Saugos nurodymai

Būtinai perskaitykite šiuos nurodymus, kad saugiai naudotumėtės gaminiu.

Vadovaukitės šiais nurodymais, kad apsisaugotumėte patys ir apsaugotumėte kitus asmenis nuo nuostolių ir sužeidimų.

PerspėjimasPERSPĖJIMAS:
Žymi sunkaus ar mirtino sužeidimo pavojų.
 • Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

  Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

  Dirželį užvyniojus ant žmogaus kaklo, galima jį pasmaugti.

  Prarytos fotoaparato dalys ar pateikti elementai ar priedai kelia pavojų. Prariję nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

  Praryta baterija kelia pavojų. Prariję nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

 • GAMINYJE YRA DISKINĖ BATERIJA

  Diskinės baterijos yra pavojingos ir visada turi būti laikomos vaikams nepasiekiamoje vietoje, nesvarbu, ar jos naujos, ar naudotos.

  Prarytos ar į bet kurią kūno vietą įkištos šios baterijos gali per 2 valandas sukelti sunkius arba mirtinus sužalojimus.

  Jei įtariate, kad diskinė baterija buvo praryta arba įkišta į kurią nors kūno vietą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

 • Su šiuo gaminiu naudokite tik šiame naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius.
 • Neardykite ir nemodifikuokite gaminio.
 • Stipriai nesutrenkite ir nevibruokite gaminio.
 • Nelieskite atsivėrusių vidinių dalių.
 • Nebesinaudokite gaminiu bet kokiomis neįprastomis aplinkybėmis, pvz., atsiradus dūmų ar stipriam kvapui.
 • Gaminio nevalykite organiniais tirpikliais, pavyzdžiui, alkoholiu, benzinu ar dažų skiedikliu.
 • Nesušlapinkite gaminio. Į gaminį nekiškite pašalinių objektų ir nepilkite skysčių.
 • Nenaudokite gaminio vietose, kuriose gali būti degių dujų.

  Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.

 • Nepalikite objektyvo arba fotoaparato / vaizdo kameros su prisuktu objektyvu neuždėję objektyvo dangtelio.

  Objektyvas gali sukoncentruoti šviesą ir sukelti gaisrą.

 • Žaibuojant nelieskite gaminio, jei jis įjungtas į elektros tinklo lizdą.

  Gali trenkti elektros smūgis.

 • Toliau nurodytų nurodymų laikykitės, kai naudojate parduotuvėje įsigytas baterijas arba patiektus baterijų paketus.

  • Baterijas / baterijų paketus naudokite tik su gaminiais, kuriems yra skirti.
  • Nekaitinkite baterijų / baterijų paketų ir nemeskite jų į ugnį.
  • Nekraukite baterijų / baterijų paketų krovikliais, kurie nenurodyti kaip tinkami naudoti.
  • Nesupurvinkite lizdų ir nepadarykite taip, kad jie susiliestų su metaliniais segtukais ar kitais metaliniais objektais.
  • Nenaudokite baterijų / baterijų paketų, iš kurių prateka elektrolitas.
  • Kai išmetate baterijas / baterijų paketus, izoliuokite gnybtus juosta ar kitomis priemonėmis.

  Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.

  Jei iš baterijos / baterijų paketo prateka elektrolitas ir susiliečia su oda ar drabužiais, paveiktą sritį kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu. Jei patektų į akis, kruopščiai praplaukite dideliu kiekiu švaraus tekančio vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos.

 • Naudodami baterijų kroviklį arba KS adapterį, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

  • Sausu audiniu periodiškai nušluostykite dulkių sankaupas nuo maitinimo kištuko ir elektros tinklo lizdo.
  • Gaminio kištuko nekiškite į elektros tinklą ir nuo jo neatjunkite drėgnomis rankomis.
  • Gaminio nenaudokite, jei maitinimo kištukas ne iki galo įkištas į elektros tinklo lizdą.
  • Nesupurvinkite maitinimo kištuko ir lizdų ir nepadarykite taip, kad jie susiliestų su metaliniais segtukais ar kitais metaliniais objektais.
  • Žaibuojant nelieskite baterijų kroviklio ar KS adapterio, jei jis įjungtas į elektros tinklo lizdą.
 • Ant maitinimo kabelio nedėkite sunkių daiktų. Nesugadinkite ir nemodifikuokite maitinimo kabelio.
 • Nesuvyniokite gaminio į audinį ar kitą medžiagą, kai jį naudojate, arba iškart baigę naudoti, kai gaminys tebėra šiltas.
 • Gaminio iš elektros tinklo lizdo neišjunkite laikydami už maitinimo kabelio.
 • Nelaikykite šio gaminio ilgai įjungto į maitinimo šaltinį.
 • Neįkraukite baterijų / baterijų paketų temperatūroje, jei ji aukštesnė ar žemesnė už 5-40 °C.

  Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.

 • Ilgai naudojamas gaminys neturi ilgai liestis su ta pačia odos sritimi.

  Net jei nejuntate, kad gaminys yra karštas, tai gali sukelti nudegimus neaukšta temperatūra, kurie pasireiškia paraudusia oda ir pūslelėmis. Karštoje aplinkoje ir žmonėms, turintiems apytakos problemų ar nejautrią odą, rekomenduojama naudoti trikojį ar panašią įrangą.

 • Laikykitės nurodymų išjungti gaminį vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

  Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl elektromagnetinių bangų gali sutrikti kitų įrenginių veikimas ir netgi gali sukelti nelaimingą atsitikimą.

 • Nepalikite baterijų šalia augintinių.

  Jei augintinis perkąstų bateriją, iš baterijos gali ištekėti elektrolitas, ji gali perkaisti arba sprogti ir taip sugadinti gaminį arba sukelti gaisrą.

AtsargiaiATSARGIAI:
Laikykitės toliau pateiktų atsargumo priemonių. Jeigu jų nesilaikysite, galite patirti sužeidimus arba gali būti padaryta žalą nuosavybei.
 • Nenaudokite blykstės šalia akių.

  Galite pažeisti akis.

 • Ilgai nežiūrėkite į ekraną arba pro vaizdo ieškiklį.

  Gali atsirasti simptomų, panašių į sukeliamus jūrligės. Jeigu taip atsitiktų, iškart nutraukite naudojimąsi gaminiu, šiek tiek pailsėkite ir tik tada tęskite darbą.

 • Žybsinti blykstė yra aukštos temperatūros. Fotografuodami, pirštus ir kitas kūno dalis bei objektus laikykite atokiau nuo blykstės.

  Jei nepaisysite šio nurodymo, galite nudegti arba gali sutrikti blykstės veikimas.

 • Nepalikite gaminio vietose, kuriose pernelyg aukšta arba žema temperatūra.

  Gaminys gali labai įkaisti arba sušalti ir jį palietus galima nudegti arba susižeisti.

 • Dirželis skirtas naudoti tik su fotoaparatu. Pakabinus ant dirželio kokį nors kitą daiktą ar objektą galima sugadinti gaminį. Be to, nepurtykite gaminio ir stipriai nesutrenkite.
 • Stipriai nespauskite objektyvo ir pasirūpinkite, kad į jį neatsitrenktų koks nors kitas daiktas.

  Galite susižeisti arba sugadinti gaminį.

 • Gaminį tvirtinkite tik prie pakankamai tvirto trikojo.
 • Nenešiokite gaminio, kai prie jo prisuktas trikojis.

  Galite susižeisti arba gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

 • Nelieskite jokių vidinių gaminio dalių.

  Galite susižeisti.

 • Jei pasinaudojus gaminiu ar jį naudojant pasireiškia neįprasta odos reakcija ar dirginimas, liaukitės juo naudojęsi ir kreipkitės medicininės pagalbos.