Fotofilmai

Nustatytais laiko intervalais užfiksuotas nuotraukas galima automatiškai sujungti ir taip sukurti 4K arba „Full HD“ fotofilmą. Fotofilme per gerokai trumpesnį laiką nei užtruko filmuojant matoma, kaip keičiasi objektas. Šis režimas patogus filmuojant iš fiksuoto taško besikeičiantį peizažą, augančius augalus, dangaus kūnų judėjimą ir pan.

Fotofilmai įrašomi MP4 formatu šia kokybe: 4K29,97 k./sALL-I (Tik I)(NTSC)/4K25,00 k./sALL-I (Tik I) (PAL) 4K įrašymo režimu ir „Full HD“29,97 k./sALL-I (Tik I)(NTSC)/„Full HD“25,00 k./sALL-I (Tik I) (PAL) „Full HD“ įrašymo režimu.

Atminkite, kad kadrų dažnis atnaujinamas automatiškai, kad atitiktų pasirinktą parinkties [Sąranka: Video system/Sąranka: Vaizdo sistema] nuostatą ().

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Time-lapse movie/Fotografavimas: Fotofilmas].

 2. Pasirinkite [Time-lapse/Fotofilmas].

 3. Pasirinkite aplinką.

  • Pasirinkite aplinką, atitinkančią filmavimo situaciją.
  • Kad galėtumėte laisviau nustatyti filmavimo intervalą ir kadrų skaičių, pasirinkite [Custom/Pasirinktinas].
 4. Nustatykite fotografavimo intervalą.

  • Pasirinkite [Interval/shots / Intervalas/kadrai].
  • Pasirinkite parinktį [Interval/Intervalas] (sek.) Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę nustatykite reikšmę, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Nustatinėdami peržvelkite [Filmai: Time required/Filmai: Reikalingas laikas] (1) ir [Peržiūra: Playback time/Peržiūra: Peržiūros trukmė] (2).

  Kai nustatyta nuostata [Custom/Pasirinktinas]

  • Pasirinkite parinktį [Interval/Intervalas] (min.:sek.).
  • Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, kad parodytų Reguliuokite.
  • Spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn nustatykite reikšmę, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas. (Pasikeičia į Pasirinkti.)
  • Pasirinkite parinktį [OK/Gerai] ir nuostatą užregistruokite.
 5. Nustatykite kadrų skaičių.

  • Pasirinkite [No. of shots/Kadrų skaičius]. Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę nustatykite reikšmę, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Nustatinėdami kadrų skaičių peržvelkite [Filmai: Time required/Filmai: Reikalingas laikas] ir [Peržiūra: Playback time/Peržiūra: Peržiūros trukmė].

  Kai nustatyta nuostata [Custom/Pasirinktinas]

  • Pasirinkite skaitmenį.
  • Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, kad parodytų Reguliuokite.
  • Spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn nustatykite reikšmę, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas. (Pasikeičia į Pasirinkti.)
  • Įsitikinkite, kad nuostata [Peržiūra: Playback time/Peržiūra: Peržiūros trukmė] nerodoma raudona spalva.
  • Pasirinkite parinktį [OK/Gerai] ir nuostatą užregistruokite.

  Atsargiai

  • [Playback time/Peržiūros trukmė] rodoma raudonai, jei kortelėje nepakanka laisvos vietos nustatytam kadrų skaičiui įrašyti. Nors fotoaparatas gali toliau ir toliau įrašinėti, užsipildžius kortelei, įrašinėjimas nutrūksta.
  • [Playback time/Peržiūros trukmė] rodoma raudonai, jei dėl nustatytos parinkties [No. of shots/Kadrų skaičius] nuostatos failo dydis pasidaro daugiau nei 4 GB ir kortelė nesuformatuota taikant „exFAT“ technologiją (). Jei ir toliau filmuosite esant tokioms sąlygoms ir filmuotos medžiagos failo dydis pasidarys 4 GB dydžio, fotofilmo įrašinėjimas nutrūks.

  Pastaba

  • Pasirinkus [Scene */Aplinka *], galimi intervalai ir kadrų skaičius yra apriboti, kad atitiktų aplinkos tipą.
  • Informacijos apie atminties korteles, į kurias galima įrašyti fotofilmus, žr. Kortelės našumo reikalavimai (filmų filmavimas) [rašymo / skaitymo greitis].
  • Nustačius 3600 kadrų, fotofilmo ilgis bus apie 2 min. naudojant NTSC sistemą ir apie 2 min. 24 sek. naudojant PAL sistemą.
 6. Pasirinkite pageidaujamą įrašomos filmuotos medžiagos dydį.

  • 4K(3840 × 2160)

   Įrašomas 4K kokybės filmas. Vaizdo proporcijos yra 16:9.

   Kadrų dažnis yra 29,97 k./s (29,97 k./s) naudojant NTSC ir 25,00 k./s (25,00 k./s) naudojant PAL, o filmai įrašomi MP4 (MP4) formatu taikant ALL-I (ALL-I (Tik I)) glaudinimą.

  • „Full HD“(1920 × 1080)

   Įrašomas visiškai aukštos raiškos („Full HD“) kokybės filmas. Vaizdo proporcijos yra 16:9.

   Kadrų dažnis yra 29,97 k./s (29,97 k./s) naudojant NTSC ir 25,00 k./s (25,00 k./s) naudojant PAL, o filmai įrašomi MP4 (MP4) formatu taikant ALL-I (ALL-I (Tik I)) glaudinimą.

 7. Nustatykite [Auto exposure/Automatinė ekspozicija].

  • Fixed 1st frame (Fiksuotas 1-as kadras)

   Fotografuojant pirmą kadrą, atliekamas matavimas ir automatiškai nustatoma skaistį atitinkanti ekspozicija. Nustatyta pirmojo kadro ekspozicijos nuostata pritaikoma ir paskesniems kadrams. Nustatytos pirmojo kadro fotografavimo funkcijų nuostatos pritaikomos ir paskesniems kadrams.

  • Each frame (Kiekvienas kadras)

   Matavimas atliekamas su kiekvienu paskesniu kadru ir automatiškai nustatoma skaistį atitinkanti ekspozicija. Atminkite, jei nustatyta tokių funkcijų kaip „Picture Style“ ir baltos spalvos balansas nuostata [Auto/Automatinis], jos automatiškai nustatomos su kiekvienu paskesniu kadru.

  Atsargiai

  • Dėl reikšmingų skaisčio pasikeitimų tarp kadrų fotoaparatas gali nenufotografuoti nurodytu intervalu, kai nustatyta 3 sek. ar trumpesnė parinkties [Interval/Intervalas] nuostata ir nustatyta parinkties [Auto exposure/Automatinė ekspozicija] nuostata [Each frame/Kiekvienas kadras].
  • Kai nustatyta parinkties [Auto exposure/Automatinė ekspozicija] nuostata [Each frame/Kiekvienas kadras], esant kai kuriems fotografavimo režimams, ISO jautrumo, išlaikymo ir diafragmos reikšmės gali būti neįrašytos į fotofilmo „Exif“ informaciją.
 8. Nustatykite [Screen auto off/Automatinis ekrano išjungimas].

  • Disable (Išjungti)

   Vaizdas bus rodomas net ir fotofilmo įrašymo metu. (Ekranas išsijungia tik fotografuojant.) Atminkite, kad ekranas išsijungs, kai praeis maždaug 30 min. nuo filmavimo pradžios.

  • Enable (Įjungti)

   Atminkite, kad ekranas išsijungs, kai praeis maždaug 10 sek. nuo filmavimo pradžios.

  Pastaba

  • Fotofilmo filmavimo metu galite paspausti mygtuką INFO ir įjungti arba išjungti ekraną.
 9. Nustatykite pypsėjimą.

  • Pasirinkite [Beep as img taken/Supypsėti nufotografavus].
  • Nustatykite nuostatą [Disable/Išjungti], kad fotoaparatas kaskart nufotografavęs nesupypsėtų.
 10. Peržvelkite nuostatas.

  (1) Reikalingas laikas

  Žymi, kiek laiko reikia norint nurodytu intervalu užfiksuoti nurodytą kadrų skaičių. Jei prireiks daugiau nei 24 val., bus rodoma „*** days“.

  (2) Peržiūros laikas

  Žymi filmo įrašymo trukmę (laiko trukmę, reikalingą filmui peržiūrėti) kuriant 4K arba „Full HD“ formato fotofilmą naudojant nustatytu intervalu užfiksuotas nuotraukas.

 11. Uždarykite meniu.

  • Paspauskite mygtuką MENU, kad išjungtumėte meniu ekraną.
 12. Įrašykite fotofilmą.

  • Paspauskite mygtuką INFO ir dar kartą patikrinkite ekrane rodomus rodmenis „Reikalingas laikas“ (1) ir „Intervalas“ (2).
  • Norėdami pradėti filmuoti fotofilmą, paspauskite filmavimo mygtuką.
  • Fotofilmo įrašymo metu AF neveikia.
  • Filmuojant fotofilmą ekrano viršutiniame dešiniajame kampe rodoma „REC“.
  • Fotoaparatui nufotografavus nustatytą skaičių kadrų, fotofilmo įrašinėjimas baigiamas.
  • Norėdami atšaukti fotofilmų įrašymą nustatykite parinkties [Time-lapse/Fotofilmas] nuostatą [Disable/Išjungti].

Atsargiai

 • Nenukreipkite fotoaparato į stiprų šviesos šaltinį, pvz. saulę ar ryškiai šviečiančią lempą. Ryški šviesa gali pažeisti vaizdo jutiklį arba vidinius fotoaparato komponentus.
 • Kai fotoaparatas sąsajos kabeliu sujungtas su kompiuteriu arba prijungtas HDMI kabelis, neįmanoma nustatyti kurią nors kitą parinkties [Filmavimas: Time-lapse movie/Filmavimas: Fotofilmas] nuostatą, ne [Disable/Išjungti].
 • Funkcija „Movie Servo AF“ neveiks.
 • Jei išlaikymas yra 1/30 sek. arba ilgesnis, filmo ekspozicija gali būti rodoma netinkamai (gali būti kitokia, nei faktinio filmo).
 • Filmuodami fotofilmus objektyvu nekeiskite mastelio. Objektyvu pakeitus mastelį vaizdas gali būti nesufokusuotas, gali pasikeisti ekspozicija arba gali netinkamai veikti objektyvo aberacijos korekcija.
 • Įrašinėjant fotofilmus mirgančio apšvietimo sąlygomis, gali pasireikšti pastebimas ekrano mirksėjimas ir užfiksuotuose vaizduose gali atsirasti horizontalių juostų (iškraipymų) arba gali būti neįprasta vaizdo ekspozicija.
 • Vaizdai, rodomi įrašant fotofilmus, gali skirtis nuo galutinio filmo (tokiomis detalėmis kaip netolygus skaistis, pasireiškiantis dėl mirksinčio šviesos šaltinio, arba iškraipymų, atsirandančių dėl didelio ISO jautrumo).
 • Kai fotofilmą filmuojate prasto apšvietimo sąlygomis, filmuojant rodomas vaizdas gali atrodyti kitaip nei faktiškai užfiksuotas filme.
 • Jei filmuodami fotofilmą suksite fotoaparatą į kairę ar dešinę (vedžiosite) arba filmuosite judantį objektą, vaizdas gali atrodyti ypač iškraipytas.
 • Filmuojant fotofilmą automatinio išsijungimo funkcija neveikia. Be to, negalima reguliuoti fotografavimo funkcijų ir meniu funkcijų nuostatų, peržiūrėti vaizdų ir t. t.
 • Fotofilmo filmavimo metu garsas neįrašomas.
 • Fotoaparatas gali nefilmuoti, jei išlaikymas beveik sutampa su fotografavimo intervalu.
 • Jei neįmanoma nufotografuoti kadro kito numatyto fotografavimo metu, kadras praleidžiamas. Tai gali sutrumpinti kuriamo fotofilmo filmavimo trukmę.
 • Jei dėl nustatytų fotografavimo funkcijų arba kortelės našumo įrašymo į kortelę trukmė ilgesnė už tarpą tarp fotografavimų, gali neužfiksuoti kai kurių nustatyto intervalo kadrų.
 • Užfiksuoti vaizdai neįrašomi kaip nuotraukos. Net jei fotofilmo filmavimas atšaukiamas užfiksavus vos vieną kadrą, jis įrašomas kaip filmo failas.
 • Nustatykite parinkties [Filmavimas: Time-lapse movie/Filmavimas: Fotofilmas] nuostatą [Disable/Išjungti], jei fotoaparatą su kompiuteriu sujungsite sąsajos kabeliu ir naudosite „EOS Utility“ (EOS fotoaparatams skirtą programinę įrangą). Jei pasirenkama kuri nors kita nuostata, ne [Disable/Išjungti], fotoaparatas negali užmegzti ryšio su kompiuteriu.
 • Fotofilmo filmavimo metu objektyvo funkcija „Image Stabilizer“ (Vaizdo stabilizatorius) neveikia.
 • Fotofilmo filmavimas baigiamas, jei maitinimo jungiklis perjungiamas į padėtį OFF ir nuostata pakeičiama į [Disable/Išjungti].
 • Net ir įjungta blykstė nesuveiks.
 • Toliau nurodyti veiksmai atšaukia fotofilmo filmavimo parengties režimą ir perjungia nuostatą į [Disable/Išjungti].

  • Nuostatos [Basic settings/Pagrindinės nuostatos] pasirinkimas parinktyje [Sąranka: Reset camera/Sąranka: Atkurti fotoaparato nuostatas]
  • Pasinaudojimas režimo pasirinkimo ratuku
 • Jei fotofilmo filmavimą pradėsite, kai rodoma balta piktograma [Baltos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] (), gali suprastėti fotofilmo vaizdo kokybė. Fotofilmo filmavimą rekomenduojame pradėti dingus baltos spalvos piktogramai [Baltos spalvos įspėjimas dėl temperatūros] (sumažėjus fotoaparato vidinei temperatūrai).

Pastaba

 • Rekomenduojame naudoti trikojį.
 • Rekomenduojame iš anksto padaryti bandomuosius kadrus.
 • Filmuojant 4K ir „Full HD“ fotofilmus filmo regos lauko aprėptis yra apie 100 %.
 • Norėdami atšaukti vykdomą fotofilmo filmavimą, paspauskite filmavimo mygtuką. Į atminties kortelę įrašomas iki tol nufilmuotas filmas.
 • Jei įrašymui reikia daugiau kaip 24 valandų, bet mažiau nei 48 valandų, rodoma „2 dienos“. Jei reikia trijų arba daugiau dienų, dienų skaičius rodomas 24 valandų pokyčiu.
 • Net jei fotofilmo peržiūros laikas nesiekia 1 sekundės, vis tiek sukuriamas filmo failas. Tokiu atveju parinktyje [Playback time/Peržiūros laikas] rodoma „00'00"“.
 • Jei įrašinėjimo trukmė ilga, rekomenduojame naudoti priedus, skirtus maitinti iš elektros tinklo lizdo (parduodami atskirai).
 • 4K / „Full HD“ fotofilmų atveju naudojamas YCbCr 4:2:0 (8 bitų) spalvų diskretizavimas ir BT.709 spalvų erdvė.

Pastaba

 • Fotofilmą pradėti ir baigti filmuoti galima belaidžiu nuotoliniu valdikliu BR-E1 (parduodamas atskirai). Pasirenkite nustatydami parinkties [Filmavimas: Remote control/Filmavimas: Nuotolinis valdymas] nuostatą [Enable/Įjungti].
 • Naudojant belaidį nuotolinį valdiklį BR-E1

  • Pirmiausia susiekite BR-E1 su fotoaparatu ().

  Fotoaparato būsena /

  nuotolinio valdiklio nuostata

  Filmo įrašymo piktograma (suveikimas nedelsiant)

  2 (2 s delsa)

  Filmai (Filmavimas)
  Įrašymo parengties būsena Kaip nustatyta Užrakto mygtuko funkcija filmuojant Pradeda įrašinėti
  Filmuojant fotofilmą Užbaigia filmavimą

Apytikslė fotofilmų filmavimo trukmė

Kiek laiko galite įrašinėti fotofilmus (iki išsieikvos baterija), žr. Galima naudojimo trukmė.