Vaizdų ištrynimas

Galite pasirinkti ir ištrinti vaizdus po vieną arba iškart ištrinti pasirinktą grupę vaizdų. Apsaugoti vaizdai () neištrinami.

Atsargiai

 • Ištrinto vaizdo atkurti nebegalima. Prieš ištrindami vaizdą įsitikinkite, kad jo tikrai nereikės. Norėdami apsaugoti svarbius vaizdus nuo atsitiktinio ištrynimo, apsaugokite juos.

Vaizdų ištrynimas po vieną

 1. Pasirinkite ištrintiną vaizdą.

  • Paspauskite mygtuką Peržiūra.
  • Pasirinkite spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę.
 2. Paspauskite mygtuką Mygtukas aukštyn.

 3. Ištrinkite vaizdus.

  JPEG arba RAW vaizdai arba filmai

  • Pasirinkite parinktį [Erase/Trinti].

  RAW+JPEG vaizdai

  • Pasirinkite parinktį.

Kelių kartu ištrintinų vaizdų pasirinkimas ([])

Pažymėję varnele trintinus vaizdus galėsite iškart ištrinti visus tuos vaizdus.

 1. Pasirinkite [Peržiūra: Erase images/Peržiūra: Trinti vaizdus].

 2. Pasirinkite parinktį [Select and erase images/Pasirinkti ir trinti vaizdus].

 3. Pasirinkite vaizdą.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite ištrintiną vaizdą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Norėdami pasirinkti kitą ištrintiną vaizdą, pakartokite 3 veiksmą.
  • Paspauskite mygtuką MENU, po to paspauskite [OK/Gerai].
 4. Ištrinkite vaizdus.

Ištrintino vaizdų diapazono nurodymas

Žiūrėdami į vaizdus įjungę rodyklės rodinį, galite nurodyti pirmą ir paskutinį diapazono vaizdus, kad iškart ištrintumėte visus nurodytus vaizdus.

 1. Pasirinkite [Select range/Pasirinkti diapazoną].

 2. Nurodykite vaizdų diapazoną.

  • Pasirinkite pirmą vaizdą (pradžios tašką).
  • Po to pasirinkite paskutinį vaizdą (pabaigos tašką).
 3. Paspauskite mygtuką MENU.

 4. Ištrinkite vaizdus.

  • Pasirinkite [OK/Gerai].

Visų aplanke arba kortelėje esančių vaizdų ištrynimas

 • Kai pasirenkate nuostatą [All images in folder/Visi vaizdai aplanke] arba [All images on card/Visi vaizdai kortelėje] parinktyje [Peržiūra: Erase images/Peržiūra: Trinti vaizdus], ištrinami visi aplanke arba kortelėje esantys vaizdai.
 • Jei paieškos sąlygos nustatytos naudojantis parinktimi [Peržiūra: Set image search conditions/Peržiūra: Nustatyti vaizdo paieškos sąlygas] (), rodinys pasikeis į [All found images/Visi rasti vaizdai].

  • Jei pasirinksite [All found images/Visus rastus vaizdus], bus ištrinti visi rasti vaizdai, išfiltruoti taikant paieškos sąlygas.

Pastaba

 • Jei norite ištrinti visus vaizdus, įskaitant apsaugotuosius, suformatuokite kortelę ().