Peržiūra televizoriaus ekrane

Užfiksuotus kadrus ir filmus galite peržiūrėti televizoriaus ekrane: sujunkite fotoaparatą su televizoriumi prekybos vietose įsigyjamu HDMI kabeliu.

Jei vaizdas televizoriaus ekrane nepasirodo, patikrinkite, ar nustatyta tinkama parinkties [Sąranka: Video system/Sąranka: Vaizdo sistema] nuostata: [For NTSC/Skirta NTSC] arba [For PAL/Skirta PAL] (atsižvelgdami į savo televizoriaus vaizdo sistemą).

 1. Prie fotoaparato prijunkite HDMI kabelį.

  • Kabelio kištuką įkiškite į lizdą HDMI miniatiūrinis išvadas.
 2. Prie televizoriaus prijunkite HDMI kabelį.

  • HDMI kabelį prijunkite prie televizoriaus HDMI IN prievado.
 3. Įjunkite televizorių, perjunkite vaizdo įvadą ir pasirinkite prijungtą prievadą.

 4. Fotoaparato maitinimo jungiklį perjunkite į padėtį Maitinimo įjungimas.

 5. Paspauskite mygtuką Peržiūra.

  • Vaizdai dabar rodomi televizoriaus ekrane ir niekas nerodoma fotoaparato ekrane.
  • Vaizdai bus automatiškai rodomi optimalia televizoriaus raiška.

Atsargiai

 • Filmo garsumo lygį nustatykite per televizorių. Fotoaparatu garsumo lygio nustatyti negalima.
 • Prieš prijungiant arba atjungiant fotoaparatą su televizoriumi jungiantį kabelį, šiuos abu įrenginius reikia išjungti.
 • Kai kuriuose televizoriuose gali būti nukirsta dalis rodomo vaizdo.
 • Prie fotoaparato lizdo HDMI mikroišvadas nejunkite jokio kito įrenginio išvado. Jei nepaisysite šio nurodymo, galite sugadinti.
 • Dėl nesuderinamumo kai kurie televizoriai gali nerodyti vaizdų.
 • Iki parodys vaizdus, gali praeiti šiek tiek laiko. Kad nebūtų uždelsta, nustatykite parinkties [Sąranka: HDMI resolution/Sąranka: HDMI raiška] nuostatą [1080p] ().