Odesílání příkazu tisku (DPOF)

Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tisk snímků zaznamenaných na kartě podle zadaných pokynů k tisku, jako jsou výběr snímků, počet kopií atd. Je možné vytisknout více snímků v jedné dávce nebo vytvořit příkaz tisku snímků pro fotolaboratoř.

Můžete upravit různá nastavení tisku, například druh tisku, tisk data a tisk čísla souboru. Nastavení tisku budou aplikována na všechny snímky určené k tisku. (Nelze použít jiné nastavení pro každý ze snímků.)

Nastavení možností tisku

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Příkaz tisku].

 2. Vyberte možnost [Nastavit].

 3. Nastavte požadované možnosti.

  • Nastavte možnosti [Druh tisku], [Datum] a [Č. Souboru].
  Druh tisku Standardní Standardní Tisk jednoho snímku na jeden list.
  Index Index Na jeden list se vytiskne více náhledů snímků.

  Standardní

  Index

  Obojí Standardní tisk i tisk indexu.
  Datum Zap Možnost [Zap] zajistí vytištění data zaznamenání snímku zachycený snímek.
  Vyp
  Č. Souboru Zap Pomocí možnosti [Zap] zajistíte tisk čísla souboru.
  Vyp
 4. Ukončete nastavení.

  • Stiskněte tlačítko MENU.
  • Dále výběrem položky [Výb.sním.] nebo [Více sn.] označte snímky k tisku.

Upozornění

 • Pokud tisknete snímek velké velikosti s použitím nastavení [Index] nebo [Obojí] (), nemusí se index na určitých tiskárnách vytisknout. V tomto případě změňte velikost snímku () a pak index vytiskněte.
 • I v případě, že jsou položky [Datum] a [Č. Souboru] nastaveny na možnost [Zap], se datum nebo číslo souboru nemusí vytisknout, v závislosti na nastavení druhu tisku a tiskárny.
 • Pro výtisky typu [Index] nelze současně nastavit položku [Datum] i položku [Č. Souboru] možnost [Zap].
 • Při tisku pomocí formátu DPOF použijte kartu, u které jsou nastaveny technické údaje příkazu tisku. Pokud extrahujete pouze snímky z karty pro tisk a pokusíte se je vytisknout, nebude je možné tisknout podle určeného příkazu tisku.
 • Některé tiskárny vyhovující standardu DPOF a fotolaboratoře nemusí umožňovat tisk snímků podle vašeho zadání. Tiskárnu používejte podle pokynů v návodu k použití tiskárny. Pokud žádáte o službu z fotografického finišeru, požádejte o ni předem.
 • Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení tisku u snímků s nastaveními DPOF provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít k nechtěnému přepsání všech příkazů tisku. V závislosti na typu snímku by také nemuselo být možné provést příkaz tisku.

Výběr snímků k tisku

 • Výb.sním.

  Vyberte a určete snímky jednotlivě.

  Stisknutím tlačítka MENU uložte příkaz tisku na kartu.

  • Standardní/Obojí

   (1) Počet

   (2) Celkový počet vybraných snímků

   Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení pro nastavení množství tisku aktuálního snímku na 1. Stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů můžete nastavit počet výtisků až na 99 kopií.

  • Index

   (3) Zatržítko

   (4) Ikona náhledového indexu

   Snímky, ke kterým přidáte zatržítko [Zaškrtnutí] stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení, budou zahrnuty do indexového tisku.

 • Více sn.

  • Vybrat rozsah

   Vyberte [Vybrat rozsah] v [Více sn.]. Výběrem prvního a posledního snímku rozsahu označíte všechny snímky v rozsahu zaškrtávacím znaménkem [Zaškrtnutí], a poté dojde k označení jedné kopie každého snímku k tisku.

  • Všechny snímky ve složce

   Vyberte možnost [Označit vše ve složce] a vyberte složku. Vytvoří se příkaz tisku pro jednu kopii všech snímků ve složce.

   Pokud vyberete položku [Vymazat vše ve složce] a zvolíte složku, zruší se příkaz tisku pro všechny snímky ve složce.

  • Všechny snímky na kartě

   Pokud vyberete položku [Označit vše na kartě], bude k tisku určena jedna kopie všech snímků uložených na kartě.

   Pokud vyberete položku [Vymazat vše na kartě], bude vymazán příkaz tisku pro všechny snímky uložené na kartě.

  Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání snímků pomocí [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků] () a vyberete možnost [Více sn.], zobrazení se změní na [Označit všechny nalezené snímky] a [Vymazat všechny nalezené snímky].

  • Všechny nalezené snímky

   Pokud vyberete položku [Označit všechny nalezené snímky], bude k tisku určena jedna kopie všech snímků vyfiltrovaných podle podmínek vyhledávání uložených na kartě.

   Pokud vyberete položku [Vymazat všechny nalezené snímky], příkaz tisku všech filtrovaných snímků se zruší.

Upozornění

 • K tisku nelze vybrat snímky RAW a filmy. Všimněte si, že snímky RAW nebo filmy nebudou určeny k tisku, i když označíte všechny snímky pomocí možnosti [Více sn.].