Peržiūros tęsimas nuo anksčiau vykdytos peržiūros

  1. Pasirinkite [Peržiūra: View from last seen/Peržiūra: Peržiūrėti nuo paskutinio rodyto].

  2. Pasirinkite parinktį.

    • [Enable/Įjungti]: peržiūra atnaujinama nuo paskutinio peržiūrėto vaizdo (išskyrus tuos atvejus, kai ką tik baigėte fotografuoti).
    • [Disable/Išjungti]: kai fotoaparatas paleidžiamas iš naujo, peržiūra atnaujinama nuo paskutinio užfiksuoto kadro.