Vložení a vyjmutí baterie a karty

Vložte zcela nabitý bateriový zdroj LP-E17 a kartu do fotoaparátu. Zachycené snímky se zaznamenávají na kartu.

Vložení

 1. Posuňte zámek krytu prostoru pro kartu/baterii a otevřete kryt.

 2. Vložte baterii.

  • Vložte koncem s elektrickými kontakty.
  • Zasouvejte baterii, dokud nezapadne na místo.
 3. Vložte kartu.

  • Zasuňte kartu štítkem směřujícím do přední části fotoaparátu, až se zacvakne na místo.

  Upozornění

  • Přesvědčte se, zda je přepínač ochrany proti zápisu karty (1) nastaven do horní polohy, která umožňuje zápis a mazání.
 4. Zavřete kryt.

  • Zatlačte kryt a tím ho zavřete, potom posunutím zamkněte zámek krytu prostoru pro kartu/baterii.

Upozornění

 • Nelze použít jiné baterie než bateriový zdroj LP-E17.

Formátování karty

Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována) v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu ().

Vyjmutí

 1. Posuňte zámek krytu prostoru pro kartu/baterii a otevřete kryt.

  • Přesuňte vypínač napájení do polohy Vypnutí.
  • Zkontrolujte, zda nesvítí indikátor přístupu (1) na kartu, a pak otevřete kryt prostoru pro kartu/baterii.
  • Pokud se na obrazovce zobrazuje upozornění [Ukládání...], zavřete kryt.
 2. Vyjmutí baterie.

  • Zatlačte na páčku zámku baterie ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku, a vyjměte baterii.
  • Na baterii vždy nasaďte dodaný ochranný kryt (), abyste zabránili jejímu zkratování.
 3. Vyjměte kartu.

  • Jemně kartu stlačte směrem dovnitř a poté ji uvolněte, aby se vysunula.
  • Vytáhněte ji ven v přímém směru a zavřete kryt.

Upozornění

Nevyjímejte karty okamžitě po zobrazení červené ikony [Červené varování před teplotou] při snímání. Karty mohou být horké vlivem vysoké vnitřní teploty fotoaparátu. Přesuňte vypínač napájení do polohy Vypnutí a na určitou dobu před vyjmutím karet ukončete snímání. Vyjmutí horkých karet okamžitě po snímání může způsobit, že je upustíte a poškodíte. Při vyjímání karet dávejte pozor.

Poznámka

 • Počet dostupných snímků se liší v závislosti na zbývající kapacitě karty a nastavení, například kvality snímku a citlivosti ISO.

Upozornění

 • Pokud indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, signalizuje, že probíhá zápis snímků na kartu, čtení snímků z karty, mazání snímků nebo přenos dat. Neotevírejte kryt prostoru pro kartu/baterii. Aby nedošlo k poškození dat snímku nebo karet či fotoaparátu, nikdy neprovádějte žádnou z následujících činností, zatímco svítí nebo bliká indikátor přístupu na kartu.

  • Vyjmutí karty.
  • Vyjmutí baterie.
  • Vystavení fotoaparátu otřesům nebo nárazům.
  • Odpojení nebo připojení napájecího kabelu
   (při používání volitelného příslušenství pro napájení z elektrické sítě).

 • Pokud karta již obsahuje zaznamenané snímky, nemusí číslo snímku začínat od 0001 ().
 • Jestliže se na obrazovce zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyjměte kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.

  Jestliže můžete přenést snímky uložené na kartě do počítače, přeneste je všechny a poté kartu naformátujte ve fotoaparátu (). Je možné, že karta pak bude opět normálně fungovat.

 • Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty. Nevystavujte kontakty prachu ani vodě. Dostanou-li se na kontakty nečistoty, mohou kontakty selhat.
 • Multimediální karty (MMC) nelze použít. (Zobrazí se chyba karty.)