Ekspozicijos fiksavimas (AE fiksavimas)

Jei norite atskirai nustatyti fokusuotę ir ekspoziciją arba norite nufotografuoti keletą vaizdų, kurių ekspozicijos nuostata nesikeistų, ekspoziciją galite užfiksuoti. Paspausdami mygtuką AE fiksavimas užfiksuokite ekspoziciją, perkomponuokite kadrą ir fotografuokite. Ši funkcija naudojama fotografuojant foniniu apšvietimu apšviestus objektus ir pan.

 1. Sufokusuokite objektą.

  • Nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės.
 2. Paspauskite mygtuką AE fiksavimas.

  • Ekrane pateikiama piktograma [AE fiksavimas] žymi, kad ekspozicija užfiksuota (AE fiksavimas). Norėdami atšaukti AE fiksavimą, dar kartą paspauskite mygtuką AE fiksavimas.
 3. Perkomponuokite kadrą ir fotografuokite.

  • Nuspauskite užrakto mygtuką.

Atsargiai

 • Jei nustatyta parinkties [Fotografavimas: Auto Lighting Optimizer/Fotografavimas: Automatinis apšvietimo optimizatorius] () kuri nors kita nuostata, ne [Disable/Išjungti], vaizdas gali atrodyti skaistus, net jei nustatyta sumažintos ekspozicijos kompensavimo reikšmė, kad vaizdas būtų tamsesnis.

AE fiksavimo poveikis

Matavimo režimas () AF taško pasirinkimas ()
Automatinis parinkimas Rankinis parinkimas
Vertinamasis matavimas Užfiksuojama į sufokusuotą AF tašką orientuota ekspozicija. Užfiksuojama į pasirinktą AF tašką orientuota ekspozicija.
Dalinis matavimas Taškinis matavimas Centrinis svertinis matavimas AE fiksavimas pritaikomas centriniame AF taške.

Į centrinę dalį orientuota ekspozicija užfiksuojama, kai [Vertinamasis matavimas] nustatomas, fotoaparatą sukonfigūravus rankiniam fokusavimui ().

Pastaba

 • AE fiksavimo su neribotu eksponavimu naudoti negalima.