Bezpečnostní pokyny

Nezapomeňte si tyto pokyny přečíst, abyste mohli výrobek ovládat bezpečně.

Postupujte podle nich, abyste předešli zranění nebo újmě na zdraví obsluhy výrobku či jiných osob.

VarováníVAROVÁNÍ:
Označuje riziko vážného poranění nebo smrti.
 • Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí.

  Baterie udržujte mimo dosah malých dětí.

  Řemen omotaný kolem krku osoby může zapříčinit uškrcení.

  Části nebo součásti fotoaparátů a příslušenství jsou nebezpečné, pokud by došlo k jejich spolknutí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

  Baterie je v případě spolknutí nebezpečná. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

 • PRODUKT OBSAHUJE KNOFLÍKOVOU BATERII

  Knoflíkové baterie jsou nebezpečné a je třeba je vždy ukládat mimo dosah dětí, ať už jsou nové nebo použité.

  Tyto baterie mohou při spolknutí nebo vložení dovnitř jakékoliv části těla způsobit vážná nebo smrtelná zranění během 2 hodin nebo kratší doby.

  Pokud máte podezření na spolknutí nebo zasunutí knoflíkové baterie do libovolné části těla, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

 • Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v tomto návodu k použití pro použití s příslušným výrobkem.
 • Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
 • Výrobek nevystavujte silným úderům ani vibracím.
 • Nedotýkejte se žádných odhalených vnitřních součástí.
 • V případě neobvyklých okolností, jako je přítomnost kouře či nezvyklý zápach, přestaňte výrobek okamžitě používat.
 • K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidlo.
 • Dbejte, aby výrobek nezmokl. Do výrobku nevkládejte cizí předměty a nevlévejte tekutiny.
 • Výrobek nepoužívejte v prostředí, v němž mohou být přítomny hořlavé výpary.

  Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.

 • Nenechávejte objektiv ani fotoaparát/videokameru s nasazeným objektivem nechráněné, aniž byste nasadili krytku objektivu.

  Objektiv by mohl soustředit světlo a mohlo by dojít ke vzniku požáru.

 • Nedotýkejte se výrobku připojeného k elektrické zásuvce během bouřek s blesky.

  Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

 • Při používání komerčně dostupných baterií nebo dodaných bateriových zdrojů dodržujte následující pokyny.

  • Používejte baterie/bateriové zdroje pouze s příslušným uvedeným výrobkem.
  • Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte ani je nevystavujte ohni.
  • Nenabíjejte baterie/bateriové zdroje pomocí neschválených nabíječek baterií.
  • Nevystavujte svorky špíně ani je nenechte přijít do styku s kovovými kolíky či jinými metalickými předměty.
  • Nepoužívejte vytékající baterie/bateriové zdroje.
  • Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte svorky páskou nebo jiným způsobem.

  Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.

  Pokud baterie/bateriový zdroj vytéká a tento materiál se dostane do kontaktu s vaší pokožkou či oděvem, opláchněte zasaženou oblast důkladně tekoucí vodou. Při zasažení očí důkladně vypláchněte velkým množstvím čisté tekoucí vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.

  • Pravidelně odstraňujte veškerý usazený prach ze zástrčky napájení a elektrické zásuvky pomocí suchého hadříku.
  • Nezapojujte ani neodpojujte výrobek mokrýma rukama.
  • Nepoužívejte výrobek, pokud není zástrčka napájení zcela zasunuta do elektrické zásuvky.
  • Nevystavujte zástrčku napájení a svorky špíně ani je nenechte přijít do styku s kovovými kolíky či jinými metalickými předměty.
  • Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného k elektrické zásuvce během bouřek s blesky.
 • Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Napájecí kabel nepoškozujte, nelámejte ani neupravujte.
 • Při používání a krátce po používání nebalte výrobek do látky ani jiných materiálů, když je výrobek stále ještě teplý.
 • Neodpojujte výrobek tažením za napájecí kabel.
 • Nenechávejte výrobek zapojený na napájení po dlouhá časová období.
 • Nenabíjejte baterie/bateriové zdroje při teplotách mimo teplotní rozsah 5 až 40 °C.

  Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.

 • Nedovolte zachování styku produktu se stejným místem pokožky po delší dobu používání.

  To může vést k nízkoteplotním kontaktním popáleninám, včetně zarudnutí pokožky a puchýřů, i když produkt není na pohmat horký. Používání stativu nebo podobného zařízení doporučujeme při používání produktu v horkých místech a pro osoby s problémy s oběhovým systémem nebo méně citlivou pokožkou.

 • Řiďte se všemi znameními, která nabádají k vypnutí výrobku na místech, kde je jeho používání zakázané.

  Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení kvůli efektu elektromagnetických vln a dokonce i k nehodě.

 • Nenechávejte baterie v blízkosti zvířat.

  Pokud by domácí zvíře baterii okousalo, může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo výbuchu, poškození přístroje nebo požáru.

UpozorněníUPOZORNĚNÍ:
Postupujte podle níže uvedených upozornění. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu nebo škodám na majetku.
 • Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob.

  Může poranit oči.

 • Nedívejte se na obrazovku nebo hledáčkem po dlouhá časová období.

  Může dojít ke vzniku symptomů obdobných cestovní nemoci (kinetóza). V takovém případě přestaňte okamžitě používat výrobek a odpočiňte si na chvíli, než jej opět začnete používat.

 • Blesk vyvíjí při aktivaci vysoké teploty. Během pořizování snímků udržujte prsty, jiné části těla a předměty mimo zábleskovou jednotku.

  Může dojít k popáleninám nebo poruše blesku.

 • Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.

  Výrobek se může extrémně zahřát/ochladit a při dotyku způsobit popáleniny nebo poranění.

 • Řemen je určený pouze k použití na tělo. Zavěšení řemenu s jakýmkoli výrobkem připnutým na háček nebo jiný objekt může zapříčinit poškození výrobku. Výrobkem také netřepejte ani jej nevystavujte silným úderům.
 • Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a zabraňte, aby do něho udeřil jakýkoli předmět.

  Může dojít k poranění nebo poškození výrobku.

 • Výrobek připevněte pouze na stativ, který je dostatečně robustní.
 • Nepřenášejte výrobek, pokud je připevněn na stativ.

  Může dojít k poranění nebo ke vzniku nehody.

 • Nedotýkejte se žádných částí uvnitř výrobku.

  Může dojít k poranění.

 • Pokud se během používání tohoto výrobku nebo po jeho použití objeví neobvyklá kožní reakce nebo podráždění, přestaňte jej dále používat a vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.