Bendrieji įspėjimai dėl fotografavimo

Fotografavimo metu

Atsargiai

 • Nenukreipkite fotoaparato į stiprų šviesos šaltinį, pvz. saulę ar ryškiai šviečiančią lempą. Ryški šviesa gali pažeisti vaizdo jutiklį arba vidinius fotoaparato komponentus.
 • Vaizdo kokybė

 • Kai fotografuojama nustačius didelį ISO jautrumą, gali atsirasti vaizdo iškraipymų (pvz., šviesos taškų ar juostų) ar neįprastų spalvų.
 • Fotografuojant aukštoje temperatūroje vaizde gali atsirasti iškraipymų ir neįprastų spalvų.
 • Dėl dažnai pasitaikančių ilgo fotografavimo seansų gali pakilti vidinė temperatūra ir tai gali turėti įtakos vaizdo kokybei. Jei nefotografuojate (nefilmuojate), visada fotoaparatą išjunkite.
 • Fotoaparatui įkaitus, ilgai eksponuojant gali suprastėti vaizdo kokybė. Baikite fotografuoti ir, prieš fotografuodami vėl, palaukite kelias minutes.
 • Balta [Baltos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] ir raudona [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] piktogramos

 • Baltos [Baltos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] ar raudonos spalvos [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] piktogramos nurodo aukštą fotoaparato vidinę temperatūrą, kurią sukelia tokie faktoriai kaip ilgas fotografavimas arba fotografavimas karštoje aplinkoje.
 • Baltos spalvos [Baltos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] piktograma žymi, kad suprastės fotografuojamų nuotraukų vaizdo kokybė. Trumpam nutraukite fotografavimą ir palaukite, kol fotoaparatas atvės.
 • Kai rodoma baltos spalvos [Baltos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] piktograma, rekomenduojama fotografuoti nustačius mažą ISO jautrumą, o ne didelį greitį.
 • Raudonos spalvos [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] piktograma žymi, kad fotografavimas netrukus išsijungs automatiškai. Vėl fotografuoti bus galima tik tada, kai sumažės fotoaparato vidinė temperatūra, tad laikinai nutraukite fotografavimą arba išjunkite fotoaparatą ir leiskite jam atvėsti.
 • Ilgai fotografuojant karštoje aplinkoje greičiau atsiranda baltos spalvos [Baltos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] arba raudonos spalvos [Raudonos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] piktograma. Jei nefotografuojate (nefilmuojate), visada fotoaparatą išjunkite.
 • Pakilus fotoaparato vidinei temperatūrai, fotografuojant nustačius didelį ISO jautrumą arba ilgai eksponuojant, nuotraukų kokybė gali suprastėti dar prieš įsižiebiant baltos spalvos [Baltos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] piktogramai.
 • Fotografavimo rezultatai

 • Kai įjungtas rodinio didinimas, išlaikymo ir diafragmos reikšmės rodomos oranžine spalva. Jei fotografuojate rodinio didinimo režimu, gali nepavykti nustatyti tinkamą ekspoziciją. Prieš fotografuodami grąžinkite įprastinį vaizdo rodinį.
 • Net jei fotografuojama rodinio didinimo režimu, vaizdas užfiksuojamas naudojant įprastinio rodinio vaizdo zoną.
 • Vaizdai ir rodinys

 • Esant pernelyg silpnam arba intensyviam apšvietimui, rodomas vaizdas gali neatspindėti nufotografuotos nuotraukos skaisčio.
 • Nors esant silpnam apšvietimui vaizduose gali būti pastebimi iškraipymai (net ir nustačius mažą ISO jautrumą), kadruose iškraipymų bus mažiau, nes skiriasi rodomų ir užfiksuotų kadrų vaizdo kokybė.
 • Jei pasikeičia šviesos šaltinis (apšvietimas), gali mirksėti rodinys arba ekspozicijos reikšmė. Tokiu atveju, laikinai nutraukite fotografavimą ir atnaujinkite tik apšviečiant šviesos šaltiniui, kurį naudosite.
 • Nukreipus fotoaparatą kita kryptimi, gali trumpai nerodyti tinkamo skaisčio rodinio. Palaukite, kol skaisčio lygis stabilizuosis, ir tada fotografuokite.
 • Jei vaizde yra užfiksuotas ypač ryškios šviesos šaltinis, ekrane šviesi sritis gali atrodyti juoda. Tačiau, faktinėje nuotraukoje šviesi sritis atrodys tinkamai.
 • Silpno apšvietimo sąlygomis pasirinkus skaisčias parinkties [Sąranka: Screen brightness/Sąranka: Ekrano skaistis] arba [Sąranka: Viewfinder brightness/Sąranka: Vaizdo ieškiklio skaistis] nuostatas, vaizduose gali atsirasti iškraipymų arba neįprastų spalvų. Tačiau tokie vaizdo bei spalvų iškraipymai į nuotrauką neįrašomi.
 • Padidintus vaizdą, jis gali atrodyti ryškesnis, nei yra iš tikrųjų.
 • Pasirenkamos funkcijos

 • Kai kurios pasirenkamos funkcijos nepasiekiamos (kai kurios nuostatos neturi jokio poveikio).
 • Objektyvas

 • Vaizdo stabilizatorius aktyvus visuomet, net ir nenuspaudus užrakto mygtuko ki pusės, kai naudojami objektyvai su IS funkcija ir IS jungiklis perjungtas į padėtį ON ir nustatyta parinkties [IS mode/IS režimas] (skirtuke [Fotografavimas: IS (Image Stabilizer) mode/Fotografavimas: IS (Vaizdo stabilizatoriaus) režimas]) nuostata [On/Įj.].

  „Image Stabilizer“ (Vaizdo stabilizatorius) naudoja baterijų energiją, todėl, atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, gali sumažėti galimų kadrų skaičius. Kai funkcija „Image Stabilizer“ (Vaizdo stabilizatorius) nebūtina, pvz., naudojant trikojį, rekomenduojame vaizdo stabilizatoriaus jungiklį perjungti į padėtį OFF.

 • Naudojant EF objektyvus, išankstinis fokusavimas fotografuojant galimas tik naudojant (super) teleobjektyvus, kuriuose įdiegta ši funkcija, ir kurie išleisti 2011 m. antroje pusėje ir vėliau.

Pastaba

 • Naudodami prekybos vietose įsigyjamą HDMI kabelį, vaizdus galite rodyti televizoriaus ekrane (). Atminkite, garsas transliuojamas nebus.

Informacijos rodinys

Išsamią informaciją apie fotografuojant rodomas piktogramas rasite Fotografavimo ekranas.

Pastaba

 • Balta spalva rodoma piktograma [Ekspozicijos imitavimas (įjungimas)] žymi, kad jūsų kadrų skaistis bus labai artimas rodomo vaizdo skaisčiui.
 • Jei piktograma [Ekspozicijos imitavimas (įjungimas)] mirksi, tai reiškia, kad rodomo vaizdo skaistis skiriasi nuo būsimos nuotraukos skaisčio dėl pernelyg ryškaus arba pernelyg prasto apšvietimo. Vis dėlto, faktiškai įrašytas vaizdas atspindės pasirinktą ekspozicijos nuostatą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ekrane vaizdas gali atrodyti labiau iškraipytas nei faktiškai įrašytoje nuotraukoje.
 • Nustačius tam tikras fotografavimo nuostatas, gali būti neįmanoma atlikti ekspozicijos imitavimo. Piktograma [Ekspozicijos imitavimas (įjungimas)] ir histograma bus pilkos spalvos. Ekrane bus rodomas standartinio skaisčio vaizdas. Esant pernelyg silpnam arba intensyviam apšvietimui, histograma gali būti rodoma netinkamai.
 • Histogramos rodinys pasiekiamas, kai nustatyta parinkties [Fotografavimas: Expo. simulation/Fotografavimas: Ekspozicijos imitavimas] nuostata [Enable/Įjungti] ().