Skaidrių demonstravimas

Galite kortelėje laikomas nuotraukas peržiūrėti automatinio skaidrių demonstravimo režimu.

 1. Nurodykite vaizdus, kuriuos norėsite peržiūrėti.

  • Jei norite peržiūrėti visus vaizdus kortelėje, pereikite prie 2 veiksmo.
  • Jei norite nurodyti skaidrių demonstravimo metu peržiūrėtinus vaizdus, filtruokite vaizdus pasinaudodami parinktimi [Peržiūra: Set image search conditions/Peržiūra: Nustatyti vaizdo paieškos sąlygas] ().
 2. Pasirinkite [Peržiūra: Slide show/Peržiūra: Skaidrių demonstravimas].

 3. Norimai nustatykite peržiūrą.

  • Pasirinkite [Set up/Sąranka].
  • Nustatykite nuotraukų parinktis [Display time/Rodymo trukmė], [Repeat/Kartoti] (pakartotinė peržiūra) ir [Transition effect/Perėjimo efektas] (vaizdų keitimo efektas).
  • Jei norite leisti foninę muziką, pasinaudokite parinktimi [Background music/Foninė muzika], kad galėtumėte pasirinkti muziką ().
  • Pasirinkę nuostatas paspauskite mygtuką MENU.

  Display time (Rodymo trukmė)

  Repeat (Kartoti)

  Transition effect (Perėjimo efektas)

  Background music (Foninė muzika)

 4. Pradėkite skaidrių demonstravimą.

  • Pasirinkite [Start/Pradėti].
  • Pasirodžius pranešimui [Loading image.../Įkeliamas vaizdas...], bus pradėtas skaidrių demonstravimas.
 5. Užbaikite skaidrių demonstravimą.

  • Jei norite išeiti iš skaidrių demonstravimo režimo ir grįžti į nuostatų ekraną, paspauskite mygtuką MENU.

Pastaba

 • Jei norite pristabdyti skaidrių demonstravimą, paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką. Pristabdymo metu ekrano viršutiniame kairiajame kampe rodoma [Pauzė]. Jei norite tęsti skaidrių demonstravimą, dar kartą paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką.
 • Nuotraukų automatinės peržiūros metu galite paspausti mygtuką INFO ir pakeisti rodymo formatą ().
 • Garsumą filmų peržiūros metu galima reguliuoti mygtukais Mygtukas aukštynMygtukas žemyn.
 • Automatinės peržiūros ir peržiūros laikino sustabdymo metu spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, galite peržiūrėti kitus vaizdus.
 • Automatinės peržiūros metu automatinio išsijungimo funkcija neveiks.
 • Rodymo trukmė gali būti nevienoda: tai priklauso nuo vaizdo.

Foninės muzikos pasirinkimas

Kai naudodami „EOS Utility“ (EOS fotoaparatams skirta programinė įranga) nukopijuosite foninę muziką į kortelę, skaidrių demonstracijas bus galima leisti kartu su fonine muzika.

 1. Pasirinkite parinktį [Background music/Foninė muzika].

  • Nustatykite parinkties [Background music/Foninė muzika] nuostatą [On/Įjungti].
 2. Pasirinkite foninės muzikos įrašą.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn, pasirinkite muzikos įrašą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas. Jei naudojate [Slide show/Skaidrių demonstravimas], galite rinktis kelis takelius.
 3. Pasiklausykite muzikos įrašo.

  • Jei norite pasiklausyti muzikos įrašo, paspauskite mygtuką INFO.
  • Spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn reguliuokite garsumą. Jei norite nutraukti leidimą, dar kartą paspauskite mygtuką INFO.
  • Jei norite panaikinti muzikos įrašą, spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn, pasirinkite įrašą, po to paspauskite mygtuką AF taško pasirinkimas.

Pastaba

 • Kaip nukopijuoti foninę muziką į atminties korteles, žr. „EOS Utility“ naudotojo vadove.