Filmo įrašymo kokybė

Įrašymo dydį, kadrų dažnį ir glaudinimo metodą galite nustatyti naudodamiesi parinktimi [Filmavimas: Movie rec. quality/Filmavimas: Filmo įrašymo kokybė]. Filmas bus įrašytas kaip MP4 failas.

Atminkite, kad kadrų dažnis atnaujinamas automatiškai, kad atitiktų pasirinktą parinkties [Sąranka: Video system/Sąranka: Vaizdo sistema] nuostatą ().

Įrašomos filmuotos medžiagos dydis

 • [4K] 3840×2160

  Įrašomas 4K kokybės filmas. Vaizdo proporcijos yra 16:9.

 • [„Full HD“] 1920×1080

  Įrašomas visiškai aukštos raiškos („Full HD“) kokybės filmas. Vaizdo proporcijos yra 16:9.

 • [HD] 1280×720

  Įrašomas aukštos raiškos (HD) kokybės filmas. Vaizdo proporcijos yra 16:9.

Atsargiai

 • Jei pakeisite parinkties [Sąranka: Video system/Sąranka: Vaizdo sistema] nuostatą, dar kartą nustatykite ir [Movie rec. size/Įrašomos filmuotos medžiagos dydis].
 • Įprastinė 4K ir „Full HD“59,94 k./s/50,00 k./s filmų peržiūra, gali būti neįmanoma kitais įrenginiais, nes peržiūros metu intensyviai apdorojama.
 • Matoma raiška ir iškraipymai skiriasi: tai priklauso nuo filmo įrašymo kokybės ir naudojamo objektyvo nuostatų.

Pastaba

 • Filmų VGA kokybe įrašyti negalima.

4K filmų filmavimas

 • 4K filmams įrašyti reikia stabiliai veikiančios ir dideliu įrašymo greičiu pasižyminčios kortelės. Daugiau išsamios informacijos ieškokite Kortelės, į kurias galima įrašyti filmus.
 • 4K filmų įrašymas gerokai padidina duomenų apdorojimo apkrovą, todėl gali greičiau pakilti vidinė fotoaparato temperatūra arba ji gali būti aukštesnė nei filmuojant įprastinius filmus. Jei filmuojant pasirodo raudonos spalvos piktograma [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros], kortelė gali būti karšta, todėl nutraukite filmavimą ir prieš išimdami kortelę palaukite, kol fotoaparatas atvės. (Kortelės iškart neišimkite.)
 • 4K filme galite pasirinkti bet kurį kadrą ir įrašyti jį į kortelę kaip JPEG nuotrauką ().

Atsargiai

 • Kai fokusuojama įrašant 4K filmus, naudojamas kontrasto aptikimas. Fokusavimas gali užtrukti ilgiau nei įrašant HD arba „Full HD“ filmus.

Kadrų dažnis (k./s: kadrai per sekundę)

 • [59,94 k./s] 59,94 k./s / [29,97 k./s] 29,97 k./s / [23,98 k./s] 23,98 k./s

  Nustatykite regionuose, kuriuose naudojama NTSC TV sistema, pvz., Šiaurės Amerikoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Meksikoje.

 • [50,00 k./s] 50,00 k./s / [25,00 k./s] 25,00 k./s

  Nustatykite regionuose, kuriuose naudojama PAL TV sistema, pvz., Europoje, Rusijoje, Kinijoje ir Australijoje.

Glaudinimo metodas

 • [IPB (Standartinis)] IPB (Standartinis)

  Vienu metu suglaudina kelis kadrus taip, kad būtų geriau išnaudotas įrašymo laikas.

 • [ALL-I (Tik I)] ALL-I (Redagavimui / Tik I)

  Naudoja ALL-I (Tik I) glaudinimą, kai įrašomi fotofilmai (). Įrašant glaudinamas kiekvienas kadras, po vieną kadrą. Nors failas yra didesnis nei naudojant IPB (standartinis), filmus lengviau redaguoti.

Filmuotos medžiagos formatas

 • [MP4] MP4

  Visi fotoaparatu nufilmuoti filmai įrašomi kaip MP4 formato filmų failai (failo plėtinys „.MP4“).

Kortelės, į kurias galima įrašyti filmus

Išsamios informacijos apie korteles, galinčias įrašinėti kiekvienu filmo įrašymo kokybės lygiu, žr. Kortelės našumo reikalavimai (filmavimas) [rašymo / skaitymo greitis].

Išbandykite korteles įrašydami kelis filmus ir įsitikinkite, kad jos gali įrašyti tinkamai naudojant jūsų nurodytą dydį ().

Atsargiai

 • Prieš filmuodami 4K filmus () suformatuokite korteles.
 • Jei įrašydami filmuotą medžiagą naudosite lėtai įrašančią kortelę, filmas gali būti įrašytas netinkamai. Be to, iš lėtai nuskaitančios kortelės gali nepavykti tinkamai peržiūrėti filmo.
 • Įrašydami filmuotą medžiagą naudokite našias korteles, kurių rašymo greitis gerokai didesnis už bitų dažnį.
 • Jei nepavyksta tinkamai įrašyti filmų, suformatuokite kortelę ir bandykite dar kartą. Jei suformatavus kortelę problema neišnyksta, informacijos žr. kortelės gamintojo tinklalapyje ar pan.

Pastaba

 • Kad kortelės našumas būtų geresnis, rekomenduojame prieš filmuojant suformatuoti kortelę fotoaparatu ().
 • Informacijos apie kortelės skaitymo ir rašymo greitį rasite jos gamintojo interneto svetainėje ar pan.

Didelis kadrų dažnis

Galite įrašyti HD filmus dideliu 119,88 k./s arba 100,00 k./s kadrų dažniu nustatę parinkties [High Frame Rate/Didelis kadrų dažnis] (dalyje [Filmavimas: Movie rec quality/Filmavimas: Filmo įrašymo kokybė]) nuostatą [Enable/Įjungti]. Tinka įrašant filmuotą medžiagą, kurie būtų paleidžiami naudojant sulėtintą vaizdą.

Vieno vaizdo klipo maksimali įrašymo trukmė yra 7 min. 29 sek.

 • Filmai įrašomi HD119,9 k./sIPB (Standartinis) arba HD100,0 k./sIPB (Standartinis) kokybe.
 • Filmuojant didelio kadrų dažnio filmus neįrašomas garsas.
 • Kadangi didelio kadrų dažnio filmai įrašomas kaip 29,97 k./s / 25,00 k./s filmo failai, jie atkuriami naudojant sulėtintą vaizdą 1/4 greičio.

Atsargiai

 • Patikrinkite parinkties [Movie rec. size/Įrašomos filmuotos medžiagos dydis] nuostatą, jei nurodysite šios parinkties nuostatą [Disable/Išjungti].
 • Jei didelio kadrų dažnio filmus filmuosite apšviečiant fluorescencinėms ar LED lempoms, gali mirksėti ekranas.
 • Trumpam, kai pradedate arba baigiate filmuoti didelio kadrų dažnio filmus, filmas neatnaujinamas ir trumpam sustoja kadras. Turėkite tai omenyje, kai per HDMI įrašote filmuotą medžiagą į išorinius įrenginius.
 • Filmo kadrų dažnis, rodomas ekrane filmuojant didelio kadrų dažnio filmus, neatitinka įrašyto filmo kadrų dažnio.
 • Garsas neįrašomas.
 • Kai išjungtas „Movie Servo AF“ ir filmų skaitmeninis stabilizavimas.
 • Kai fimuojami didelio kadrų dažnio filmai, AF nevykdomas.

Didesni nei 4 GB dydžio filmų failai

Net ir filmuodami didesnio nei 4 GB dydžio filmus galite tai daryti be jokių trikdžių.

 • SD / SDHC kortelių, suformatuotų šiuo fotoaparatu, naudojimas

  Kai norint suformatuoti SD/SDHC korteles naudojamas fotoaparatas, taikomas FAT32 formatavimas.

  Jei naudodami kortelę, suformatuotą taikant FAT32 sistemą, nufilmuojate filmą ir failo dydis viršija 4 GB, automatiškai sukuriamas naujas filmo failas.

  Peržiūrint filmą, kiekvieną failą teks peržiūrėti atskirai. Filmų failų automatiškai vieno paskui kitą paleisti negalima. Peržiūrėję viename faile įrašytą filmą, pasirinkite kitą ir žiūrėkite toliau.

 • SDXC kortelių, suformatuotų šiuo fotoaparatu, naudojimas

  Kai norint suformatuoti SDXC korteles naudojamas fotoaparatas, taikomas „exFAT“ formatavimas.

  Jei naudodami kortelę, suformatuotą taikant „exFAT“ sistemą, nufilmuojate filmą ir failo dydis viršija 4 GB, filmas įrašomas kaip vienas failas (o ne suskaidomas į kelis failus).

Atsargiai

 • Kai į kompiuterį importuojate didesnius nei 4 GB dydžio filmų failus, naudokite arba „EOS Utility“, arba kortelių skaitytuvą (). Didesnio nei 4 GB dydžio filmus gali būti įmanoma įrašyti, jei pabandysite naudoti standartines kompiuterio operacinės sistemos funkcijas.

Bendra filmavimo trukmė ir vienos minutės trukmės failo dydis

Išsamios informacijos apie failų dydžius ir įrašymo trukmę kiekvienu filmo įrašymo kokybės lygiu, žr. Numatytoji filmo įrašymo trukmė, filmo sparta bitais ir failo dydis.

Filmavimo trukmės ribojimas

 • Filmuojant 4K / „Full HD“ / HD filmus

  Maksimali vieno filmo įrašymo trukmė yra 29 min. 59 sek. Pasiekus 29 min. 59 sek. filmavimo ribą, filmavimas automatiškai sustabdomas. Paspausdami filmavimo mygtuką galite pradėti filmuoti iš naujo (filmas bus įrašytas į naują failą).

 • Filmuojant didelio kadrų dažnio filmus

  Maksimali vieno filmo įrašymo trukmė yra 7 min. 29 sek. Pasiekus 7 min. 29 sek. filmavimo ribą, filmavimas automatiškai sustabdomas. Paspausdami filmavimo mygtuką galite pradėti filmuoti didelio kadrų dažnio filmą iš naujo (filmas bus įrašytas į naują failą).