Baterijos ir kortelės įdėjimas / išėmimas

Į fotoaparatą įdėkite visiškai įkrautą baterijų paketą LP-E17 ir kortelę. Į atminties kortelę įrašomi užfiksuoti vaizdai.

Įdėjimas

 1. Pastumkite kortelės / baterijų skyriaus dangtelio užraktą ir atidarykite dangtelį.

 2. Įdėkite bateriją.

  • Bateriją dėkite nukreipę elektrinius kontaktus į priekį.
  • Stumkite bateriją iki ji užsifiksuos.
 3. Įdėkite kortelę.

  • Kiškite kortelę etikete nukreipta į fotoaparato priekį iki išgirsite spragtelėjimą.

  Atsargiai

  • Kad galėtumėte rašyti ir trinti duomenis, įsitikinkite, kad atminties kortelės apsaugos nuo įrašymo jungiklis (1) yra pastumtas aukštyn.
 4. Uždarykite dangtelį.

  • Paspauskite dangtelį, kad jis užsidarytų, tada pastumkite kortelės / baterijų skyriaus dangtelio užraktą, kad jis užsifiksuotų.

Atsargiai

 • Galima naudoti tik baterijų paketą LP-E17.

Kortelės formatavimas

Jei kortelė nauja arba anksčiau buvo suformatuota (inicijuota) kitu fotoaparatu arba kompiuteriu, suformatuokite kortelę šiuo fotoaparatu ().

Išėmimas

 1. Pastumkite kortelės / baterijų skyriaus dangtelio užraktą ir atidarykite dangtelį.

  • Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį Maitinimo išjungimas.
  • Prieš atidarydami kortelės / baterijų skyriaus dangtelį patikrinkite, ar išsijungė prieigos lemputė (1).
  • Jei ekrane rodoma [Saving.../Įrašoma...], uždarykite dangtelį.
 2. Išimkite bateriją.

  • Paspauskite baterijų užrakto svirtelę, kaip parodyta rodykle, ir išimkite bateriją.
  • Norėdami išvengti trumpojo jungimo, ant baterijos būtinai uždėkite pridedamą apsauginį dangtelį ().
 3. Išimkite kortelę.

  • Nestipriai spustelėkite ir atleiskite kortelę, kad ji iššoktų.
  • Ištraukę kortelę uždarykite dangtelį.

Atsargiai

Neišimkite kortelių iškart po to, kai nufotografavus rodoma raudonos spalvos piktograma [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros]. Dėl vidinės fotoaparato temperatūros kortelės gali būti karštos. Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį Maitinimo išjungimas ir prieš išimdami korteles trumpam nutraukite fotografavimą. Jei išimsite karštas korteles vos baigę fotografuoti, jas galite išmesti iš rankų ir sugadinti. Išimdami korteles būkite atsargūs.

Pastaba

 • Kiek kadrų galima įrašyti priklauso nuo kortelėje likusios talpos ir tokių nuostatų kaip vaizdo kokybė ir ISO jautrumas.

Atsargiai

 • Jei šviečia arba žybsi prieigos lemputė, vadinasi, į kortelę įrašomi, iš jos skaitomi, trinami vaizdai arba persiunčiami duomenys. Neatidarykite atminties kortelės / baterijų skyriaus dangtelio. Kad nesugadintumėte vaizdų duomenų ar kortelių arba fotoaparato, draudžiama atlikti toliau nurodytus veiksmus, kai šviečia arba mirksi prieigos lemputė.

  • Išimti kortelę.
  • Išimti bateriją.
  • Purtyti arba trankyti fotoaparatą.
  • Atjungti arba prijungti maitinimo kabelį
   (kai naudojami priedai, skirti maitinti iš elektros tinklo lizdo).

 • Jei kortelėje jau yra įrašytų vaizdų, naujų vaizdų numeravimas gali prasidėti ne nuo 0001 ().
 • Jei ekrane pateikiamas su kortele susijęs klaidos pranešimas, pabandykite ją ištraukti ir vėl įdėti. Jei klaida nedingsta, pakeiskite kortelę kita.

  Jei galite perkelti kortelėje esančius vaizdus į kompiuterį, perkelkite, ir tada suformatuokite kortelę šiuo fotoaparatu (). Kortelė gali vėl pradėti veikti normaliai.

 • Nelieskite kortelės kontaktų nei pirštais, nei metaliniais daiktais. Saugokite kontaktus nuo vandens ir dulkių. Jei prie kontaktų prilipo nešvarumų, jie gali tinkamai nebeveikti.
 • „Multimedia card“ (MMC) kortelių naudoti negalima. (Ekrane bus rodoma kortelės klaida.)