Filmavimas

Filmavimas naudojant automatinį eksponavimą

Ekspozicija valdoma automatiškai, kad atitiktų skaistį.

 1. Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį Filmai.

 2. Pasirinkite [Filmavimas: Shooting mode/Filmavimas: Fotografavimo režimas].

 3. Pasirinkite [Movie auto exposure/Filmo automatinė ekspozicija].

 4. Sufokusuokite objektą.

  • Prieš pradėdami įrašyti filmą sufokusuokite taikydami AF () arba rankinį fokusavimą ().
  • Pagal numatytąsias nuostatas nustatoma parinkties [Filmavimas: Movie Servo AF] nuostata [Enable/Įjungti], kad fotoaparatas nuolat fokusuotų ().
  • Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, sufokusuojama naudojany esamą AF metodą.
 5. Filmuokite.

  • Norėdami pradėti filmuoti filmą, paspauskite filmavimo mygtuką.
  • Filmuojant ekrano viršutiniame dešiniajame kampe rodoma piktograma [REC].
  • Garsą įrašo įtaisytasis mikrofonas ().
  • Norėdami sustabdyti filmavimą, paspauskite filmavimo mygtuką dar kartą.

ISO jautrumas [Filmai] režimu

Pastaba

 • Paspausdami mygtuką AE fiksavimas, galite užfiksuoti ekspoziciją (AE fiksavimas) (). Norėdami atšaukti AE fiksavimą, dar kartą paspauskite mygtuką AE fiksavimas.
 • Ekspozicijos kompensavimą rankinio ekspozicijos nustatymo filmuojant metu galima nustatyti iki ±3 žingsnių.
 • ISO jautrumas, išlaikymas ir diafragmos reikšmė į filmo „Exif“ informaciją neįrašomi.

Filmavimas naudojant rankinį eksponavimą

Filmuodami galite rankiniu būdu nustatyti išlaikymo, diafragmos reikšmes bei ISO jautrumą.

 1. Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį Filmai.

 2. Pasirinkite [Filmavimas: Shooting mode/Filmavimas: Fotografavimo režimas].

 3. Pasirinkite [Movie manual exp./Filmo rankinė ekspozicija].

 4. Nustatykite ISO jautrumą.

  • Paspauskite Mygtukas Į kairę.

   Parodomas ISO jautrumo nustatymo ekranas.

  • Nustatykite sukdami ratuką Ratukas arba spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę.
 5. Nustatykite išlaikymą ir diafragmos reikšmę.

  • Nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką ir patikrinkite ekspozicijos lygio indikatorių.
  • Paspauskite mygtuką Mygtukas aukštyn, kad pasirinktumėte išlaikymo arba diafragmos reikšmę, po to sukite ratuką Ratukas, kad nustatytumėte nuostatą.
  • Galimas išlaikymo diapazonas yra nuo 1/4000 sek. iki 1/8 sek.
 6. Sufokusuokite vaizdą ir filmuokite filmą.

Atsargiai

 • Filmuojant nekeiskite išlaikymo, diafragmos reikšmių ar ISO jautrumo, nes gali būti įrašyti ekspozicijos pasikeitimai arba susidaryti daugiau iškraipymų, kai nustatytas didelis ISO jautrumas.
 • Filmuojant judantį objektą rekomenduojame nustatyti išlaikymą nuo maždaug 1/25 iki 1/125 sek. Kuo trumpesnis išlaikymas, tuo mažiau sklandus atrodys objekto judesys.
 • Jei pakeisite išlaikymą, gali būti įrašytas ekrane rodomas mirgėjimas, kai filmuojama apšviečiant fluorescencinėms arba LED lemputėms.

Pastaba

 • Pasirinkus „ISO automatinis“, galima nustatyti ekspozicijos kompensavimą iki ±3 žingsnių ().
 • Norėdami užfiksuoti ISO jautrumą, kai nustatytas režimas „ISO automatinis“, paspauskite mygtuką AE fiksavimas. Jei norite atšaukti ISO jautrumo užfiksavimą, dar kartą paspauskite mygtuką AE fiksavimas.
 • Jei paspausite mygtuką AE fiksavimas ir perkomponuosite kadrą, ekspozicijos lygio indikatoriuje galėsite pamatyti ekspozicijos lygio skirtumą lyginant su tuo, kuris rodomas paspaudus mygtuką AE fiksavimas.

ISO jautrumas rankinio eksponavimo metu

ISO jautrumą galite nustatyti rankiniu būdu arba galite pasirinkti [AUTOMATINIS]. Išsamesnės informacijos apie ISO jautrumą žr. ISO jautrumas filmuojant.

Fotografavimas

Fotografuoti filmuojant negalima. Jei norite fotografuoti nuotraukas, pasukite režimo pasirinkimo ratuką į kitą fotografavimo režimą.

Informacijos rodinys (filmavimas)

Išsamesnės informacijos apie filmo įrašymo ekrane rodomas piktogramas žr. Filmo įrašymo ekranas.