Ekspozicijos kompensavimas / AEB nuostatos

Galite užfiksuoti tris vaizdus, nustačius skirtingas išlaikymo, diafragmos reikšmes bei ISO jautrumus, kuriuos sureguliuoja fotoaparatas. Tai vadinama AEB funkcija.

AEB reiškia skirtingų automatinės ekspozicijos parametrų seriją (angl. „Auto Exposure Bracketing“).

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: Expo.comp./AEB/Fotografavimas: Ekspozicijos kompensavimas/AEB]

 2. Nustatykite AEB diapazoną.

  • Sukdami ratuką Ratukas, nustatykite AEB diapazoną (1). Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, galite nustatyti ekspozicijos kompensavimo kiekį.
  • Nustatykite paspausdami Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
  • Nustačius AEB diapazoną, jis rodomas ekspozicijos lygio indikatoriaus ekrane.
 3. Fotografuokite.

  Standartinė ekspozicija

  Sumažinta ekspozicija

  Padidinta ekspozicija

  • Trys skirtingų parametrų serijos kadrai užfiksuojami naudojant nustatytą pavaros režimą šia seka: standartinė ekspozicija, sumažinta ekspozicija ir padidinta ekspozicija.
  • AEB funkcija automatiškai neatšaukiama. Jei norite atšaukti AEB funkciją, atlikite 2 veiksmą ir išjunkite AEB diapazono rodmenį.

Atsargiai

 • Ekspozicijos kompensavimas naudojant AEB gali būti ne toks efektyvus, kai nustatyta parinkties [Fotografavimas: Auto Lighting Optimizer/Fotografavimas: Automatinis apšvietimo optimizatorius] () kuri nors kita nuostata, ne [Disable/Išjungti].

Pastaba

 • Jei nustatytas pavaros režimas [Fotografavimas po vieną kadrą], kiekvienai nuotraukai nufotografuoti užrakto mygtuką nuspauskite tris kartus iš eilės. Kai nustatytas režimas [Nepertraukiamas fotografavimas], laikant nuspaustą užrakto mygtuką iki galo, vienas po kito užfiksuojami trys kadrai, po to fotoaparatas automatiškai nutraukia fotografavimą. Kai nustatyta [10 sek. laikmatis] arba [2 sek. laikmatis], trys iš eilės einantys kadrai užfiksuojami po 10 arba 2 sek. Kai nustatyta [Laikmatis: nepertraukiamas], fotografuojant nepertraukiamai užfiksuojama tris kartus daugiau kadrų nei nurodytas kadrų skaičius.

 • AEB galima nustatyti kartu su ekspozicijos kompensavimo funkcija.
 • AEB funkcija negalima naudojant blykstę, daugybinių kadrų iškraipymų mažinimą, kūrybinį filtrą arba neribotą („Bulb“) fotografavimą.
 • AEB atšaukiama automatiškai, jei atliekamas vienas iš nurodytų veiksmų: maitinimo jungiklis perjungiamas į padėtį Maitinimo išjungimas arba kai įsikrauna blykstė.