Iškraipymų mažinimo funkcijos

Ilgo eksponavimo sąlygojamų iškraipymų mažinimas

Galima sumažinti iškraipymų, kurie yra linkę pasireikšti nustačius ilgą eksponavimo trukmę (vienos sek. ar ilgesnę).

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Long exp. noise reduction/Fotografavimas: Ilgo eksponavimo sąlygojamų iškraipymų mažinimas].

 2. Nustatykite mažinimo parinktį.

  • [AUTOMATINIS] Auto (Automatinis)

   Kai vaizdai eksponuojami ilgiau nei 1 s, aptikus ilgam eksponavimui būdingų vaizdo iškraipymų, jie mažinami automatiškai. Ši nuostata gan veiksminga daugeliu atvejų.

  • [ON] Enable (Įjungti)

   Vaizdo iškraipymų mažinimas atliekamas tada, kai eksponuojama ilgiau nei 1 s. Pasirinkus nuostatą [Enable/Įjungti] galima sumažinti vaizdo iškraipymų, kurie nebuvo aptikti naudojantis funkcija [Auto/Automatinis].

Atsargiai

 • Kai nustatyta nuostata [Auto/Automatinis] arba [Enable/Įjungti], nufotografavus, iškraipymų mažinimas gali užtrukti tiek pat laiko, kiek prireikė eksponuoti kadrą.
 • Vaizdai gali atrodyti grūdėtesni pasirinkus nuostatą [Enable/Įjungti], nei pasirinkus nuostatą [Disable/Išjungti] arba [Auto/Automatinis].
 • Kai nufotografuojama nustačius ilgą eksponavimą ir nuostatą [Enable/Įjungti], iškraipymų mažinimo apdorojimo metu fotografavimo ekranas nerodomas (tai žymi ekrane pateikiamas rodmuo [BUSY]): negalėsite fotografuoti, kol nebus baigta apdoroti.

Didelio ISO jautrumo sąlygojamų iškraipymų mažinimas

Galite sumažinti sukeltų vaizdo iškraipymų. Ši funkcija ypač veiksminga, kai fotografuojama nustačius didelį ISO jautrumą. Kai fotografuojama nustačius mažą ISO jautrumą, galima dar labiau sumažinti tamsesnėse vaizdo dalyse (kuriose yra šešėlių) pasitaikančius vaizdo iškraipymus.

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: High ISO speed NR/Fotografavimas: Didelio ISO jautrumo sąlygojamų iškraipymų mažinimas].

 2. Pasirinkite lygį.

 • [] Multi Shot Noise Reduction (Daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas)

  Pritaiko iškraipymų mažinimą naudojant didesnę vaizdo kokybę nei pasirinkus [High/Aukštas]. Fotografuojant vieną nuotrauką, nepertraukiamai užfiksuojami keturi lyginamieji kadrai, jie sugretinami ir automatiškai sujungiami į vieną JPEG vaizdą.

  Atkreipkite dėmesį, kad parinktis [Multi Shot Noise Reduction/Daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas] negalima, kai nustatyta vaizdo kokybės nuostata RAW arba RAW+JPEG.

Atsargiai

 • Įspėjimai dėl nustatytos nuostatos [Multi Shot Noise Reduction/Daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas]

 • Jei dėl fotoaparato drebėjimo užfiksuotoje nuotraukoje vaizdas smarkiai nesutampa, iškraipymų mažinimo efektas gali būti mažesnis.
 • Kai fotografuojate laikydami fotoaparatą rankose, pasistenkite išvengti fotoaparato drebėjimo. Rekomenduojame naudoti trikojį.
 • Fotografuojant judančius objektus nuotraukoje gali būti užfiksuoti judesio sukelti šešėliai.
 • Fotografuojant pasikartojančios struktūros vaizdus (groteles, tinklą, dryžius ir pan.) bei plokščius vienspalvius vaizdus, automatinis vaizdų sugretinimas gali tinkamai neveikti.
 • Jei fotografuojant keturis pagalbinius kadrus pasikeičia fotografuojamo objekto skaistis, gali būti nevienodai išeksponuota.
 • Nufotografavus, vaizdo įrašymas į kortelę gali užtrukti, nes vykdomas iškraipymų mažinimas ir vaizdų sujungimas. Vaizdo apdorojimo metu fotografavimo ekrane rodomas rodmuo [BUSY]. Kol nebus baigta apdoroti, fotografuoti nebus galima.
 • Parinktis [Multi Shot Noise Reduction/Daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas] negalima, kai nustatytos šios funkcijus: neribotas eksponavimas, AEB arba baltos spalvos balanso skirtingų parametrų serija, RAW arba RAW+JPEG fotografavimas, ilgo eksponavimo sąlygojamų iškraipymų mažinimas arba kūrybiniai filtrai.
 • Fotografavimas su blykste negalimas. Atminkite, kad gali išspinduliuoti pagalbinį spindulį: tai priklauso nuo parinkties [Fotografavimas: AF-assist beam firing/Fotografavimas: AF pagalbinio spindulio naudojimas] nuostatos.
 • Įrašant filmuotą medžiagą, parinktis [Multi Shot Noise Reduction/Daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas] negalima (nerodoma).
 • Fotoaparatas automatiškai įjungia režimą [Standard/Standartinis], kai maitinimo jungiklis perjungiamas į padėtį Maitinimo išjungimas, pakeičiama baterija arba kortelė, įjungiami pagrindinės zonos režimai, neribotas eksponavimas arba pradedama filmuoti.