Garso įrašymas

Filmavimo metu garsą galite įrašyti naudodamiesi fotoaparate įmontuotu mikrofonu arba išoriniu mikrofonu. Be to, garso įrašymo lygį galite keisti be jokių apribojimų.

Naudokite parinktį [Filmavimas: Sound rec./Filmavimas: Garso įrašymas], jei norite nustatyti garso įrašymo funkcijas.

Atsargiai

 • Įmontuoti arba išoriniai mikrofonai gali užfiksuoti garsus, girdimus atliekant „Wi-Fi“ operacijas. Garso įrašymo metu nerekomenduojame naudoti belaidžio ryšio funkcijos.
 • Kai prie fotoaparato jungiate išorinį mikrofoną, įsitikinkite, kad kištukas įkištas iki galo.
 • Fotoaparate įmontuotas mikrofonas taip pat įrašys girdimus objektyvo ar fotoaparato / objektyvo mechaninių dalių veikimo garsus, jei filmuojant atliekami AF nustatymo veiksmai arba filmavimo metu atliekami veiksmai fotoaparatu. Tokiu atveju, šių garsų galima sumažinti naudojant išorinį mikrofoną. Jei garsai vis tiek blaško net ir naudojant išorinį mikrofoną, gali būti efektyviau atitraukti išorinį mikrofoną ir pastatyti jį toliau nuo fotoaparato ir objektyvo.
 • Prie fotoaparato išorinio mikrofono ĮVADO junkite tik išorinį mikrofoną.

Pastaba

 • Pagrindinės zonos režimais galimos parinkties [Sound recording/Garso įrašymas] nuostatos yra [On/Įjungti] ir [Off/Išjungti]. Nustatykite nuostatą [On/Įjungti], kad įrašymo lygis būtų reguliuojamas automatiškai.
 • Garsas taip pat išvedamas, kai fotoaparatas HDMI jungtimi sujungtas su televizoriumi, išskyrus tuomet, kai nustatyta parinkties [Sound rec./Garso įrašymas] nuostata [Disable/Išjungti].
 • Garsas įrašomas 48 kHz/16 bitų diskretizavimo dažniu.

Garso įrašymas/garso įrašymo lygis

 • Auto (Automatinis)

  Garso įrašymo lygis sureguliuojamas automatiškai. Automatinė lygio kontrolė veikia automatiškai, reaguodama į garso lygį.

 • Manual (Rankinis)

  Galima nustatyti norimą garso įrašymo lygį.

  Pasirinkite [Rec. level/Įrašymo lygis] ir žiūrėdami į lygio matuoklį ir spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę nustatykite garso įrašymo lygį. Žiūrėkite į piko užlaikymo indikatorių ir nustatykite lygį taip, kad lygio matuoklio dešinėje, žyminčioje garsiausius garsus, kartais pasirodytų rodmuo „12“ (-12 dB). Jei rodmuo viršys „0“, garsas bus iškraipytas.

 • Disable (Išjungti)

  Garsas nebus įrašomas.

Vėjo filtras

Nustatykite nuostatą [Enable/Įjungti], kad būtų automatiškai sumažinta garso iškraipymų, kai filmuojate pučiant vėjui. Suaktyvinama tik naudojant fotoaparate įmontuotą mikrofoną. Kai vėjo filtro funkcija suaktyvinama, sumažėja ir dalis žemų garsų.

Ateniuatorius

Ši funkcija sumažina didelio triukšmo sukeliamus garso iškraipymus. Nustatykite nuostatą [Enable/Įjungti], jei garsas iškraipomas, kai nustatyta parinkties [Sound rec./Garso įrašymas] nuostata [Auto/Automatinis] arba [Manual/Rankinis].