Nastavení funkce blesku

Funkce vestavěného blesku nebo externích blesků Speedlite řady EL/EX lze nastavit z obrazovek nabídky na fotoaparátu.

Než začnete nastavovat funkce externích blesků Speedlite, nasaďte blesk Speedlite a zapněte jej.

Podrobné informace o funkcích externího blesku Speedlite naleznete v návodu k použití tohoto blesku.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Ovládání blesku].

 2. Vyberte možnost.

Záblesk blesku

 • Nastavte na možnost [Automatická aktivace blesku] (v režimech základní zóny nebo P), aby se blesk spouštěl automaticky podle podmínek snímání.
 • Nastavte na [Záblesk], aby se blesk spustil při každém expozici snímku.
 • Vyberte [Bez blesku] (v režimech kreativní zóny), aby byl blesk trvale vypnutý, nebo v případě použití pomocného světla AF.

Měření blesku E-TTL II

 • Pro měření blesku vhodné pro záběry osob nastavte možnost [Pom (Pri.oblič)].
 • Nastavením možnosti [Poměrové] se zvolí měření blesku, které při kontinuálním snímání klade důraz na záblesky.
 • Je-li nastavena možnost [Průměrové], bude expozice s bleskem zprůměrována pro celou měřenou scénu.

Upozornění

 • I když je nastavena možnost [Pom (Pri.oblič)], některé předměty a podmínky snímání vám mohou zabránit v dosažení očekávaného výsledku.

Redukce jevu červených očí

Nastavte na [Povolit] pro snížení jevu červených očí spuštěním světla pro redukci jevu červených očí před spuštěním záblesku.

Pomalá synchronizace

Rychlost synchronizace blesku pro fotografování s bleskem můžete nastavit v režimu Av a P.

 • [1/250–1/30 s auto] 1/250-30 s auto

  Rychlost synchronizace blesku je nastavena automaticky v rozsahu 1/250 s až 30 s podle jasu scény. Na místech s nízkou hladinou osvětlení se použije fotografování s pomalou synchronizací (za určitých podmínek snímání) a automaticky se sníží rychlost závěrky.

 • [1/250 až 1/60 s auto] 1/250-1/60 s auto

  Zabraňuje automatickému nastavení pomalé rychlosti závěrky při nedostatečném osvětlení. Jedná se o účinný způsob, jak předejít rozmazání objektu a rozhýbání fotoaparátu. Avšak zatímco fotografovaný objekt bude po osvícení bleskem exponován standardně, pozadí může vyjít tmavé.

 • [1/250 s. (pevná hodnota)] 1/250 s (pevná)

  Rychlost závěrky je pevně nastavena na 1/250. Tato možnost chrání před rozmazáním objektu a rozhýbáním fotoaparátu účinněji než možnost [1/250-1/60 s auto]. Avšak při slabém osvětlení bude pozadí objektu tmavší než při nastavení [1/250-1/60 s auto].

Upozornění

 • Chcete-li fotografování s nízkou rychlostí synchronizace použít v režimu Av/P, nastavte možnost [1/250-30 s auto].

Nastavení funkce vestavěného blesku

Režim blesku

Nastavte na [E-TTL II] pro snímání v plně automatickém režimu blesku E-TTL II/E-TTL.

Nastavte na [Manuál.blesk] pro zadání vámi upřednostňovaného výkonu blesku v [Výkon blesku].

 • Dostupný pouze v režimu Tv/Av/M.

Synchr. závěrky

Normálně položku nastavte na možnost [1. lamela], takže záblesk je emitován bezprostředně po zahájení fotografování.

Nastavením možnosti [2. lamela] a používáním nízkých rychlostí závěrky dosáhnete přirozeně vypadajících snímků stop pohybu objektu jako předních světel vozidla.

Upozornění

 • Při snímání s funkcí [2. lamela] nastavte rychlost závěrky 1/60 s nebo nižší. U rychlostí závěrky překračujících 1/60 s se automaticky používá synchronizace na první lamelu, a to i pokud je nastavena možnost [2. lamela].

Komp.expoz.

Nastavte kompenzaci expozice s bleskem, pokud jas objektu nevyjde dle požadavku (takže můžete chtít upravit výkon blesku) při fotografování s bleskem. Kompenzaci expozice s bleskem je možné nastavit až do ±2 EV v krocích po 1/3 EV.

 1. Vyberte položku [Komp.expoz.].

 2. Nastavte hodnotu kompenzace.

  • Je-li expozice příliš tmavá, stiskněte klávesu Tlačítko Doprava (pro vyšší expozici).
  • Je-li expozice příliš jasná, stiskněte klávesu Tlačítko Doleva (pro nižší expozici).
  • Po pořízení snímku zrušte kompenzaci expozice s bleskem tím, že ji nastavíte zpět na hodnotu 0.

Upozornění

 • Pokud je položka [Snímání: Auto Lighting Optimizer/Snímání: Automatická optimalizace jasu] () nastavena na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat], stále může být snímek jasný, a to přestože je nastavena negativní kompenzace expozice s bleskem s cílem získat tmavší expozici.
 • Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena na blesku Speedlite (prodává se samostatně, ), nemůžete nastavit kompenzaci expozice na fotoaparátu (rychlé ovládání nebo nastavení funkce externího blesku). Vezměte na vědomí, že nastavení blesku Speedlite potlačí nastavení fotoaparátu, pokud dojde k nastavení na obou přístrojích současně.

Poznámka

 • Hodnota kompenzace expozice bude platit i po přesunutí vypínače napájení do polohy Vypnutí.

Nastavení funkce externího blesku

Informace zobrazené na obrazovce, poloha zobrazení a dostupné možnosti se liší podle modelu blesku Speedlite, jeho nastavení uživatelských funkcí, režimu blesku a dalších faktorů. Podrobné informace o funkcích zábleskové jednotky naleznete v jejím návodu k použití.

Ukázková obrazovka

 1. (1) Režim blesku
 2. (2) Bezdrátové funkce/Ovládání poměru záblesku
 3. (3) Zoom blesku (pokrytí blesku)
 1. (4) Synchronizace závěrky
 2. (5) Kompenzace expozice s bleskem
 3. (6) Bracketing expozice s bleskem

Upozornění

 • Při používání blesků Speedlite řady EX, které nejsou kompatibilní s nastaveními funkce blesku, jsou funkce omezené.

Režim blesku

Můžete vybrat režim blesku, který vyhovuje požadovanému fotografování s bleskem.

 • [E-TTL II] je standardní režim blesků Speedlite řady EL/EX podporující fotografování s bleskem v režimu automatické expozice.
 • Režim [Manuál.blesk] slouží pro automatickou konfiguraci nastavení blesku Speedlite's [Výkon blesku].
 • Režim [CSP] (Režim priority kontin. snímání) je k dispozici při používání kompatibilního blesku Speedlite. Tento režim automaticky sníží výkon blesku o jeden EV a zvýší citlivost ISO o jeden EV. Je užitečný při kontinuálním snímání a pomáhá šetřit napájení z baterie s bleskem.
 • Informace o dalších režimech blesku naleznete v návodu k používání blesku Speedlite kompatibilního s příslušným režimem blesku.

Upozornění

 • V případě přeexpozice při fotografování s bleskem pomocí [CSP] v režimech Tv nebo M podle potřeby upravte Kompenzace expozice.

Poznámka

 • S režimem [CSP] je citlivost ISO automaticky nastavena na hodnotu [Auto].

Bezdrátové funkce

Chcete-li fotografovat s bezdrátovým vícenásobným osvětlením blesky, můžete použít rádiový nebo optický bezdrátový přenos.

Podrobné informace o bezdrátovém blesku naleznete v návodu k použití blesku Speedlite, který je kompatibilní s fotografováním s bezdrátovým bleskem.

Ovládání poměru záblesku

Ovládání poměru záblesku můžete nastavit pomocí makroblesku.

Podrobné informace o ovládání poměru záblesku naleznete v návodu k použití makroblesku.

Zoom blesku (pokrytí blesku)

Při použití blesků Speedlite vybavených pohyblivou hlavou blesku můžete nastavit pokrytí blesku.

Synchronizace závěrky

Normálně tuto položku nastavte na možnost [Synchronizace na první lamelu], takže záblesk je emitován bezprostředně po zahájení fotografování. Nastavením možnosti [Synchronizace na druhou lamelu] a používáním nízkých rychlostí závěrky dosáhnete přirozeně vypadajících snímků stop pohybu objektu jako předních světel vozidla.

Chcete-li fotografovat s bleskem při vyšších rychlostech závěrky než maximální rychlost synchronizace závěrky s bleskem, nastavte možnost [Vysokorychlostní synchronizace]. To je efektivní například při fotografování s otevřenou clonou v režimu Av, kdy chcete rozostřit pozadí za objekty venku za denního světla.

Upozornění

 • Při snímání s funkcí [Synchronizace na druhou lamelu] nastavte rychlost závěrky 1/60 s nebo nižší. U rychlostí závěrky překračujících 1/60 s se automaticky použije synchronizace na první lamelu, a to i pokud je nastavena možnost [Synchronizace na druhou lamelu].

Kompenzace expozice s bleskem

Podobně jako je nastavitelná kompenzace expozice, je možné rovněž nastavit výkon externích blesků Speedlite.

Upozornění

 • Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena prostřednictvím blesku Speedlite, nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem pomocí fotoaparátu. Vezměte na vědomí, že nastavení blesku Speedlite potlačí nastavení fotoaparátu, pokud dojde k nastavení na obou přístrojích současně.

Bracketing expozice s bleskem

Externí blesky Speedlite vybavené funkcí bracketing expozice s bleskem (FEB) mohou automaticky změnit výkon externího blesku, neboť se najednou pořídí tři snímky.

Nastavení uživatelských funkcí externího blesku

Podrobné informace o uživatelských funkcích externího blesku Speedlite naleznete v návodu k použití blesku Speedlite.

Upozornění

 • Je-li u blesku Speedlite řady EL/EX nastavena uživatelská funkce [Režim měření blesku] na hodnotu [1:TTL] (automatický zábleskový režim), blesk Speedlite bude vždy emitovat záblesk s plným výkonem.
 • Nastavení nebo vymazání osobních funkcí (P.Fn) blesku Speedlite není možné provést z obrazovky fotoaparátu [Snímání: Nastav. funkce ext. blesku]. Nastavení proveďte přímo na blesku Speedlite.

Vymazání nastavení funkce blesku/nastavení uživatelských funkcí

 1. Vyberte možnost [Vymazat nastavení].

 2. Vyberte nastavení, která chcete vymazat.

  • Vyberte [Vymazat nast. vestav. blesku], [Vymazat nast. ext. blesku] nebo [Vym. nastav. C.Fn ext. blesk].
  • Na potvrzovací obrazovce vyberte možnost [OK]. Následně se vymažou veškerá nastavení blesku nebo uživatelských funkcí.