Eksponeringskompensation/AEB-indstillinger

Du kan optage tre billeder med forskellige lukkertider, blændeværdier og ISO-hastigheder, som de er justeret på kameraet. Dette kaldes AEB.

AEB står for Auto Exposure Bracketing (autoeksponeringsbracketing).

 1. Vælg [Optagelse: Eksp.komp./AEB].

 2. Indstil AEB-rækkevidden.

  • Drej vælgeren Vælger for at indstille AEB-rækkevidden (1). Ved at bruge tasterne Venstre tastHøjre tast kan du indstille mængden af eksponeringskompensation.
  • Tryk på Quick Control-/SET-knap for at indstille den.
  • Når en AEB-rækkevidde er indstillet, vises den på skærmen på indikatoren for eksponeringsniveau.
 3. Tag billedet.

  Standardeksponering

  Reduceret eksponering

  Øget eksponering

  • Tre bracket-optagelser tages iht. til den indstillede fremføringsmetode i denne rækkefølge: Standardeksponering, reduceret eksponering og forøget eksponering.
  • AEB annulleres ikke automatisk. Hvis du vil annullere AEB, skal du følge trin 2 for at deaktivere visningen af AEB-rækkevidden.

Forholdsregler

 • Eksponeringskompensation i AEB kan være mindre effektiv med [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] () indstillet til en anden indstilling end [Deaktivér].

Bemærk

 • Hvis fremføringsmetode er indstillet til [Enkelt optagelse], skal du trykke tre gange på udløserknappen for hver optagelse. I metoderne eller [Kontinuerlig optagelse] tages der tre billeder efter hinanden, når du holder udløserknappen helt nede, før kameraet automatisk stopper optagelse. Når [10 sek. selvudløser] eller [2 sek. selvudløser] er indstillet, optages tre kontinuerlig optagelse efter en forsinkelse på 10 eller 2 sek. Når indstillet til [Selvudløser: Kontinuerlig], tages tre gange det specificerede antal optagelser i serieoptagelse.

 • Du kan indstille AEB sammen med eksponeringskompensation.
 • AEB er ikke tilgængelig med flash, Støjreduktion for multioptagelse, Kreativt filter eller bulb-optagelse.
 • AEB annulleres automatisk, hvis du gør et af følgende: Indstilling af afbryderen til Sluk, eller når flashen er fuldt opladet.