Blykstės funkcijų nuostatos

Įmontuotos blykstės arba išorinių EL / EX serijos „Speedlite“ blyksčių nuostatas galima nustatyti naudojantis fotoaparato meniu ekranais.

Prieš nustatinėdami išorinių „Speedlite“ blyksčių nuostatas, prijunkite „Speedlite“ blykstę ir ją įjunkite.

Išsamesnės informacijos apie išorinės „Speedlite“ blykstės funkcijas rasite „Speedlite“ blykstės naudotojo vadove.

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Flash control/Fotografavimas: Blykstės valdymas].

 2. Pasirinkite parinktį.

Blykstės suveikimas

 • Nustatykite [Automatinis suveikimas] (pagrindinės zonos arba P režimais), kad blykstė sužybsėtų automatiškai (remiantis fotografavimo sąlygomis).
 • Nustatykite [Sužybsėjimas], kad fotografuojant blykstė visada sužybsėtų.
 • Pasirinkite [Blykstė išjungta] (kūrybinės zonos režimais), kad blykstė nesužybsėtų arba jei ją naudosite AF pagalbiniam spinduliui išspinduliuoti.

E-TTL II blykstės matavimas

 • Nustatykite matavimo fotografuojant su blykste nuostatą [Eval (FacePrty)/Vertinamasis (veidų pirmenybė)], tinkančią fotografuojant žmones.
 • Nustatykite matavimo fotografuojant su blykste nuostatą [Evaluative/Vertinamasis], pabrėžiančią blykstės sužybsėjimą nepertraukiamo fotografuojant.
 • Pasirinkus nuostatą [Average/Vidurkis], ekspozicija fotografuojant su blykste nustatoma apskaičiavus visos išmatuotos aplinkos vidurkį.

Atsargiai

 • Net kai nustatyta [Eval (FacePrty)/Vertinamasis (veidų pirmenybė)], kai kurie objektai ir fotografavimo sąlygos gali sukliudyti pasiekti reikiamą rezultatą.

Raudonų akių efekto mažinimas

Nustatykite [Enable/Įjungti], jei norite sumažinti raudonų akių efekto padarinius: prieš sužybsint blykstei užsidegs raudonų akių efektą mažinanti lemputė.

Lėtas sinchronizavimas

Jei fotografuojate Av ir P režimais, fotografuodami su blykste, galite nustatyti blykstės sinchronizavimo greitį.

 • [1/250-1/30 s automatinis] 1/250-30sec. auto (1/250-30 s automatinis)

  Blykstės sinchronizavimo greitis nustatomas automatiškai nuo 1/250 sek. iki 30 sek. pagal aplinkos skaistį. Silpno apšvietimo sąlygomis (tam tikromis fotografavimo sąlygomis) naudojamas lėtas sinchronizavimas ir automatiškai pailginamas išlaikymas.

 • [1/250-1/60 s automatinis] 1/250-1/60sec. auto (1/250-1/60 s automatinis)

  Esant prastam apšvietimui, negalima automatiškai nustatyti ilgo išlaikymo. Tai padeda efektyviai išvengti objekto neryškumo ir fotoaparato drebėjimo poveikio. Blykstės skleidžiama šviesa užtikrina standartinę objektų ekspoziciją, tačiau atminkite, kad fonas gali būti tamsus.

 • [1/250 s (fiksuotas)] 1/250 sec. (fixed) (1/250 s (fiksuotas))

  Išlaikymas fiksuotas ir yra 1/250 s. Tai dar efektyviau padeda išvengti objekto neryškumo ir fotoaparato drebėjimo padarinių nei pasirinkus nuostatą [1/250-1/60 sec. auto / 1/250-1/60 s automatinis]. Tačiau, fotografuojant prasto apšvietimo sąlygomis, objekto fonas bus tamsesnis, nei fotografuojant nustačius [1/250-1/60 sec. auto / 1/250-1/60 s automatinis].

Atsargiai

 • Jei režimu Av/P norite naudoti lėtą sinchronizavimą, nustatykite nuostatą [1/250-30sec. auto / 1/250-30 s automatinis].

Įmontuotos blykstės funkcijų nuostatos

Flash mode (Blykstės režimas)

Nustatykite nuostatą [E-TTL II], jei norite fotografuoti visiškai automatiniu blykstės režimu E-TTL II / E-TTL.

Nustatykite nuostatą [Manual flash/Rankinė blykstė], jei norite nustatyti pageidaujamą blykstės galingumą dalyje [Įmontuota blykstėflash output/Įmontuota blykstėblykstės galingumas].

 • Galima naudoti tik režimu Tv/Av/M.

Shutter sync. (Užrakto sinchronizavimas)

Paprastai pasirenkama nuostata [1st curtain/1-a užuolaidėlė], kad blykstė suveiktų iškart pradėjus fotografuoti.

Nustatykite [2nd curtain/2-a užuolaidėlė] ir naudokite ilgą išlaikymą, jei norite užfiksuoti natūraliai atrodančius objekto judesio sukeltus pėdsakus, pavyzdžiui, automobilio priekinių žibintų.

Atsargiai

 • Jei naudojate nuostatą [2nd curtain/2-a užuolaidėlė], nustatykite 1/60 s arba ilgesnį išlaikymą. Pasirinkus ilgesnį nei 1/60 s išlaikymą, automatiškai taikomas pirmos užuolaidėlės sinchronizavimas, net jei nustatyta nuostata [2nd curtain/2-a užuolaidėlė].

Įmontuota blykstėexp. comp. (Įmontuota blykstėekspozicijos kompensavimas)

Ekspozicijos kompensavimą fotografuojant su blykste nustatykite, jei fotografuojant su blykste nepavyksta gauti pageidaujamo objekto skaisčio (kai norite derinti blykstės galingumą). Ekspozicijos kompensavimą fotografuojant su blykste galima nustatyti iki ±2 žingsnių 1/3 žingsnio pokyčiu.

 1. Pasirinkite [Įmontuota blykstėexp. comp./Įmontuota blykstėekspozicijos kompensavimas.].

 2. Nustatykite kompensavimo dydį.

  • Jei ekspozicija per tamsi, paspauskite mygtuką Mygtukas Į dešinę (kad padidintumėte ekspoziciją).
  • Jei ekspozicija per skaisti, paspauskite mygtuką Mygtukas Į kairę (kad sumažintumėte ekspoziciją).
  • Baigę fotografuoti atšaukite ekspozicijos kompensavimo fotografuojant su blykste funkciją: nustatykite jos reikšmę „0“.

Atsargiai

 • Nustačius parinkties [Fotografavimas: Auto Lighting Optimizer/Fotografavimas: Automatinis apšvietimo optimizatorius] () kurią nors kitą nuostatą, ne [Disable/Išjungti], vaizdai gali atrodyti skaistūs, net jei yra nustatytas sumažintas ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste, kad nuotrauka būtų tamsesnė.
 • Jei ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste nustatytas „Speedlite“ blykste (parduodama atskirai, ), ekspozicijos kompensavimo fotografuojant su blykste negalima nustatyti fotoaparatu (naudojant spartųjį valdymą arba išorinės blykstės funkcijų nuostatą). Atminkite, kad „Speedlite“ blykstės nuostatai teikiama pirmenybė, jei nuostata vienu metu nustatyta ir fotoaparatu, ir blykste.

Pastaba

 • Ekspozicijos kompensavimo dydis liks galioti net ir pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį Maitinimo išjungimas.

Išorinės blykstės funkcijų nuostatos

Ekrane rodoma informacija, rodinio padėtis ir galimos parinktys priklauso „Speedlite“ blykstės modelio, jos pasirenkamų funkcijų nuostatų, blykstės režimo ir kitų faktorių. Informacijos apie blykstės funkcijas žr. blykstės naudotojo vadove.

Rodinio pavyzdys

 1. (1) Blykstės režimas
 2. (2) Belaidžio ryšio funkcijos / sužybsėjimo koeficiento valdymas
 3. (3) Blykstės aprėpties keitimas (blykstės aprėptis)
 1. (4) Užrakto sinchronizavimas
 2. (5) Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste
 3. (6) Skirtingų ekspozicijų serija fotografuojant su blykste

Atsargiai

 • Naudojant EX serijos „Speedlite“ blykstes, nesuderinamas su blykstės funkcijų nuostatomis, funkcijos yra apribotos.

Flash mode (Blykstės režimas)

Galite pasirinkti fotografavimo su blykste sąlygoms geriausiai tinkantį blykstės režimą.

 • [E-TTL II] yra standartinis EL/EX serijos „Speedlite“ blyksčių, palaikančių automatinį fotografavimą su blykste, režimas.
 • [Manual flash/Rankinė blykstė] yra režimas, skirtas rankiniu būdu sukonfigūruoti „Speedlite“ blykstės nuostatą [Flash output/Blykstės galingumas].
 • Parinktis [CSP] (Nepertraukiamo fotografavimo pirmenybės režimas) galima, kai naudojama suderinama „Speedlite“ blykstė. Šis režimas automatiškai sumažina blykstės galingumą vienu žingsniu ir padidina ISO jautrumą vienu žingsniu. Naudinga nepertraukiamai fotografuojant ir padeda taupyti blykstės baterijos energiją.
 • Daugiau informacijos apie kitus blykstės režimus rasite su atitinkamu blykstės režimu suderinamos „Speedlite“ blykstės naudotojo vadove.

Atsargiai

 • Reikiamai suderinkite nuostatą Ekspozicijos kompensavimas, jei dėl fotografavimo su blykste pereksponuojamas vaizdas pasirinkus [CSP], kai įjungtas režimas Tv arba M.

Pastaba

 • Pasirinkus [CSP], automatiškai nustatoma ISO jautrumo nuostata [Auto/Automatinis].

Wireless functions (Belaidžio ryšio funkcijos)

Galite naudoti perdavimo radijo bangomis arba belaidžio fotografavimo naudojantis optiniu perdavimu funkciją ir fotografuoti, kai apšviečiama keliomis belaidžiu būdu valdomomis blykstėmis.

Daugiau informacijos apie fotografavimą su belaide blykste rasite belaidžiu būdu valdomos „Speedlite“ blykstės naudotojo vadove.

Firing ratio control (Sužybsėjimo koeficiento valdymas)

Fotografuojant su „macro“ blykste, galima naudoti sužybsėjimo koeficiento valdymą.

Daugiau informacijos apie sužybsėjimo koeficiento valdymą rasite „macro“ blykstės naudotojo vadove.

Flash zoom (Blykstės aprėpties keitimas) (blykstės aprėptis)

Fotografuodami su aprėpties kampą keičiančia „Speedlite“ blykstės galva galite nustatyti norimą blykstės aprėptį.

Shutter synchronization (Užrakto sinchronizavimas)

Paprastai pasirenkama nuostata [First-curtain synchronization/I užuolaidėlės sinchronizacija], kad blykstė suveiktų iškart pradėjus fotografuoti. Nustatykite [Second-curtain synchronization/II užuolaidėlės sinchronizacija] ir naudokite ilgą išlaikymą, jei norite užfiksuoti natūraliai atrodančius objekto judesio sukeltus pėdsakus, pavyzdžiui, automobilio priekinių žibintų.

Fotografuodami su blykste nustatykite [High-speed synchronization/Didelio greičio sinchronizavimas] nuostatą, kuri būtų didesnė už maksimalų blykstės sinchronizavimo greitį. Tai efektyvu fotografuojant atvira diafragma Av režimu, norint, pavyzdžiui, sulieti už objektų esantį antrą planą fotografuojant lauke dienos šviesoje.

Atsargiai

 • Jei naudojate nuostatą [Second-curtain synchronization/II užuolaidėlės sinchronizacija], nustatykite 1/60 s arba ilgesnį išlaikymą. Pasirinkus ilgesnį nei 1/60 s išlaikymą, automatiškai taikomas pirmos užuolaidėlės sinchronizavimas, net jei nustatyta nuostata [Second-curtain synchronization/II užuolaidėlės sinchronizacija].

Flash exposure compensation (Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste)

Kaip ir vykdant ekspozicijos kompensavimą, galima koreguoti ir išorinių „Speedlite“ blyksčių skleidžiamo blyksnio galingumą.

Atsargiai

 • Jei „Speedlite“ blykste nustatytas ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste, fotoaparatu šios funkcijos nustatyti nebegalima. Atminkite, kad „Speedlite“ blykstės nuostatai teikiama pirmenybė, jei nuostata vienu metu nustatyta ir fotoaparatu, ir blykste.

Flash exposure bracketing (Skirtingų ekspozicijų serija fotografuojant su blykste)

„Speedlite" blykstės su skirtingų ekspozicijų serijos fotografuojant su blykste (FEB) funkcija gali automatiškai keisti išorinės blykstės galią, kai iš karto užfiksuojami trys kadrai.

Išorinės blykstės pasirenkamų funkcijų nuostatos

Išsamesnės informacijos apie išorinės „Speedlite“ blykstės pasirenkamas funkcijas rasite „Speedlite“ blykstės naudotojo vadove.

Atsargiai

 • Naudojant EL/EX serijos „Speedlite“ blykstę, „Speedlite“ blykstė sužybsi maksimalia galia, jei nustatyta blykstės pasirenkamos funkcijos parinkties [Flash metering mode/Blykstės matavimo režimas] nuostata [1:TTL] (automatinė blykstė).
 • Nustatyti arba išvalyti „Speedlite“ blykstės asmenines funkcijas (P.Fn) neįmanoma naudojantis fotoaparato ekranu [Fotografavimas: External flash func. setting/Fotografavimas: Išorinės blykstės funkcijos nustatymas]. Nustatykite tiesiogiai „Speedlite“ blykste.

Blykstės funkcijų nuostatų / C.Fn nuostatų išvalymas

 1. Pasirinkite parinktį [Clear settings/Išvalyti nuostatas].

 2. Pasirinkite nuostatas, kurias norėsite išvalyti.

  • Pasirinkite [Clear built-in flash set./Išvalyti įmontuotos blykstės nuostatas], [Clear external flash set./Išvalyti išorinės blykstės nuostatas] arba [Clear ext. flash C.Fn set./Išvalyti išorinės blykstės pasirenkamų funkcijų nuostatas].
  • Patvirtinimo ekrane pasirinkite [OK/Gerai], kad išvalytumėte visas blykstės nuostatas arba pasirenkamų funkcijų nuostatas.