Reagavimas į klaidų pranešimus

Kai įvyksta klaida, informaciją apie klaidą galite peržiūrėti atlikę vieną iš toliau nurodytų procedūrų. Po to vadovaudamiesi šiame skyriuje pateiktais pavyzdžiais pašalinkite klaidos priežastį.

 • Ekrane [View info/Informacijos peržiūra] paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
 • Pasirinkite [Error details/Klaidos informacija] parinktyje [Wi-Fi on/„Wi-Fi“ įj.].
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

Pastaba

 • Kai įvyksta klaida, ekrano [Wi-Fi/Bluetooth connection/„Wi-Fi“ / „Bluetooth“ ryšys] viršutiniame dešiniajame kampe pateikiamas rodmuo [Err**/** klaida]. Jis dingsta, kai fotoaparato maitinimo jungiklis perjungiamas į padėtį Maitinimo išjungimas.

11: Connection target not found (Nerasta prisijungimo paskirties vieta)

 • Ar [Išmanusis telefonas] atveju veikia „Camera Connect“?

  • Užmegzkite ryšį naudodamiesi programėle „Camera Connect“ ().
 • Ar [Kompiuteris] atveju veikia EOS fotoaparatams skirta programinė įranga?

  • Paleiskite EOS fotoaparatams skirtą programinę įranga ir iš naujo užmegzkite ryšį ().
 • Ar [Spausdintuvas] atveju yra įjungtas spausdintuvo maitinimas?

  • Įjunkite spausdintuvą.
 • Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį autentifikavimo slaptažodį?

  • Ši klaida atsiranda tada, kai, pasirinkus šifravimo autentifikavimo metodą [Open system/Atviroji sistema], nesutampa slaptažodžiai.

   Pasitikslinkite didžiąsias ir mažąsias raides ir įsitikinkite, kad fotoaparate nustatytas teisingas autentifikavimui reikalingas slaptažodis ().

12: Connection target not found (Nerasta prisijungimo paskirties vieta)

 • Ar įjungtas tikslinio įrenginio ir prieigos taško maitinimas?

  • Įjunkite tikslinį įrenginį, prieigos tašką ir šiek tiek palaukite. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, dar kartą atlikite ryšio užmezgimo procedūrą.

21: No address assigned by DHCP server (DHCP serveris nepriskyrė jokio adreso)

Ką tikrinti fotoaparate

 • Fotoaparate pasirinkta IP adreso nuostata [Auto setting/Automatinis nustatymas]. Ar tai teisinga nuostata?

  • Jei DHCP serveris nenaudojamas, pirmiausia fotoaparate nustatykite IP adreso nuostatą [Manual setting/Rankinis nustatymas], po to nustatykite nuostatas ().

Ką tikrinti DHCP serveryje

 • Ar įjungtas DHCP serverio maitinimas?

  • Įjunkite DHCP serverį.
 • Ar pakanka adresų DHCP serverio priskyrimams?

  • Padidinkite DHCP serverio priskiriamų adresų skaičių.
  • Norėdami sumažinti naudojamų adresų skaičių, atjunkite nuo tinklo keletą įrenginių, kurių adresus priskyrė DHCP serveris.
 • Ar DHCP serveris veikia tinkamai?

  • Patikrinkite DHCP serverio nuostatas ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai, kaip DHCP serveris.
  • Jei reikia, paprašykite tinklo administratoriaus užtikrinti DHCP serverio prieinamumą.

22: No response from DNS server (DNS serveris nereaguoja)

Ką tikrinti fotoaparate

 • Gal fotoaparate nesutampa DNS serveryje nustatyta IP adreso nuostata su faktiniu serverio adresu?

  • Nustatykite IP adreso nuostatą [Manual setting/Rankinis nustatymas] ir fotoaparate nurodykite tą patį IP adresą kaip naudojamą DNS serverį ().

Ką tikrinti DNS serveryje

 • Ar įjungtas DNS serverio maitinimas?

  • Įjunkite DNS serverį.
 • Ar teisingos DNS serverio IP adresų nuostatos ir atitinkami pavadinimai?

  • DNS serveryje patikrinkite, ar teisingai įvesti IP adresai ir atitinkami jų pavadinimai.
 • Ar DNS serveris veikia tinkamai?

  • Patikrinkite DNS serverio nuostatas ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai, kaip DNS serveris.
  • Jei reikia, paprašykite tinklo administratoriaus užtikrinti DNS serverio prieinamumą.

Ką tikrinti bendrai tinkle

 • Ar jūsų tinkle naudojamas kelvedis ar panašus tinklų sietuvo funkcijas atliekantis įrenginys?

  • Jei reikia, pasiteiraukite tinklo administratoriaus tinklų sietuvo adreso ir nustatykite jį fotoaparate (, ).
  • Patikrinkite, ar tinklų sietuvo adresas yra įvestas tinkamai visuose tinklo įrenginiuose, įskaitant fotoaparatą.

23: Device with same IP address exists on selected network (Pasirinktame tinkle yra įrenginys, naudojantis tą patį IP adresą)

 • Ar kitas fotoaparato tinkle esantis įrenginys naudoja tą patį IP adresą kaip ir fotoaparatas?

  • Norėdami išvengti kituose tinklo įrenginiuose naudojamų adresų dubliavimo, pakeiskite fotoaparato IP adresą. Arba pakeiskite įrenginio, kurio adresas dubliuojasi, IP adresą.
  • Jei DHCP serverį naudojančiame tinkle buvo pasirinkta fotoaparato IP adreso nuostata [Manual setting/Rankinis nustatymas], pakeiskite ją į [Auto setting/Automatinis nustatymas] ().

Pastaba

 • Reagavimas į 21–23 klaidų pranešimus

 • Reaguodami į 21–23 numeriais pažymėtus klaidų kodus patikrinkite ir šiuos dalykus.

  Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį autentifikavimo slaptažodį?

  • Ši klaida atsiranda tada, kai, pasirinkus šifravimo autentifikavimo metodą [Open system/Atviroji sistema], nesutampa slaptažodžiai. Pasitikslinkite didžiąsias ir mažąsias raides ir įsitikinkite, kad fotoaparate nustatytas teisingas autentifikavimui reikalingas slaptažodis ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found (Pasirinktas SSID belaidžio LAN tinklas nerastas)

 • Gal tarp fotoaparato ir prieigos taško antenos yra signalo perdavimą blokuojanti kliūtis?

  • Perneškite prieigos taško anteną ten, kur ji bus aiškiai matoma iš fotoaparato buvimo vietos ().

Ką tikrinti fotoaparate

 • Ar fotoaparate nustatyti SSID duomenys sutampa su nustatytais prieigos taške?

  • Patikrinkite SSID duomenis prieigos taške ir tokius pat nustatykite fotoaparate.

Ką tikrinti prieigos taške

 • Ar prieigos taškas įjungtas?

  • Įjunkite prieigos taško maitinimą.
 • Jei įjungta filtravimo pagal MAC adresą funkcija, patikrinkite, ar naudojamas fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos taške.

  • Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC adresą galite sužinoti ekrane [View info/Informacijos peržiūra] ().

63: Wireless LAN authentication failed (Belaidžio LAN autentifikavimas nepavyko)

 • Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį autentifikavimo metodą?

  • Fotoaparatas palaiko šiuos autentifikavimo metodus: [Open system/Atviroji sistema], [Shared key/Bendrinamas kodas] ir [WPA/WPA2-PSK].
 • Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį autentifikavimo slaptažodį?

  • Pasitikslinkite didžiąsias ir mažąsias raides ir įsitikinkite, kad fotoaparate nustatytas teisingas autentifikavimui reikalingas slaptažodis.
 • Jei įjungta filtravimo pagal MAC adresą funkcija, patikrinkite, ar naudojamas fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos taške.

  • Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC adresą galite sužinoti ekrane [View info/Informacijos peržiūra] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN terminalo)

 • Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį šifravimo metodą?

  • Fotoaparatas palaiko šiuos šifravimo metodus: WEP, TKIP ir AES.
 • Jei įjungta filtravimo pagal MAC adresą funkcija, patikrinkite, ar naudojamas fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos taške.

  • Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC adresą galite sužinoti ekrane [View info/Informacijos peržiūra] ().

65: Wireless LAN connection lost (Nutrūko belaidžio LAN ryšys)

 • Gal tarp fotoaparato ir prieigos taško antenos yra signalo perdavimą blokuojanti kliūtis?

  • Perneškite prieigos taško anteną ten, kur ji bus aiškiai matoma iš fotoaparato buvimo vietos.
 • Dėl kažkokių priežasčių nutrūko „Wi-Fi“ ryšys ir jo nebepavyksta užmegzti.

  • Štai kelios galimos priežastys: prie prieigos taško intensyviai jungiamasi iš kito įrenginio, netoliese veikia mikrobangų krosnelė ar kitas panašus prietaisas (skleidžiantis IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz dažnio juosta) trikdžius) arba ryšį neigiamai veikia lietus ar didelė drėgmė ().

66: Incorrect wireless LAN password (Neteisingas belaidžio LAN slaptažodis)

 • Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį autentifikavimo slaptažodį?

  • Pasitikslinkite didžiąsias ir mažąsias raides ir įsitikinkite, kad fotoaparate nustatytas teisingas autentifikavimui reikalingas slaptažodis.

67: Incorrect wireless LAN encryption method (Neteisingas belaidžio LAN šifravimo metodas)

 • Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį šifravimo metodą?

  • Fotoaparatas palaiko šiuos šifravimo metodus: WEP, TKIP ir AES.
 • Jei įjungta filtravimo pagal MAC adresą funkcija, patikrinkite, ar naudojamas fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos taške.

  • Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC adresą galite sužinoti ekrane [View info/Informacijos peržiūra] ().

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the beginning. (Nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN terminalo. Pakartokite viską nuo pradžių.)

 • Ar laikėte nuspaustą prieigos taško WPS („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka) mygtuką tiek, kiek nurodyta?

  • Nuspauskite prieigos taško WPS mygtuką ir laikykite nuspaustą tiek, kiek nurodyta prieigos taško naudotojo vadove.
 • Ar ryšį bandote užmegzti pakankamai arti prieigos taško?

  • Pabandykite užmegzti ryšį abiejų įrenginių aprėpties lauke.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect. Retry from the beginning. (Nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN terminalo. Pakartokite viską nuo pradžių.)

 • Užmezgamas ryšys su kitais prieigos taškais, veikiančiais WPS („Wi-Fi“ apsaugotosios sąrankos) režimo prisijungimo paspaudus mygtuką (PBC) režimu.

  • Prieš bandydami užmegzti ryšį šiek tiek palaukite.

91: Other error (Kita klaida)

 • Iškilo 11 – 69 klaidos kodo numeriais neapibrėžta problema.

  • Išjunkite ir įjunkite fotoaparato maitinimo jungiklį.

121: Not enough free space on server (Serveryje nepakanka laisvos vietos)

 • Paskirties žiniatinklio serveryje nepakanka laisvos vietos.

  • Pašalinkite iš žiniatinklio serverio nereikalingus vaizdus, patikrinkite, ar žiniatinklio serveryje yra pakankamai vietos ir pabandykite siųsti duomenis dar kartą.

125: Check the network settings (Patikrinkite tinklo nuostatas)

 • Ar tinklas yra prijungtas?

  • Patikrinkite tinklo ryšio būseną.

126: Could not connect to server (Nepavyksta prisijungti prie serverio)

 • Nepavyksta prisijungti prie žiniatinklio paslaugų svetainės.

  • Bandykite pasiekti svetainę vėliau.
 • Ar tinklas yra prijungtas?

  • Patikrinkite tinklo ryšio būseną.

127: An error has occurred (Įvyko klaida)

 • Kai fotoaparatas prisijungęs prie žiniatinklio paslaugų svetainės, iškilo 121 –126 klaidos kodų numeriais neapibrėžta problema.

  • Pabandykite dar kartą užmegzti „Wi-Fi“ ryšį su svetaine „image.canon“.

130: The server is currently busy
Please wait a moment and try again (Serveris šiuo metu užimtas. Truputį palaukite ir bandykite dar kartą.)

 • Svetainė „image.canon“ šiuo metu užimta.

  • Pabandykite pasiekti svetainę „image.canon“ pasinaudodami „Wi-Fi“ ryšiu dar kartą vėliau.

131: Try again (Pabandykite dar kartą)

 • Jungiantis prie svetainės „image.canon“ naudojantis „Wi-Fi“ ryšiu įvyko klaida.

  • Pabandykite dar kartą užmegzti „Wi-Fi“ ryšį su svetaine „image.canon“.

132: Error detected on server
Try again later (Serveryje aptikta klaida. Pabandykite dar kartą vėliau.)

 • Svetainė „image.canon“ šiuo metu neveikia dėl atliekamų priežiūros darbų.

  • Pabandykite pasiekti svetainę „image.canon“ pasinaudodami „Wi-Fi“ ryšiu dar kartą vėliau.

133:

 • Prisijungiant prie „image.canon“, įvyko klaida.

  • Patikrinkite svetainės „image.canon“ nuostatas.
  • Pabandykite pasiekti svetainę „image.canon“ pasinaudodami „Wi-Fi“ ryšiu dar kartą vėliau.

134: Set the correct date and time (Nustatykite teisingą datą ir laiką.)

 • Datos, laiko ir laiko juostos nuostatos yra neteisingos.

  • Patikrinkite parinkties [Sąranka: Date/Time/Zone/Sąranka: Data / laikas / laiko juosta] nuostatas.

135: Web service settings have been changed (Pakeistos žiniatinklio paslaugų svetaines nuostatos)

 • Pakeistos svetainės „image.canon“ nuostatos.

  • Patikrinkite svetainės „image.canon“ nuostatas.

141: Printer is busy. Try connecting again. (Spausdintuvas užimtas. Pabandykite prisijungti dar kartą.)

 • Ar spausdintuvas ką nors spausdina?

  • Baigus spausdinti, pabandykite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį su spausdintuvu.
 • Ar „Wi-Fi“ ryšiu su spausdintuvu sujungtas kitas fotoaparatas?

  • Kai bus nutrauktas „Wi-Fi“ ryšys su kitu fotoaparatu, pabandykite dar kartą „Wi-Fi“ ryšiu sujungti su spausdintuvu.

142: Could not acquire printer information. Reconnect to try again. (Nepavyko gauti spausdintuvo informacijos. Pakartotinai sujunkite ir pabandykite dar kartą.)

 • Ar įjungtas spausdintuvo maitinimas?

  • Įjunkite spausdintuvą ir pabandykite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį dar kartą.