Reakce na chybové zprávy

Při výskytu chyby zobrazte podrobné informace o chybě provedením jednoho z níže uvedených postupů. Poté příčinu chyby odstraňte. Postupujte podle příkladů uvedených v této kapitole.

 • Na obrazovce [Ukázat info] stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
 • Vyberte [Podr. o chybě] na [Wi-Fi zapnuto].
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

Poznámka

 • Při výskytu chyby se zobrazí zpráva [Err**] v pravé horní části obrazovky [Wi-Fi/Bluetooth připojení]. Zpráva zmizí po přesunutí vypínače napájení fotoaparátu do polohy Vypnutí.

11: Cíl připojení nenalezen

 • V případě, že je zvolena ikona [Smartphone], je spuštěna aplikace Camera Connect?

  • Navažte připojení pomocí aplikace Camera Connect ().
 • V případě, že je zvolena možnost [Počítač], je spuštěn software EOS?

  • Spusťte software EOS a opětovně navažte připojení ().
 • V případě, že je zvolena možnost [Tiskárna], je zapnuta tiskárna?

  • Zapněte tiskárnu.
 • Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?

  • K této chybě dochází, pokud se hesla neshodují, když je způsob ověření pro šifrování nastaven na [Otevřený systém].

   Zkontrolujte velká a malá písmena a ujistěte se, že ve fotoaparátu je nastaveno správné heslo pro ověřování ().

12: Cíl připojení nenalezen

 • Jsou zapnuty cílové zařízení a přístupový bod?

  • Zapněte cílové zařízení a přístupový bod a poté chvíli počkejte. Pokud stále nelze připojení navázat, proveďte znovu postup pro navázání připojení.

21: Server DHCP nepřidělil žádnou adresu

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

 • Na fotoaparátu je IP adresa nastavena na možnost [Autom. nastavení]. Jedná se o správné nastavení?

  • Pokud nepoužíváte server DHCP, určete nastavení ve fotoaparátu po výběru možnosti [Ruční nastavení] pro IP adresu ().

U serveru DHCP zkontrolujte následující:

 • Je zapnuto napájení serveru DHCP?

  • Zapněte server DHCP.
 • Má server DHCP k dispozici dostatek adres pro přiřazení?

  • Zvyšte počet adres přiřazovaných serverem DHCP.
  • Počet používaných adres můžete snížit odpojením některých zařízení, kterým server DHCP přiřadil adresy, ze sítě.
 • Funguje server DHCP správně?

  • Zkontrolujte nastavení serveru DHCP a ověřte, zda správně funguje jako server DHCP.
  • V případě potřeby požádejte správce sítě, aby zkontroloval dostupnost serveru DHCP.

22: DNS server neodpovídá

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

 • Odpovídá nastavení adresy IP serveru DNS ve fotoaparátu skutečné adrese serveru?

  • IP adresu nastavte na [Ruční nastavení] a na fotoaparátu zadejte stejnou IP adresu, jakou použil server DNS ().

U serveru DNS zkontrolujte následující:

 • Je zapnuto napájení serveru DNS?

  • Zapněte server DNS.
 • Jsou na serveru DNS správně nastaveny IP adresy a odpovídající názvy?

  • Zkontrolujte, zda jsou na serveru DNS správně zadány adresy IP a příslušné názvy.
 • Funguje server DNS správně?

  • Zkontrolujte nastavení serveru DNS a ověřte, zda je řádně funkční jako server DNS.
  • V případě potřeby požádejte správce sítě, aby zajistil, aby byl server DNS k dispozici.

U sítě jako takové zkontrolujte následující:

 • Obsahuje síť směrovač nebo obdobné zařízení fungující jako brána?

  • V případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány a zadejte ji do fotoaparátu (, ).
  • Zkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno ve všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.

23: Ve vybrané síti již existuje zař. se stejnou IP adresou

 • Používá v síti, do které je připojen fotoaparát, jiné zařízení stejnou IP adresu jako fotoaparát?

  • Změňte IP adresu fotoaparátu tak, abyste zabránili použití stejné adresy, jakou používá jiné zařízení v síti. Můžete také změnit IP adresu zařízení, které má duplicitní adresu.
  • Pokud je v síťovém prostředí se serverem DHCP nastavena pro IP adresu fotoaparátu možnost [Ruční nastavení], změňte nastavení na [Autom. nastavení] ().

Poznámka

 • Reakce na chybové zprávy 21 až 23

 • Pokud reagujete na chyby s čísly 21 až 23, zkontrolujte také:

  Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?

  • K této chybě dochází, pokud se hesla neshodují, když je způsob ověření pro šifrování nastaven na [Otevřený systém]. Zkontrolujte velká a malá písmena a ujistěte se, že ve fotoaparátu je nastaveno správné heslo pro ověřování ().

61: Termínál bezdrátové LAN se stejným SSID nebyl nalezen

 • Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?

  • Přesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná z místa, kde se nachází fotoaparát ().

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

 • Odpovídá identifikátor SSID nastavený ve fotoaparátu identifikátoru SSID přístupového bodu?

  • Zkontrolujte identifikátor SSID u přístupového bodu a poté nastavte stejný identifikátor SSID ve fotoaparátu.

U přístupového bodu zkontrolujte následující:

 • Je přístupový bod zapnutý?

  • Zapněte napájení přístupového bodu.
 • Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?

  • Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC můžete zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] ().

63: Ověření bezdrátové LAN bylo neúspěšné

 • Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastaven stejný způsob ověření?

  • Fotoaparát podporuje následující způsoby ověření: [Otevřený systém], [Sdílený klíč] a [WPA/WPA2-PSK].
 • Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?

  • Zkontrolujte velká a malá písmena a ujistěte se, že ve fotoaparátu je nastaveno správné heslo pro ověřování.
 • Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?

  • Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC můžete zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] ().

64: Nelze se připojit k terminálu bezdrátového LAN

 • Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?

  • Fotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES.
 • Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?

  • Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC můžete zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] ().

65: Připojení bezdrátové LAN přerušeno

 • Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?

  • Přesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná v rámci zorného pole fotoaparátu.
 • Připojení Wi-Fi bylo z nějakého důvodu ztraceno a nelze ho obnovit.

  • Možné důvody: nadměrný přístup k přístupovému bodu z jiného zařízení, používání mikrovlnné trouby nebo podobného zařízení v blízkosti (rušícího příjem signálu IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz)) nebo působení deště či vysoké vlhkosti ().

66: Nesprávné heslo bezdrátové LAN

 • Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?

  • Zkontrolujte velká a malá písmena a ujistěte se, že ve fotoaparátu je nastaveno správné heslo pro ověřování.

67: Nesprávný způsob šifrování bezdrátové LAN

 • Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?

  • Fotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES.
 • Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?

  • Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC můžete zkontrolovat na obrazovce [Ukázat info] ().

68: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové LAN. Znovu od začátku.

 • Přidrželi jste tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) přístupového bodu po určenou dobu?

  • Přidržte tlačítko WPS tak dlouho, jak je popsáno v návodu k použití pro přístupový bod.
 • Snažíte se o navázání spojení v blízkosti přístupového bodu?

  • Zkuste spojení navázat ve chvíli, kdy jsou obě zařízení na dosah.

69: Bylo nalezeno několik terminálů bezdrátové LAN. Nelze připojit. Znovu od začátku.

 • Probíhá připojení u jiných přístupových bodů v režimu připojení stisknutím tlačítka (režim PBC) nebo WPS (Wi-Fi Protected Setup).

  • Chvíli počkejte, než se pokusíte navázat připojení.

91: Jiná chyba

 • Došlo k problému s jiným chybovým číslem než 11 až 69.

  • Vypínačem napájení fotoaparát vypněte a opět zapněte.

121: Nedostatek volného místa na serveru

 • Cílový webový server nemá dostatek volného místa.

  • Odstraňte přebytečné snímky na webovém serveru, zkontrolujte volné místo na webovém serveru a zkuste data odeslat znovu.

125: Zkontrolujte nastavení sítě

 • Je síť připojena?

  • Zkontrolujte stav připojení sítě.

126: Nebylo možné se připojit k serveru

 • Nepodařilo se připojit k webové službě.

  • Zkuste znovu přistoupit na službu později.
 • Je síť připojena?

  • Zkontrolujte stav připojení sítě.

127: Došlo k chybě

 • Při připojení fotoaparátu k webové službě došlo k jinému problému než chybové číslo 121 až 126.

  • Zkuste znovu vytvořit připojení Wi-Fi ke službě image.canon.

130: Server je nyní zaneprázdněn
Počkejte chvíli a akci opakujte

 • Web image.canon je momentálně zaneprázdněný.

  • Zkuste na web image.canon přejít znovu později pomocí funkce Wi-Fi.

131: Opakujte

 • Došlo k chybě během připojování k webu image.canon přes Wi-Fi.

  • Zkuste znovu vytvořit připojení Wi-Fi ke službě image.canon.

132: Byla zjištěna chyba na serveru
Opakujte později

 • Web image.canon site je momentálně offline kvůli údržbě.

  • Zkuste na web image.canon přejít znovu později pomocí funkce Wi-Fi.

133:

 • Při přihlašování ke službě image.canon došlo k chybě.

  • Zkontrolujte nastavení webu network.
  • Zkuste na web image.canon přejít znovu později pomocí funkce Wi-Fi.

134: Nastavte správné datum a čas

 • Nastavení data, času a časového pásma je nesprávné.

  • Zkontrolujte nastavení [Nastavení: Datum/čas/pásmo].

135: Nastavení webové služby bylo změněno

 • Nastavení webu image.canon se změnila.

  • Zkontrolujte nastavení webu network.

141: Tiskárna je zaneprázdněná. Opakujte připojení.

 • Neprobíhá na tiskárně proces tisku?

  • Po dokončení procesu tisku zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k tiskárně.
 • Není k tiskárně připojen jiný fotoaparát pomocí Wi-Fi?

  • Po ukončení připojení prostřednictvím Wi-Fi k jinému fotoaparátu zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k tiskárně.

142: Nelze získat informaci o tiskárně. Zkuste znovu opakováním připojení.

 • Je zapnuto napájení tiskárny?

  • Zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi po zapnutí tiskárny.