„Mano meniu“

Skirtuke „Mano meniu“ galite registruoti meniu elementus ir pasirenkamas funkcijas, kurias dažnai derinate.

Atsargiai

  • Skirtukas [„Mano meniu“] nerodomas, kai nustatyta parinkties [Rodinio lygio nuostatos: Menu display/Rodinio lygio nuostatos: Meniu rodinys] nuostata [Guided/Su nurodymais]. Pakeiskite parinkties [Rodinio lygio nuostatos: Menu display/Rodinio lygio nuostatos: Meniu rodinys] nuostatą į [Standard/Standartinis] ().