„Picture Style“ sąrankos registravimas

Galite pasirinkti pagrindinę „Picture Style“ sąranką, kaip antai [Portrait/Portretas] arba [Landscape/Kraštovaizdis], pagal pageidavimą suderinti jos parametrus ir registruoti parinktyse [User Def. 1/Naudotojo apibr. 1] – [User Def. 3/Naudotojo apibr. 3]. Naudinga norint sukurti kelias „Picture Style“ sąrankas su skirtingomis nuostatomis.

Čia taip pat galima derinti „Picture Style“ sąrankas, kurias fotoaparate užregistravote naudodamiesi „EOS Utility“ (EOS fotoaparatams skirta programinė įranga, ).

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Picture Style/Fotografavimas: „Picture Style“ sąranka].

 2. Pasirinkite naudotojo apibrėžto stiliaus numerį.

  • Pasirinkite numerį nuo [User Def. 1/Naudotojo apibr. 1] iki [User Def. 3/Naudotojo apibr. 3] ir paspauskite mygtuką INFO.
 3. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

  • Pasirinkę [Picture Style/„Picture Style“ sąranka], paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
 4. Pasirinkite kurią nors pagrindinę „Picture Style“ sąranką.

  • Pasirinkite kurią nors pagrindinę „Picture Style“ sąranką.
  • Taip stilius rinkitės ir tuomet, kai derinate fotoaparate užregistruotus stilius nenaudodami „EOS Utility“ (EOS fotoaparatams skirta programinė įranga).
 5. Pasirinkite parinktį.

 6. Nustatykite efekto lygį.

  • Paspauskite mygtuką MENU, kad įrašytumėte suderintą nuostatą ir grįžtumėte į „Picture Style“ sąrankos pasirinkimo ekraną.

   Pagrindinė „Picture Style“ sąranka bus rodoma parinkties [User Def. */Naudotojo apibr.*] dešinėje.

   Mėlynos spalvos stilių pavadinimai žymi, kad buvo pakeistos numatytosios nuostatos.

Atsargiai

 • Jei „Picture Style“ sąranka jau užregistruota parinktyje [User Def. */Naudotojo apibr. *], keičiant pagrindinę „Picture Style“ sąranką, anksčiau užregistruotos naudotojo apibrėžtos „Picture Style“ sąrankos parametrų nuostatos išvalomos.
 • [User Def. */Naudotojo apibr.*] nuostatos atkuriamos, kai nustatoma nuostata [Basic settings/Pagrindinės nuostatos] dalyje [Sąranka: Reset camera/Sąranka: Atkurti fotoaparato nuostatas] ().

Pastaba

 • Norėdami fotografuoti taikydami užregistruotą „Picture Style“ sąranką, pasirinkite užregistruotą [User Def. */Naudotojo apibr. *], po to fotografuokite.
 • Daugiau informacijos apie „Picture Style“ failo užregistravimą fotoaparate rasite „EOS Utility“ naudotojo vadove ().