AF veikimas

Galite pasirinkti geriausiai fotografavimo sąlygas arba objektą atitinkantį AF veikimo principą. Pagrindinės zonos režimais automatiškai nustatomas atitinkamam fotografavimo režimui skirtas optimalus AF veikimas.

 1. Režimo pasirinkimo ratuką pasukite į kūrybinės zonos režimą.

 2. Nustatykite fokusavimo režimą AF.

  • RF objektyvams be fokusavimo režimo jungiklio

   Nustatykite parinkties [Fotografavimas: Focus mode/Fotografavimas: Fokusavimo režimas] nuostatą [AF].

  • RF objektyvams su fokusavimo režimo jungikliu

   Objektyvo fokusavimo režimo jungiklį perjunkite į padėtį AF.

 3. Pasirinkite [Fotografavimas: AF operation/Fotografavimas: AF veikimas].

 4. Pasirinkite parinktį.

  • Paspauskite mygtuką mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę.

   : „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF)

   : „Servo AF“

„One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) nejudantiems objektams fotografuoti

Šis AF veikimo režimas tinka nejudantiems objektams fotografuoti. Nuspaudus iki pusės užrakto mygtuką, fotoaparatas vaizdą sufokusuos tik vieną kartą.

 • Sufokusavus objektą, fokusuojant naudotas AF taškas pasidaro žalios spalvos ir fotoaparatas supypsi. Jei sufokusuoti nepavyksta, AF taškas pasidaro oranžinis.
 • Laikant nuspaustą iki pusės užrakto mygtuką, fokusuotė išlieka užfiksuota, todėl prieš nufotografuodami galite perkomponuoti kadrą.
 • Išsamios informacijos apie nepertraukiamo fotografavimo greitį fotografuojant nepertraukiamai žr. Pavaros režimas.

Pastaba

 • Jei nustatyta parinkties [Sąranka: Beep/Sąranka: Pypsėjimas] nuostata [Disable/Išjungti], sufokusavus objektą, fotoaparatas nesupypsi.
 • Žr. Objektyvo elektroninis MF, jei naudojate objektyvą, palaikantį elektroninį rankinį fokusavimą.

Fotografavimas su fokusavimo fiksavimu

Fotografuodami su fokusavimo fiksavimu, naudosite vieno kadro AF su fiksuotu AF tašku, po to perkomponuosite kadrą prieš fotografuodami. Kai iki pusės nuspausite užrakto mygtuką, kad sufokusuotumėte, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 1. Nutaikykite fiksuotą AF tašką į objektą, kurį norite sufokusuoti, ir nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką.

 2. Kai fokusuojamas AF taškas tampa žalios spalvos, užrakto mygtuką laikykite iki pusės nuspaustą ir perkomponuokite kadrą.

 3. Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite vaizdą.

„Servo AF“ judantiems objektams fotografuoti

Šis AF veikimo režimas tinka judantiems objektams fotografuoti. Nuspaudus iki pusės užrakto mygtuką, fotoaparatas objektą fokusuoja nuolat.

 • Sufokusavus objektą, fokusuojant naudotas AF taškas pasidaro mėlynos spalvos. Pypsėjimas nepasigirsta net ir sufokusavus vaizdą.
 • Ekspozicija nustatoma fotografuojant.
 • Išsamios informacijos apie nepertraukiamo fotografavimo greitį fotografuojant nepertraukiamai žr. Pavaros režimas.

Atsargiai

 • Priklausomai nuo naudojamo objektyvo, atstumo iki objekto, objekto judėjimo greičio, fotoaparatui gali nepavykti nustatyti tinkamos fokusuotės.
 • Nepertraukiamo fotografavimo metu keičiant mastelį, fokusuotė gali išsiderinti. Pirmiausia nustatykite mastelį, tada perkomponuokite kadrą ir fotografuokite.

AF pagalbinis spindulys

Kad būtų lengviau automatiškai sufokusuoti, nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės esant nepakankamam apšvietimui arba panašiomis sąlygomis, gali kelis kartus sužybsėti pagalbinis AF spindulys (, ).

 • Jei naudojate „Speedlite“ blykstę, sukonfigūruokite nuostatą ir pačia „Speedlite“, jei reikia.

Atsargiai

 • Blykstė neišspinduliuoja AF pagalbinio spindulio, kai nustatyta AF veikimo nuostata [Servo AF].

Pastaba

 • Kad išjungtumėte pagalbinio AF spindulio sužybsėjimą, nustatykite parinkties [Fotografavimas: AF-assist beam firing/Fotografavimas: AF pagalbinio spindulio naudojimas] nuostatą [Disable/Išjungti].