Apžvalgos trukmė

Nustatykite nuostatą [Hold/Užlaikyti], kad nufotografavus būtų rodomas nufotografuotas vaizdas, arba nustaykite [Off/Išj.], jei pageidaujate, kad vaizdai nebūtų rodomi.

  1. Pasirinkite [Fotografavimas: Review duration/Fotografavimas: Apžvalgos trukmė].

  2. Nustatykite trukmės parinktį.

Pastaba

  • Kai nustatyta [Hold/Užlaikyti], vaizdai rodomi iki praeina trukmė, nustatyta parinktyje [Sąranka: Power saving/Sąranka: Energijos taupymas].