nuotraukos. Kad išvengtumėte fotoaparato drebėjimo, imkitės tokių veiksmų:

  • Laikykite fotoaparatą stabiliai, kaip pavaizduota Fotoaparato laikymas.
  • Nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką, kad įsijungtų automatinio fokusavimo funkcija, tada lėtai nuspauskite užrakto mygtuką iki galo.

Pastaba

 • Prieš nufotografuodamas, fotoaparatas vis tiek stabtelės, jei užrakto mygtuką nuspausite iki galo nenuspaudę iki pusės eigos arba nuspausite iki pusės eigos ir tada iškart nuspausite iki galo.
 • Net ir tuomet, kai įjungtas meniu rodinys arba vaizdų peržiūra, galite įjungti pasirengimo fotografuoti režimą: nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės eigos.

Ratukas Ratukas

Žiūrėkite į ekraną ir sukdami ratuką Ratukas.

 • Sukdami šį ratuką galite nustatyti išlaikymą, diafragmos reikšmę ir kt.

Valdymo žiedas Valdymo žiedas

Ekspozicijos kompensavimą galima nustatyti sukant RF objektyvų valdymo žiedą laikant nuspaustą iki pusės užrakto mygtuką, kai įjungtas režimas P, Tv, Av arba M.

Atsargiai

 • Turi būti nustatyta [Fotografavimas: Focus/control ring/Fotografavimas: Fokusavimo/valdymo žiedas], kai naudojami objektyvai, turintys vieningą fokusavimo žiedą / valdymo žiedą, tačiau neturintys jungiklio šioms funkcijoms perjungti ().
 • Valdymo žiedo tvirtinimo adapterio EF-EOS R valdymo žiedas nedaro jokio poveikio.

INFO Informacijos mygtukas

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką INFO pakeičiama rodoma informacija.

Toliau pavaizduoti nuotraukoms skirti ekranų pavyzdžiai.

Pagrindinės zonos režimuose ekranas (5) nerodomas.