Išmanusis automatinis vaizdo režimas

Išmanusis automatinis vaizdo režimas yra visiškai automatinis režimas. Fotoaparatas išanalizuoja aplinką ir automatiškai parenka optimalias nuostatas. Fotoaparatas pagal fotografuojamo objekto judėjimą nustato, ar jis juda, ar nejuda ir automatiškai vaizdą sufokusuoja ().

 1. Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį Išmanusis automatinis vaizdo režimas.

 2. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

  • Perskaitykite pranešimą ir pasirinkite [OK/Gerai].
 3. Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kurį fotografuosite.

  • Iš esmės, fotoaparatas fokusuoja arčiausiai esantį objektą.

   Ant aptiktų veidų ar akių rodomi AF taškai (1).

  • Kai ekrane rodomas rėmelis (AF taškas), nukreipkite jį į objektą.
 4. Sufokusuokite objektą.

  • Norėdami sufokusuoti vaizdą, nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės.

   Jei mirksi Blykstė, rankiniu būdu iškelkite įmontuotą blykstę.

  • Prireikus, silpno apšvietimo sąlygomis AF pagalbinis spindulys () sužybsi automatiškai.
  • Sufokusavus objektą, AF taškas pasidaro žalios spalvos ir fotoaparatas (Vieno kadro AF) supypsi.
  • Judantį objektą sufokusavęs AF taškas pasidaro mėlynos spalvos ir seka objekto („Servo AF“) judėjimą.
 5. Fotografuokite.

  • Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite vaizdą.
  • Nufotografuotas vaizdas apie 2 sekundes rodomas ekrane.
  • Norint įstumti įmontuotą blykstę, ją reikia paspausti pirštais.

Atsargiai

 • Fotografuojant tam tikrus objektus arba esant tam tikroms fotografavimo sąlygoms, gali nepavykti teisingai aptikti objekto judėjimo (tiek nejudančių, tiek judančių objektų).

Pastaba

 • AF veikimas (Vieno kadro AF režimu „One-Shot AF“ arba „Servo AF“) nustatomas automatiškai, kai iki pusės nuspaudžiate užrakto mygtuką. Netgi jeigu automatiškai nustatytas vieno kadro AF („One-Shot AF“), fotoaparatas persijungs į „Servo AF“, jeigu aptinkamas objekto judėjimas, jums iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką.
 • Fotografuojant Išmanusis automatinis vaizdo režimas režimu gamtos, lauko ir saulėlydžio spalvos atrodo įspūdingiau. Jei pageidaujamų atspalvių išgauti nepavyksta, įjunkite kūrybinės zonos režimą () ir pasirinkite kurią nors kitą „Picture Style“ nuostatą, ne [Automatinis], ir nufotografuokite dar kartą ().

Neryškių nuotraukų kiekio mažinimas

 • Kai fotografuojate laikydami fotoaparatą rankose, pasistenkite išvengti fotoaparato drebėjimo. Kad nepasireikštų fotoaparato drebėjimas, apsvarstykite galimybę naudoti trikojį. Naudokite tvirtą trikojį, galintį išlaikyti fotografavimo įrangos svorį. Fotoaparatą patikimai prijunkite prie trikojo.
 • Apsvarstykite galimybę naudoti nuotolinį jungiklį (parduodamas atskirai, ) arba belaidį nuotolinį valdiklį (parduodamas atskirai, ).

Trikčių šalinimasDažniausiai užduodami klausimai

 • Neįmanoma sufokusuoti (žymi oranžinės spalvos AF taškas).

  Nutaikykite AF tašką į kontrastingą vietą ir nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką (). Jei esate per arti objekto, pasitraukite toliau ir bandykite nufotografuoti dar kartą.

 • Vienu metu rodomi keli AF taškai.

  Visuose šiuose taškuose vaizdas yra sufokusuotas.

 • Mirksi išlaikymo rodmuo.

  Kadangi fotografavimo aplinka pernelyg tamsi, dėl fotoaparato drebėjimo vaizdas gali būti susiliejęs. Rekomenduojama naudoti trikojį, įmontuotą blykstę arba išorinę blykstę ().

 • Per tamsios nuotraukos.

  Iš anksto iškelkite įmontuotą blykstę, kad įjungtumėte automatinį blykstės suveikimą, jei fotografuojant dienos metu kadrai apšviečiami fonine šviesa arba fotografuojama silpno apšvietimo sąlygomis.

 • Su blykste užfiksuotos nuotraukos per skaisčios.

  Nuotraukos gali būti skaisčios (pereksponuotos), jei fotografuodami su blykste fotografuojate arti esančius objektus. Atsitraukite toliau nuo fotografuojamo objekto ir nufotografuokite dar kartą.

 • Su blykste užfiksuotų nuotraukų apatinė dalis nenatūraliai tamsi.

  Fotografuojant per arti esančius objektus, nuotraukose gali matytis objektyvo metamas šešėlis. Atsitraukite toliau nuo fotografuojamo objekto ir nufotografuokite dar kartą. Jei naudojate objektyvo gaubtą, prieš fotografuodami pabandykite jį nuimti.

Pastaba

 • Jei įmontuotos blykstės nenaudojate, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus.

 • Esant silpnam apšvietimui, kai galimas fotoaparato drebėjimas, laikykite fotoaparatą stabiliai arba pasinaudokite trikoju. Kai naudojate mastelį keičiantį objektyvą, galite sumažinti fotoaparato drebėjimo sukeltą neryškumą: nustatykite plačiakampio objektyvo padėtį.
 • Kai fotografuojate portretus silpno apšvietimo sąlygomis, paprašykite fotografuojamų žmonių nesujudėti kol nebaigsite fotografuoti. Jei fotografuojant žmogus bent kiek sujudės, nuotraukoje jis bus neryškus.

Judančių objektų fotografavimas

Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, judantys objektai sekami siekiant juos sufokusuoti.

Laikydami užrakto mygtuką nuspaustą iki pusės išlaikykite objektą ekrane ir lemiamu momentu paspauskite užrakto mygtuką iki galo.

Aplinkos piktogramos

Fotoaparatas aptinka aplinkos tipą ir automatiškai nustato visus aplinkai tinkančius parametrus. Fotografuojant ekrano viršutiniame kairiajame kampe atsiranda piktograma, nurodanti aptiktą aplinką ().

Fotografavimas pritaikius efektus (Kūrybinis pagelbiklis)

 1. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

  • Perskaitykite pranešimą ir pasirinkite [OK/Gerai].
 2. Pasirinkite efektą.

  • Sukdami ratuką Ratukas arba spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite efektą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
 3. Pasirinkite efekto lygį ir kitas detales.

  • Nustatykite sukdami ratuką Ratukas arba spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, tada paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Norėdami atkurti numatytąją nuostatą, paspauskite mygtuką AE fiksavimas ir pasirinkite parinktį [OK/Gerai].

Kūrybinio pagelbiklio efektai

 • [] Preset (Išankstinė nuostata)

  Pasirinkite vieną iš išankstinių nuostatų efektų.

  Atminkite, kad parinkčių [Saturation/Sotis], [Color tone 1/1 atspalvis] ir [Color tone 2/2 atspalvis] negalima pasirinkti, jei nustatyta [B&W/Nespalvotas].

 • [] Background blur (Fono suliejimas)

  Derinkite fono suliejimą. Kad fonas būtų ryškesnis, pasirinkite didesnes reikšmes. Jei norite foną sulieti, pasirinkite mažesnes reikšmes. Nuostata [Auto/Automatinis] derina fono suliejimą, kad jis atitiktų skaistį. Atsižvelgiant į objektyvo šviesumą (f skaičių), kai kurių padėčių gali ir nebūti.

 • [] Brightness (Skaistis)

  Derinkite vaizdo skaistį.

 • [] Contrast (Kontrastas)

  Derinkite kontrastą.

 • [] Saturation (Sotis)

  Derinkite spalvų ryškumą.

 • [] Color tone 1 (1 atspalvis)

  Derinkite gintarinį / mėlyną atspalvį.

 • [] Color tone 2 (2 atspalvis)

  Derinkite žalią / purpurinį atspalvį.

 • [] Monochrome (Vienspalvis)

  Nustatykite vienspalvio fotografavimo atspalvių efektą.

Pastaba

 • [Background blur/Sulietas fonas] fotografuojant su blykste negalimas.
 • Kai perjungiami fotografavimo režimai arba maitinimo jungiklis perjungiamas į padėtį Maitinimo išjungimas, atkuriamos pradinės šių nuostatų reikšmės. Jei norite įrašyti nuostatas, nustatykite [Fotografavimas: Retain Creative Assist data/Fotografavimas: Išlaikyti kūrybinio pagelbiklio duomenis] nuostatą [Enable/Įjungti].

Efektų įrašymas

Jei norite į fotoaparatą įrašyti esamą nuostatą, nustatymo ekrane [Creative Assist/Kūrybinis pagelbiklis] paspauskite mygtuką INFO, po to pasirinkite [OK/Gerai]. Kaip nuostatą [USER*/VARTOTOJAS*] galima įrašyti iki trijų išankstinių nuostatų. Įrašius tris nuostatas, esamą išankstinę nuostatą [USER*/VARTOTOJAS*] būtina perrašyti, kad būtų galima įrašyti naują.