AF metodas

Galite pasirinkti geriausiai fotografavimo sąlygas arba objektą atitinkantį AF metodą. Fotoaparatas bando sufokusuoti žmonių veidus, patenkančius į AF tašką arba zoninio AF rėmelį. Fotografuojant režimu Išmanusis automatinis vaizdo režimas, Hibridinis automatinis režimas ir Autoportretinė nuotrauka, automatiškai nustatoma nuostata [Veidas+Tracking/Veidas+sekimas]. Kaip pasirinkti AF metodą, žr. AF metodo pasirinkimas.

: Veidas+Tracking (Veidas+sekimas)

Fotoaparatas aptiks ir sufokusuos žmonių veidus. Jei buvo aptiktas veidas, ant jo rodomas AF taškas [] ir imama jį sekti.

Jei veidų neaptinkama, fokusavimui naudojama visa AF zona.

: Spot AF (Taškinis AF)

Fotoaparatas fokusuoja siauresnėje srityje nei naudojant [1-point AF/1 taško AF].

: 1-point AF (1 taško AF)

Fotoaparatas fokusuoja naudodamas vieną AF tašką [1 taško AF].

: Zone AF (Zoninis AF)

Fokusuoja naudodamas platų zoninio AF rėmelį, kuriuo lengviau užfiksuoti objektus nei naudojant [1-point AF/1 taško AF].

Pirmenybė teikiama artimiausio objekto sufokusavimui. Fokusuojant taip pat teikiama pirmenybė žmonių veidams, patenkantiems į zoninio AF rėmelį.

Sufokusuoti AF taškai rodomi su 1 taško AF.

AF metodo pasirinkimas

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: AF method/Fotografavimas: AF metodas].

 2. Pasirinkite parinktį.

Pastaba

 • AF metodą galima nustatyti ir nesinaudojant meniu: reikia paspausti mygtuką AF taško pasirinkimas, po to dar kartą paspausti mygtuką AF taško pasirinkimas.

Veidas+Tracking: Veidas + sekimas (Veidas+sekimas: Veidas + sekimas)

Fotoaparatas aptiks ir sufokusuos žmonių veidus. Jei veidas pajuda, AF taškas [AF taškas] irgi pajuda, kad sektų veidą.

Kai nustatyta parinkties [Eye detection/Akių aptikimas] nuostata [Enable/Įjungti], galima fotografuoti sufokusavus fotografuojamo objekto akis ().

Toliau pateikiami nurodymai galioja, kai nustatytas fotoaparato AF veikimo režimas [One-Shot AF/Vieno kadro AF] (). Jei nustatyta [Servo AF] (), sufokusavus, AF taškas pasidarys mėlynos spalvos.

 1. Patikrinkite AF tašką.

  • Jei buvo aptiktas veidas, ant jo rodomas AF taškas [AF taškas].
  • Kai aptinkami keli veidai, paspaudus mygtuką AF taško pasirinkimas, AF taškas tampa [AF taško derinimas]. Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite sufokusuotiną veidą.
 2. Sufokusuokite ir fotografuokite.

  • Kai nuspausite užrakto mygtuką iki pusės ir objektas bus sufokusuotas, AF taškas pasidarys žalios spalvos ir fotoaparatas supypsės.

   Oranžinis AF taškas reiškia, kad fotoaparatui nepavyko sufokusuoti objektų.

Atsargiai

 • Jei veidas smarkiai nesufokusuotas, veido aptikimas neįmanomas. Sufokusuokite rankiniu būdu (), kad fotoaparatas galėtų aptikti veidą, tada atlikite AF.
 • Kartais žmogaus veidu gali būti palaikytas ir kitas objektas.
 • Veidų aptikimo funkcija neveiks, jei veidas kadre yra labai mažas arba didelis, pernelyg šviesus ar tamsus arba iš dalies paslėptas.
 • AF negali aptikti objektų arba žmonių veidų ekrano kraštuose. Perkomponuokite kadrą taip, kad objektas atsidurtų centre, arba padarykite taip, kad objektas atsidurtų arčiau centro.

Pastaba

 • Aktyvus [AF taškas] gali apimti tik dalį veido, ne visą veidą.
 • AF taško dydis keičiasi atsižvelgiant į objektą.
 • AF taškas seka sufokusuotus veidus arba akis, jei sukonfigūravote nuostatą [Subject to track selection/Sektino objekto pasirinkimas] pasirenkamuose valdikliuose pasirenkamose funkcijose (C.Fn) ().

  Kad suaktyvintumėte fokusavimą po to, kai AF taškas [AF taškas] atsiras ant aptiktų veidų ar akių, paspauskite mygtuką, priskirtą nuostatai [Subject to track selection/Sektino objekto pasirinkimas]. Tai padarius AF taškas taps [Objekto sekimas]. Net jei veidai ar akys atsidurs kitoje ekrano vietoje, AF taškas [Objekto sekimas] pajudės jį sekdamas.

 • Po to, kai AF taškas [Objekto sekimas] atsiras ant aptiktų veidų ar akių, kaskart paspaudus mygtuką, priskirtą nuostatai [Subject to track selection/Sektino objekto pasirinkimas] pereina nuo vieno veido arba akies, aptiktų naudojant [Objekto sekimas], prie kito iki pereisite visus aptiktus veidus ar akis, po to AF taškas virs [AF taškas].

Taškinis AF / 1 taško AF / Zoninis AF

AF tašką arba zoninio AF rėmelį galite nustatyti rankiniu būdu. Šioje iliustracijoje kaip pavyzdys naudojami 1 taško AF ekranai.

 1. Patikrinkite AF tašką.

  • Atsiranda AF taškas (1). Pasirinkus zoninį AF, rodomas zonos AF rėmelis.
 2. Perkelkite AF tašką.

  • Norėdami perkelti AF tašką, paspauskite mygtuką AF taško pasirinkimas, po to paspauskite mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemynMygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę.
  • Kad AF taškas vėl atsirastų centre, paspauskite mygtuką MENU.
 3. Sufokusuokite ir fotografuokite.

  • Nutaikykite AF tašką į objektą ir nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką. Fotoaparatui sufokusavus vaizdą, AF taškas taps žalias ir pasigirs pyptelėjimas. Jei sufokusuoti nepavyksta, AF taškas pasidaro oranžinis.

Atsargiai

 • Tam tikromis fotografavimo sąlygomis AF taškai gali nesekti objektų, kai nuostata [Servo AF] naudojama su zoniniu AF.
 • Fokusuoti naudojant AF pagalbinį spindulį gali būti sudėtinga, kai AF taškai yra ekrano pakraštyje. Tokiu atveju pereikite prie centre esančio AF taško.

Pastaba

 • Norėdami grąžinti AF tašką atgal į vaizdo srities centrą, paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką AF taško pasirinkimas.

Akių aptikimas

Kai nustatytas AF metodas [Veidas+Tracking/Veidas+sekimas], galite fotografuoti sufokusavę žmogaus akis.

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Eye detection/Fotografavimas: Akių aptikimas].

 2. Pasirinkite nuostatą [Enable/Įjungti].

 3. Nutaikykite fotoaparatą į fotografuojamą žmogų.

  • AF taškas rodomas aplink akis.
  • Jei pasirinkta akis neaptinkama, akis, kurią sufokusuoti, parenkama automatiškai.
  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairę Mygtukas Į dešinę galite pasirinkti sufokusuotiną akį arba veidą, kai paspaudus mygtuką AF taško pasirinkimas, rodoma [AF taško derinimas]: tai priklauso nuo nuostatos [Eye detection/Akių aptikimas].
 4. Fotografuokite.

Atsargiai

 • Atsižvelgiant į fotografavimo objektą ir sąlygas, akių gali teisingai neaptikti.
 • Norėdami atšaukti akių aptikimą, nustatykite parinkties [Fotografavimas: Eye detection/Fotografavimas: akių aptikimas] nuostatą [Disable/Išjungti].

Pastaba

 • Nuostatą [Eye detection/Akių aptikimas] galite perjungti paspausdami mygtuką INFO, jei esate nustatę parinkties [AF method/AF metodas] nuostatą [Veidas+Tracking/Veidas+sekimas] sparčiojo valdymo ekrane po to, kai paspausite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką.

Rodinio didinimas

Jei norite patikrinti fokusuotę, kai nustatytas kuris nors kitas AF metodas, ne [Veidas+Tracking/Veidas+sekimas], maždaug 5× ar 10× padidinkite rodinį paspausdami mygtuką AF taško pasirinkimas, po to paspausdami mygtuką INFO.

 • Didinimas orientuojamas į AF tašką, pasirinktą [Spot AF/Taškinis AF] arba [1-point AF/1 taško AF], ir zoninio AF rėmelį, pasirinktą [Zone AF/Zoninis AF].
 • Automatinis fokusavimas vykdomas naudojant padidintą rodinį, jei užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės eigos, kai nustatyta [Spot AF/Taškinis AF] ir [1-point AF/1 taško AF]. Kai nustatyta nuostata [Zone AF/Zoninis AF], automatinis fokusavimas vykdomas įjungus normalų rodinį.
 • Kai įjungtas režimas „Servo AF“ ir iki pusės nuspaudžiamas užrakto mygtukas, kai įjungtas rodinio didinimas, fotoaparatas įjungia įprastinį rodinį ir sufokusuoja.

Atsargiai

 • Jei rodinio didinimo režimu vaizdą sunku sufokusuoti, grąžinkite įprastinį rodinį ir sufokusuokite vaizdą AF režimu.
 • Jei AF vykdysite, kai ekrane pateikiamas įprastinis rodinys ir po to įjungsite rodinio didinimą, gali nepavykti tiksliai sufokusuoti.
 • Įprastinio rodinio ir rodinio didinimo metu AF greitis yra skirtingas.
 • Kai rodinys padidintas, nepertraukiamas AF ir „Movie Servo AF“ negalimas.
 • Rodinio didinimo režimu dėl fotoaparato drebėjimo sunkiau sufokusuoti vaizdą. Rekomenduojame naudoti trikojį.

AF fotografavimo patarimai

 • Net pasiekus fokusuotę, nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, vaizdas bus fokusuojamas iš naujo.
 • Prieš ir po automatinio fokusavimo gali pasikeisti vaizdo skaistis.
 • Atsižvelgiant į objektą ir fotografavimo sąlygas, gali būti ilgiau fokusuojama arba gali sumažėti nepertraukiamo fotografavimo greitis.
 • Jei fotografuojant pasikeičia šviesos šaltinis, ekranas gali pradėti mirgėti, todėl gali būti sunku sufokusuoti objektą. Tokiu atveju, iš naujo paleiskite fotoaparatą ir atnaujinkite fotografavimą naudodami AF apšviečiant šviesos šaltiniui, kurį naudosite.
 • Jei sufokusuoti naudojant AF neįmanoma, sufokusuokite rankiniu būdu ().
 • Fotografuodami ekrano krašte esančius ir šiek tiek nesufokusuotus objektus, pabandykite objektą perkelti į centrą (arba AF tašką ar zoninio AF rėmelį), kad jie būtų sufokusuoti, tada perkomponuokite kadrą ir fotografuokite.
 • Su tam tikrais objektyvais gali būti ilgiau automatiškai fokusuojama arba gali būti netiksliai sufokusuota.

Fotografavimo sąlygos, kuriomis sunku sufokusuoti vaizdą

 • Mažai kontrastingi objektai, pavyzdžiui, žydras dangus, plokšti vienspalviai paviršiai arba vaizdai, kuriuose yra ryškiai apšviestų arba esančių šešėlyje detalių.
 • Prastai apšviesti objektai.
 • Dryžiai ir kiti raštai, kai kontrastas yra tik horizontalia kryptimi.
 • Objektai su pasikartojančiais marginiais, pavyzdžiui, dangoraižio langai, kompiuterio klaviatūra ir pan.
 • Plonos linijos ir objekto kontūrai.
 • Kai apšviečiama šviesos šaltiniais, kurių skaistis, spalvos ar švietimo šablonai keičiasi.
 • Naktiniai vaizdai arba taškiniai šviesos šaltiniai.
 • Objektai, apšviesti mirgančia fluorescencinių arba LED lempų šviesa.
 • Ypač maži objektai.
 • Ekrano pakraščiuose esantys objektai.
 • Intensyviu foniniu apšvietimu apšviesti arba šviesą atspindintys objektai (pavyzdžiui, stipriai šviesą atspindinčio automobilio kėbulas ir pan.).
 • Arti ir toli esantys objektai, kuriuos dengia AF taškas (pavyzdžiui, gyvūnas narve ir pan.).
 • AF taško ribose nuolat judantys objektai, kurie dėl fotoaparato drebėjimo ar objekto neryškumo nenustoja judėti.
 • AF vykdymas, kai objektas yra visiškai nesufokusuotas.
 • Jei pritaikytas švelnaus neryškumo efektas, naudojant švelnaus neryškumo objektyvą.
 • Jei naudojamas specialiųjų efektų filtras.
 • Fotografuojant AF režimu ekrane atsiranda vaizdo iškraipymų (šviesos taškų, ruožų ir pan.).

AF diapazonas

Galimas automatinio fokusavimo diapazonas priklauso nuo naudojamo objektyvo ir vaizdo proporcijos ir ar naudojamos tokios funkcijos kaip filmų skaitmeninis stabilizavimas.