AF-metode

Du kan vælge den AF-metode, der passer til optagelsesforhold eller motivet. Kameraet forsøger at fokusere på ansigter på personer i et AF-punkt eller en Zone AF-ramme. I Scene Intelligent Auto, Hybrid Auto og metoden Selvportræt indstilles [+Sporing] automatisk. Yderligere oplysninger om at vælge en AF-metode findes under Valg af AF-metoden.

: +Sporing

Kameraet registrerer og fokuserer på personers ansigter. Et AF-punkt [] vises over ethvert detekteret ansigt, som derefter spores.

Hvis der ikke registreres noget ansigt, bruges hele AF-området til fokusering.

: Spot AF

Kameraet fokuserer på et smallere område end [1-punkts AF].

: 1-punkts AF

Kameraet fokuserer ved hjælp af et enkelt AF-punkt [1-punkts AF].

: Zone AF

Fokuserer i en bred Zone AF-ramme, hvilket gør det nemmere at registrere motiver end med [1-punkts AF].

Prioriterer fokusering på nærmeste motiv. Ansigter på personer i Zone AF-rammen gives også prioritet under fokusering.

AF-punkter, der er i fokus, vises med 1-punkts AF.

Valg af AF-metoden

 1. Vælg [Optagelse: AF-metode].

 2. Vælg en indstilling.

Bemærk

 • Du kan også indstille AF-metoden uden at bruge menuen ved at trykke på knappen AF-punktvalg og derefter trykke på knappen AF-punktvalg igen.

+Sporing: Ansigt+Sporing

Kameraet registrerer og fokuserer på personers ansigter. Hvis et ansigt bevæger sig, bevæger AF-punktet [AF-punkt] sig også for at spore ansigtet.

Med [Eye Detection] indstillet til [Aktivér] kan du optage med motivers øjne i fokus ().

Disse instruktioner gælder kameraet, når AF-funktionen er indstillet til [One-Shot AF] (). Når [Servo AF] () er indstillet, bliver AF-punktet blåt, når der er opnået fokus.

 1. Kontrollér AF-punktet.

  • Et AF-punkt [AF-punkt] vises over alle de ansigter, der er registreret.
  • Når der registreres flere ansigter, ændrer tryk på knappen AF-punktvalg AF-punktet til [Justering af AF-punkt]. Tryk på tasterne Venstre tastHøjre tast for at vælge det ansigt, der skal fokuseres på.
 2. Fokuser og tag billedet.

  • Når du har trykket udløserknappen halvt ned, og motivet er i fokus, bliver AF-punktet grønt, og kameraet bipper.

   Et orange AF-punkt angiver, at kameraet ikke kunne fokusere på motiver.

Forholdsregler

 • Hvis motivets ansigt er væsentligt ude af fokus, vil ansigtsgenkendelse ikke være muligt. Juster fokusset manuelt (), så ansigtet kan registreres. Udfør derefter AF.
 • Et objekt, der ikke er et menneskeansigt, kan registreres som et ansigt.
 • Ansigtsgenkendelse virker ikke, hvis ansigtet er meget småt eller stort i billedet, for lyst eller for mørkt eller delvist skjult.
 • AF kan ikke registrere motivers eller personers ansigter ved skærmens kanter. Komponér billedet igen for at centrere motivet eller få motivet tættere på centrum.

Bemærk

 • Den aktive [AF-punkt] dækker måske kun en del af ansigtet.
 • Størrelsen på AF-punktet ændres afhængigt af motivet.
 • Et AF-punkt registrerer ansigter eller øjne, der er i fokus, hvis du har konfigureret indstillingen i [Valg af motiv, der skal spores] i Brugerkontrol i Brugerdefinerede funktioner (C.Fn) ().

  For at aktivere fokusering, når et AF-punkt [AF-punkt] vises over de registrerede ansigter eller øjne, skal du trykke på den knap, der er tildelt [Valg af motiv, der skal spores], hvilket ændrer AF-punktet til [Sporing af motiv]. Selvom ansigter eller øjne bevæger sig på skærmen, flytter AF-punktet [Sporing af motiv] for at registre dem.

 • Når et AF-punkt [Sporing af motiv] vises over de registrerede ansigter eller øjne, skifter ethvert tryk på den knap, der er tildelt til [Valg af motiv, der skal spores], fra et ansigt eller øje, der er registreret af [Sporing af motiv], til det næste, indtil du har køre alle de registrerede ansigter eller øjne igennem, hvorefter AF-punktet ændres til [AF-punkt].

Spot AF / 1-punkts AF / Zone AF

Du kan manuelt indstille AF-punktet eller Zone AF-rammen. Her bruges 1-punkts AF-skærme som et eksempel.

 1. Kontrollér AF-punktet.

  • AF-punktet (1) vises. Med Zone AF vises Zone AF-rammen.
 2. Flyt AF-punktet.

  • For at flytte AF-punktet skal du trykke på knappen AF-punktvalg og derefter trykke på tasterne Op-tastNed-tastVenstre tastHøjre tast.
  • Hvis du vil centrere AF-punktet, skal du trykke på knappen MENU.
 3. Fokuser og tag billedet.

  • Ret AF-punktet mod motivet, og tryk udløserknappen halvt ned. Når fokus er opnået, vil AF-punktet blive grønt, og bipperen vil afgive en lyd. Hvis der ikke opnås fokus, vil AF-punktet blive orange.

Forholdsregler

 • AF-punkter registrerer muligvis ikke motiver under visse optagelsesforhold, når [Servo AF] bruges i Zone AF.
 • Fokusering med et AF-hjælpelys kan være svært med AF-punkter, der er tæt på kanten på skærmen. I så fald skal du flytte til et AF-punkt i midten af skærmen.

Bemærk

 • For at vende tilbage til AF-punktet midt på billedområde skal du holde knappen AF-punktvalg nede.

Øjendetektion

Med AF-metoden indstillet til [+Sporing] kan du optage med motivets øjne i fokus.

 1. Vælg [Optagelse: Eye Detection].

 2. Vælg [Aktivér].

 3. Ret kameraet mod motivet.

  • Et AF-punkt vises omkring deres øje.
  • Hvis dit valgte øje ikke registreres, vælges der automatisk et øje at fokusere på.
  • Du kan vælge et øje eller et ansigt at fokusere på med tasterne Venstre tast Højre tast, når [Justering af AF-punkt] de vises, efter at du har trykket på knappen AF-punktvalg afhængigt af indstillingen for [Eye Detection].
 4. Tag billedet.

Forholdsregler

 • Motivets øjne bliver muligvis ikke registreret korrekt. Dette afhænger af motivet og optagelsesforholdene.
 • For at annullere øjendetektion skal du indstille [Optagelse: Eye Detection] til [Deaktivér].

Bemærk

 • Du kan ændre indstillingen for [Eye Detection] ved at rykke på knappen INFO, når du har indstillet [AF-metode] til [+Sporing] på Quick Control-skærmen, efter at du har trykket på knappen Quick Control-/SET-knap.

Forstørret visning

For at kontrollere fokusset, når AF-metoden ikke er [+Sporing], skal du forstørrer visningen med ca. 5x eller 10x ved at trykke på knappen AF-punktvalg og derefter trykke på knappen INFO.

 • Forstørrelse er centeret omkring AF-punktet for [Spot AF] eller [1-punkts AF] og på Zone AF-rammen for [Zone AF].
 • Autofokusering udføres med forstørret visning, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, når den er indstillet til [Spot AF] og [1-punkts AF]. Når indstillet til [Zone AF] foretages autofokuseringen efter gendannelse af normal visning.
 • Med Servo AF er det sådan, at hvis du trykker udløserknappen halvt ned i forstørret visning, returnerer kameraet til den normale visning for fokusering.

Forholdsregler

 • Hvis det er vanskeligt at fokusere med den forstørrede visning, skal du vende tilbage til normal visning og bruge AF.
 • Hvis du udfører AF i den normale visning og derefter bruger den forstørrede visning, kan præcis fokusering muligvis ikke opnås.
 • AF-hastigheden er forskellig i normal visning og i forstørret visning.
 • Kontinuerlig AF og Movie Servo AF er ikke tilgængelige, når visningen er forstørret.
 • I forstørret visning bliver det vanskeligere at opnå fokusering på grund af kamerarystelse. Det anbefales at bruge et stativ.

AF-optagelsestip

 • Selvom der er opnået fokus, fokuseres der igen, hvis du trykker udløserknappen halvt ned.
 • Billedlysstyrken kan ændres før og efter autofokuseringen.
 • Afhængigt af motivet og optagelsesforholdene kan det tage længere tid at fokusere, eller den kontinuerlige optagelseshastighed kan reduceres.
 • Hvis lyskilden ændrer sig, når du optager, kan skærmen flimre, og det kan være vanskeligere at fokusere. I så fald skal du genstarte kameraet og fortsætte optagelse med AF med den lyskilde, du vil bruge.
 • Hvis det ikke er muligt at fokusere med AF, skal du fokusere manuelt ().
 • Når det gælder motiver ved kanten af skærmen, der er en smule ude af fokus, kan du prøve at centrere motivet (eller AF-punkt eller Zone AF-ramme) for at få dem i fokus og derefter komponere billedet igen før optagelse.
 • Med visse objektiver kan det tage længere tid at opnå fokus med autofokus, eller præcis fokusering kan måske ikke opnås.

Optagelsesforhold, der vanskeliggør fokusering

 • Motiver med lav kontrast, som f.eks. en blå himmel, glatte, ensfarvede overflader, eller når detaljer i højlys- og skyggeområder bliver klippede.
 • Motiver i svag belysning.
 • Striber og andre mønstre, hvor der kun er kontrast i vandret retning.
 • Motiver med gentagne mønstre (Eksempel: Vinduer i skyskraber, computertastatur osv.).
 • Fine linjer og motivkonturer.
 • Under lyskilder med konstant skifte lysstyrke, farver eller mønstre.
 • Nattescene eller lyspunkter.
 • Billedet flimrer under fluorescerende lys eller LED-lys.
 • Ekstremt små motiver.
 • Motiver ved kanten af skærmen.
 • Baggrundsbelyste motiver eller motiver, der reflekterer (eksempel: Bil med reflekterende overflader osv.).
 • Objekter, der er tætte på eller langt væk, og som er dækket af et AF-punkt (Eksempel: Et dyr i bur osv.).
 • Motiver, der konstant bevæger sig inden for AF-punktet og ikke holdes i ro på grund af kamerarystelser eller sløret motiv.
 • Brug af AF, mens motivet er meget ude af fokus.
 • Blød fokusering opnås med et objektiv med blød fokusering.
 • Der anvendes et special effect-filter.
 • Der vises støj (lysprikker, striber osv.) på skærmen ved AF.

AF-område

Det tilgængelige autofokusområde afhænger af de anvendte objektiver og billedformat og også af, om du bruger funktioner som f.eks. Film digital IS.