AF-funktion

Du kan vælge den AF-funktion, der passer til optagelsesforholdene eller motivet. I metoder i Basiszone indstilles den optimale AF-funktion automatisk for de respektive optagelsesmetoder.

 1. Drejning på programvælgeren til en Kreativ zone.

 2. Indstil fokusmetoden til AF.

  • For RF-objektiver uden fokusmetodevælger

   Indstil [Optagelse: Fokusmetode] til [AF].

  • For RF-objektiver med fokusmetodevælger

   Indstil fokusmetodevælgeren til AF.

 3. Vælg [Optagelse: AF-funktion].

 4. Vælg en indstilling.

  • Tryk på tasterne Venstre tastHøjre tast.

   : One-Shot AF

   : Servo AF

One-Shot AF til motiver, der ikke bevæger sig

Denne AF-funktion er velegnet til motiver i stillbilleder. Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuserer kameraet kun en enkelt gang.

 • Når et motiv er i fokus, bliver det fokuserende AF-punkt grønt, og kameraet bipper. Hvis der ikke opnås fokus, vil AF-punktet blive orange.
 • Fokuseringen forbliver låst, mens du holder udløserknappen halvvejs nede, så du kan komponere billedet igen, før du tager billedet.
 • Du kan finde flere oplysninger om den kontinuerlig optagelseshastighed ved kontinuerlig optagelse på Fremføringsmetode.

Bemærk

 • Hvis [Indstilling: Biptone] er indstillet til [Deaktivér], afgiver bipperen ingen lyd, når der opnås fokus.
 • Se Elektronisk MF f. objektiv, når du bruger et objektiv, der understøtter manuel elektronisk fokusering.

Optagelse med fokuslås

I fokuslåsoptagelse kan du bruge One-Shot AF med et fast AF-punkt og derefter komponere billedet igen, inden du optager. Trinene er som følger, når du vil trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere.

 1. Ret det faste AF-punkt mod motivet for at fokusere, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.

 2. Når det AF-punkt, der er i fokus, igen bliver grønt, skal du holde udløserknappen halvt nede og komponere billedet igen.

 3. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

Servo AF til motiver i bevægelse

Denne AF-funktion er velegnet til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer hele tiden på motivet, mens du holder udløserknappen halvt nede.

 • Når et motiv er i fokus, bliver det fokuserende AF-punkt blåt. Bipperen går ikke i gang, selvom fokus er opnået.
 • Eksponeringen indstilles på det tidspunkt, billedet tages.
 • Du kan finde flere oplysninger om den kontinuerlig optagelseshastighed ved kontinuerlig optagelse på Fremføringsmetode.

Forholdsregler

 • Afhængigt af det anvendte objektiv, afstanden til motivet og motivets hastighed kan kameraet muligvis ikke opnå korrekt fokus.
 • Hvis der zoomes under kontinuerlig optagelse, kan det forstyrre fokuseringen. Zoom først, og komponer derefter igen, og optag.

AF-hjælpelys

AF-hjælpelyset (, ) kan blive udløst, når du trykker udløserknappen halvt ned under forhold med svag belysning eller lignende forhold for at gøre autofokuseringen nemmere.

 • Med en Speedlite kan du efter behov konfigurere indstillingerne på Speedliten.

Forholdsregler

 • Flashen udsender ikke et AF-hjælpelys, når AF-funktion er indstillet til [Servo AF].

Bemærk

 • For at deaktivere AF-hjælpelys skal du indstille [Optagelse: AF-hjælpelys aktivt] til [Deaktivér].