Numatytųjų ryšio nuostatų atkūrimas

Galima panaikinti visas belaidžio ryšio nuostatas. Panaikinę belaidžio ryšio nuostatas apsaugosite jų informaciją nuo nesankcionuoto pasinaudojimo fotoaparatą paskolinus ar davus kitam asmeniui.

  1. Pasirinkite [Belaidžio ryšio nuostatos: Reset communication settings/Belaidžio ryšio nuostatos: Numatytųjų ryšio nuostatų atkūrimas].

  2. Pasirinkite [OK/Gerai].

Atsargiai

  • Jei susiejote fotoaparatą su išmaniuoju telefonu, išmaniojo telefono „Bluetooth“ nuostatų ekrane pašalinkite fotoaparato, kurio numatytąsias belaidžio ryšio nuostatas atkūrėte, prisijungimo informaciją.

Pastaba

  • Visas belaidžio ryšio nuostatas galima išvalyti pasirinkus nuostatą [Communication settings/Ryšio nuostatos] parinktyje [Other settings/Kitos nuostatos] (dalyje [Sąranka: Reset camera/Sąranka: Atkurti fotoaparato nuostatas]).