Fejlfindingsvejledning

Hvis der opstår et problem med kameraet, skal du først se denne fejlfindingsvejledning. Hvis Fejlfindingsvejledningen ikke løser problemet, skal du tage kameraet med til det nærmeste Canon-servicecenter.

Strømrelaterede problemer

Batterier kan ikke oplades med batteriopladeren.

 • Brug ikke andre batteripakker end en ægte Canon Batteripakke LP-E17.
 • I tilfælde af opladnings- eller opladerproblemer, skal du se Opladning af batteriet.

Batteriopladerindikatoren blinker.

 • Orange blinkende indikator angiver, at opladning af beskyttelseskredsløbet er forhindret, fordi (1) der er et problem med batteriopladeren eller batteriet, eller (2) kommunikationen med et batteri, der ikke er fra Canon, mislykkedes. I tilfælde af (1) skal du tage opladeren ud, sætte batteriet i igen og vente nogle få minutter, før du sætter den i igen. Hvis problemet fortsætter, skal du tage kameraet med til det nærmeste Canon-servicecenter.

Kameraet aktiveres ikke, selv om afbryderen er indstillet til Tænd.

 • Kontrollér, at batteriet er indsat korrekt i kameraet ().
 • Kontroller, at dækslet til kort/batterirummet er lukket ().
 • Oplad batteriet ().

Adgangsindikatoren er stadig tændt eller blinker, selvom afbryderen er indstillet til Sluk.

 • Hvis strømmen afbrydes, mens et billede bliver optaget til kortet, vil adgangsindikatoren fortsætte med at lyse eller blinke i et par sekunder. Når billedoptagelsen er afsluttet, slukkes der automatisk for strømmen.

[Kommunikationsfejl i batteri. Bærer dette batteri/ disse batterier Canon-logoet?] vises.

 • Brug ikke andre batteripakker end en ægte Canon Batteripakke LP-E17.
 • Fjern og genindsæt batteriet ().
 • Hvis elkontakterne er beskidte, skal du bruge en blød klud til at rense dem med.

Batteriet bliver hurtigt fladt.

 • Brug et batteri, som er helt opladet ().
 • Batteriydeevnen kan være blevet nedsat. Hvis batteriydeevnen er dårlig, skal du udskifte batteriet med et nyt.
 • Antallet af tilgængelige optagelser vil formindskes ved brug af følgende betjeninger:

  • Holde udløserknappen halvt nede i længere tid
  • Ofte aktivere AF uden at tage et billede
  • Om objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator)
  • Brug af trådløse kommunikationsfunktioner

Kameraet slukker af sig selv.

 • Autosluk er aktiveret. For at deaktivere autosluk skal du indstille [Autosluk] i [Indstilling: Energisparer] til [Deaktivér] ().
 • Selvom [Autosluk] er indstillet til [Deaktivér], slukkes skærmen og søgeren stadig, når kameraet er inaktivt i det tidsrum, der er angivet i [Display Fra] eller [Søger Fra] (selvom selve kameraet forbliver tændt).
 • Indstil [Indstilling: Eco-tilstand] til [Fra].

Optagelsesrelaterede problemer

Objektivet kan ikke fastgøres.

 • Hvis du vil montere EF- eller EF-S-objektiver, har du brug for en objektivadapter. Kameraet kan ikke bruges med EF-M-objektiver ().

Der kan ikke optages billeder.

 • Sørg for, at kortet er sat i korrekt ().
 • Skub kortets skrivebeskyttelsesvælger til indstillingen Skriv/Slet ().
 • Hvis kortet er fuldt, skal du udskifte kortet eller slette overflødige billeder for at få mere plads (, ).
 • Det er ikke muligt at optage, hvis AF-punktet bliver orange, når du forsøger at fokusere. Tryk udløserknappen halvt ned for automatisk at fokusere igen, eller fokuser manuelt (, ).

Kortet kan ikke anvendes.

Der vises en fejlmeddelelse, hvis kortet sættes i et andet kamera.

 • Eftersom SDXC-kort formateres i exFAT, hvis du formaterer en kort med dette og derefter sætter det i et andet kamera, vises der måske en fejlmeddelelse, og du kan muligvis ikke bruge kortet.

Billedet er ikke i fokus eller er sløret.

 • Indstil fokusmetoden til [AF] ().
 • Tryk forsigtigt på udløserknappen for at undgå kamerarystelser ().
 • Hvis objektivet er monteret med en Image Stabilizer (Billedstabilisator), skal du indstille Knap til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til Tænd.
 • Under svag belysning kan lukkertiden blive langsommere. Brug en hurtigere lukkertid (), indstil en højere ISO-hastighed (), brug flash (), eller brug et stativ.
 • Se Minimering af slørede billeder.

Jeg kan ikke låse fokus og komponere optagelsen igen.

 • Sæt AF-funktion til One-Shot AF (). Optagelse, mens fokus er låst, er ikke muligt med Servo AF ().

Den kontinuerlige optagelseshastighed er langsom.

 • Kontinuerlig optagelse kan være langsommere afhængigt af batteriniveauet, den omgivende temperatur, reducering af flimmer, lukkertid, blændeværdi, motivforhold, lysstyrke, AF-funktion, objektivtype, brug af flash, optagelsesindstillinger og andre forhold. Du kan finde flere oplysninger under Fremføringsmetode eller Største bursthastighed (ca. antal optagelser).

Den største bursthastighed under kontinuerlig optagelse er lavere.

Selv efter at jeg har skiftet kort, ændres den viste største bursthastighed for kontinuerlig optagelse ikke.

 • Den estimerede største bursthastighed, der vises i søgeren, ændres ikke, når du skifter kort. Det gælder også, selvom du skifter til et kort med høj hastighed. Den største bursthastighed, der er angivet i Største bursthastighed (ca. antal optagelser), er baseret på Canons standardtestkort, og den faktiske største bursthastighed er højere for kort med hurtigere skrivehastighed. Af denne årsag kan den estimerede største bursthastighed være forskellig fra faktiske største bursthastighed.

ISO 100 kan ikke indstilles til stillbilledoptagelse.

 • Den mindste hastighed i ISO-området er ISO 200, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret].

Udvidede ISO-hastigheder kan ikke vælges ved stillbilledoptagelse.

 • Kontrollér indstillingen [ISO-hastighed] i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger].
 • Udvidede ISO-hastigheder (H) er ikke tilgængelige, når [: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret], heller ikke når [ISO-udvidelse] er indstillet til [1:Til] i [: Brugerdef. funk. (C.Fn)].

Selvom jeg har indstillet en reduceret eksponeringskompensation, bliver billedet for lyst.

 • Indstil [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] til [Deaktivér] (). Når [Lav], [Standard] eller [Høj] er indstillet, vil billedet måske blive for lyst, selvom du indstiller en reduceret eksponeringskompensation eller flasheksponeringskompensation.

Jeg kan ikke indstille eksponeringskompensationen, når både manuel eksponering og ISO auto er indstillet.

Det er ikke alle indstillinger for korrektion af objektivabberation, der vises.

 • Selv om [Kromat. aber.kor.] og [Diffraktionskorrektion] ikke vises, når [Digital Lens Optimizer] er indstillet til [Aktivér], anvendes begge funktioner ved optagelse, som når indstillet til [Aktivér].
 • Under filmoptagelse vises [Digital Lens Optimizer] eller [Diffraktionskorrektion] ikke.

Brug af flash i metoden Av eller P reducerer lukkertiden.

 • Indstil [Langsom synk.] i [Optagelse: Flashkontrol] til [1/250-1/60sek. auto] eller [1/250 sek. (fast)] ().

Den indbyggede flash virker ikke.

 • Optagelse med flashen kan midlertidigt blive deaktiveret for at beskytte flashhovedet, hvis den indbyggede flash bruges flere gange inden for kort tid.

Den eksterne Speedlite affyres ikke.

 • Kontrollér, at eventuelle eksterne flashenheder er fastgjort sikkert til kameraet.

Speedlite udløses altid med fuld styrke.

 • Hvis du bruger andre flashenheder end EL/EX-serien af Speedlites i autoflash-metode, skal du altid affyre ved fuld udladning ().
 • Flashen affyres altid ved fuldt output [Flashmålingsmetode], når indstillinger for brugerdefinerede funktioner (C.Fn) for ekstern flash er indstillet til [1:TTL] (autoflash) ().

Eksponeringskompensation for ekstern flash kan ikke indstilles.

 • Hvis flasheksponeringskompensationen er indstillet med den eksterne Speedlite, kan kompensationsmængden ikke indstilles på kameraet. Når Speedlitens flasheksponeringskompensation annulleres (indstilles til 0), kan flasheksponeringskompensation indstilles på kameraet.

Højhastighedssynkronisering er ikke tilgængelig i metoden Av.

 • Indstil [Langsom synk.] i [Optagelse: Flashkontrol] til en anden indstilling end [1/250 sek. (fast)] ().

Optagelse med fjernbetjening er ikke mulig.

 • Når du tager stillbilleder, skal du indstille fremføringsmetoden til 10-sekunders selvudløser/fjernbetjening eller 2-sekunders selvudløser/fjernbetjening (). Når det gælder filmoptagelse, skal du indstille [Optagelse: Fjernudløser] til [Aktivér] ().
 • Kontrollér positionen på knappen til timing for udløsning på fjernbetjeningen.
 • Hvis du bruger trådløs fjernbetjening BR-E1, skal du se Trådløs fjernbetjening BR-E1.
 • Hvis du vil bruge en fjernbetjening til optagelse af timelapse-film, skal du se Timelapse-film.

Der vises et hvidt [Hvid temperaturadvarsel]-ikon eller rødt [Rød temperaturadvarsel]-ikon under stillbilledoptagelse.

 • Det angiver, at kameraets indvendige temperatur er høj. Billedkvalitet af stillbilleder kan blive værre, når der vises et hvidt [Hvid temperaturadvarsel]-ikon. Visning af et rødt ikon [Rød temperaturadvarsel] angiver, at optagelse snart vil stoppe automatisk ().

Et rødt [Rød temperaturadvarsel]-ikon vises under filmoptagelse.

 • Det angiver, at kameraets indvendige temperatur er høj. Hvis det røde ikon [Rød temperaturadvarsel] vises, angiver det, at filmoptagelsen snart vil stoppe automatisk ().

Et rødt [Ikon for varmetærskel ved filmoptagelse]-ikon vises.

 • Hvis kameraet midlertidigt overophedes under 4K-optagelse i længere tid, vises [Ikon for varmetærskel ved filmoptagelse], og optagelse stopper. I så fald er filmoptagelse ikke tilgængelig, selv om du tryk på knappen til filmoptagelse.

  Følg de viste instruktioner, og indstil enten størrelse for filmoptagelse til en anden mulighed end [4K23,98 fps] eller [4K25,00 fps], eller sluk kameraet for at lade det køle af, inden du fortsætter med at optage.

Filmoptagelse stopper af sig selv.

 • Hvis kortets skrivehastighed er langsom, kan filmoptagelse afslutte automatisk. Du kan finde flere oplysninger om kort, som kan optage film, under Krav til kortets ydeevne (filmoptagelse) [skrive-/læsehastighed]. Se kortproducentens websted for at få oplysninger om kortets skrivehastighed osv.
 • Udfør formatering på lavt niveau for at initialisere kortet, hvis kortets optagelses- eller læsehastighed virker langsom ().
 • Når du starter optagelse af en film, stopper optagelsen automatisk efter 29 min. 59 sek.

ISO-hastigheden kan ikke indstilles for filmoptagelse.

 • ISO-hastighed indstilles automatisk i optagelsesmetoden [Film]. I [Manuel filmeksponering] kan du indstille ISO-hastigheden manuelt ().
 • Den mindste hastighed i ISO-området er ISO 200, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret].

Den manuelt indstillede ISO-hastighed ændrer, når du skifter til filmoptagelse.

 • Ved stillbilledoptagelse indstilles ISO-hastighed i henhold til [ISO-hastighed] i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger] (), og for filmoptagelse i henhold til [ISO-hastighed] i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger] ().

Udvidede ISO-hastigheder kan ikke indstilles for filmoptagelse.

 • Kontrollér indstillingen [ISO-hastighed] i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger].
 • Udvidede ISO-hastigheder er ikke tilgængelige, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret].
 • H (udvidet ISO-hastighed) er ikke tilgængelig (vises ikke) under 4K-filmoptagelse.

Eksponeringen ændres under filmoptagelse.

 • Hvis du ændrer lukkertiden eller blændeværdien under optagelse af film, vil ændringerne i eksponeringen måske blive optaget.
 • Det anbefales at optage et par testfilm, hvis du har tænkt dig at udføre zoom under filmoptagelse. Hvis du zoomer, mens du optager film, kan det forårsage ændringer i eksponeringen, eller at der optages lyde fra objektivet eller manglende fokus.

Billedet flimrer, eller der vises vandrette striber under filmoptagelse.

 • Flimren, vandrette striber (støj) eller uregelmæssig eksponering kan skyldes fluorescerende lys, LED-lys eller andre lyskilder under filmoptagelse. Ændringer i eksponeringen (lysstyrke) eller farvetone registreres måske. I [Manuel filmeksponering] metoden kan en langsom lukkertid måske mindske problemet. Problemet er mere tydeligt ved optagelse af timelapse-film.

Motivet ser forvrænget ud under filmoptagelsen.

 • Hvis du hurtigt flytter kameraet til venstre eller højre (panorering) eller optager et motiv i bevægelse, kan billedet blive forvrænget.

Jeg kan ikke tage stillbilleder under filmoptagelse.

 • Der kan ikke optages stillbilleder under filmoptagelse. Hvis du vil tage stillbilleder, skal du stoppe med at optage filmen og derefter vælge en optagelsesmetode til stillbilleder.

Problemer med trådløse funktioner

Kan ikke parre med en smartphone.

 • Brug en smartphone, der er kompatibel med Bluetooth-specifikation version 4.1 eller senere.
 • Slå Bluetooth til på smartphonens indstillingsskærm.
 • Det er ikke muligt at parre kameraet på smartphonens indstillingsskærm til Bluetooth. Installer det dedikerede Camera Connect-program (gratis) på smartphonen ().
 • Parring med en tidligere parret smartphone er ikke muligt, hvis de parringsoplysninger, der er registreret for et andet kamera, bliver på smartphonen. I så fald skal du fjerne kameraets bevarede registrering i Bluetooth-indstillingerne på smartphonen og prøve at parre igen ().

Wi-Fi-funktioner kan ikke indstilles.

 • Hvis kameraet er tilsluttet en computer eller anden enhed via et interfacekabel, kan Wi-Fi-funktioner ikke indstilles. Frakobl interfacekablet, inden du indstiller nogen funktioner ().

En enhed, der er tilsluttet via et interfacekabel, kan ikke anvendes.

 • Andre enheder, f.eks. computere, kan ikke bruges sammen med kameraet ved at tilslutte dem med et interfacekabel, mens kameraet er tilsluttet til enheder via Wi-Fi. Afbryd Wi-Fi-forbindelsen, før du tilslutter et interfacekablet.

Handlinger som f.eks. optagelse og afspilning er ikke mulige.

 • Når der blevet etableret en Wi-Fi-forbindelse, er det ikke muligt at foretage handlinger som f.eks. optagelse og afspilning. Afslut Wi-Fi-forbindelsen, og udfør handlingen.

Kan ikke genoprette forbindelse til en smartphone.

 • Selv med en kombination af samme kamera og smartphone er det måske ikke muligt at tilslutte igen efter valg af det samme SSID, hvis du har ændret indstillingerne eller valgt en anden indstilling. I så fald skal du slette kameraets tilslutningsindstillinger fra Wi-Fi-indstillingerne på smartphonen og indstille forbindelsen igen.
 • Der kan muligvis ikke oprettes en forbindelse, hvis Camera Connect køres, når du konfigurerer tilslutningsindstillingerne igen. I så fald skal du lukke Camera Connect et øjeblik og derefter genstarte det.

Problemer med betjening

Indstillinger ændrer sig, når jeg skifter fra stillbilledoptagelse til filmoptagelse eller omvendt.

 • Separate indstillinger bevares til brug ved optagelse af stillbilleder og film.

En knap eller vælger på kameraet fungerer ikke som forventet.

 • Under filmoptagelse skal du kontrollere indstillingen [Optagelse: Udløserknapfunktion for film] ().
 • Kontrollér indstillingsoplysningerne for [Brugerkontrol] i [Indstilling: Brugerdef. funk. (C.Fn)] ().

Visningsproblemer

Menuskærmen viser færre faner og punkter.

 • Visse faner og punkter vises ikke i programmer i Basiszone eller filmoptagelse.

Visningen begynder med [Min Menu] Min Menu, eller kun fanen [Min Menu] vises.

 • [Menuvisning] på fanen [Min Menu] er indstillet til [Vis fra Min Menu-faneblad] eller [Vis kun Min Menu-faneblad]. Indstil [Normal visning] ().

Det første tegn i filnavnet er et understregningstegn (“_”).

 • Indstil [Optagelse: Farverum] til [sRGB]. Hvis [Adobe RGB] er indstillet, vil det første tegn være et understregningstegn ().

Filnavnet starter med “MVI_”.

 • Det er en filmfil ().

Filnummereringen starter ikke fra 0001.

 • Hvis kortet allerede indeholder optagede billeder, starter billednummeret muligvis ikke fra 0001 ().

Optagelsesdato og -klokkeslæt er forkert.

 • Kontrollér, at den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt er indstillet ().
 • Kontrollér tidszonen og sommertid ().

Datoen og klokkeslættet er ikke på billedet.

 • Optagelsesdatoen og -klokkeslættet vises ikke på billedet. Datoen og klokkeslættet er registreret i billeddataene som optagelsesinformation. Når du printer fotos, kan disse oplysninger bruges til at medtage datoen og klokkeslættet ().

[###] vises.

 • Hvis antallet af billeder, der er optaget på kortet, er større end det antal billeder, som kameraet kan vise, vises [###].

Skærmen viser ikke et tydeligt billede.

 • Hvis skærmen er beskidt, skal du bruge en blød klud til at rense den med.
 • Skærmvisning kan virke en smule langsom ved lave temperaturer, eller se sort ud ved høje temperaturer, men den vender tilbage til normal ved stuetemperatur.

Afspilningsproblemer

Der vises en rød boks på billedet.

 • [Afspilning: Vis AF-pkt.] er indstillet til [Aktivér] ().

Under billedafspilning vises AF-punkterne ikke.

 • AF-punkter vises ikke, når følgende typer billeder afspilles:

  • Billeder optaget i metoden Specialscene: Håndholdt nattescene HDR-modlyskontrol .
  • Billeder optaget i metoden Kreative filtre: HDR Art Standard HDR Art Vivid HDR Art Bold HDR Art embossed .
  • Billeder, der er taget med Støjreduktion for multioptagelse aktiveret.
  • Beskårne billeder.

Billedet kan ikke slettes.

 • Hvis billedet er beskyttet, kan det ikke slettes ().

Stillbilleder og film kan ikke afspilles.

 • Kameraet vil måske ikke kunne afspille billeder taget med et andet kamera.
 • Film, der er redigeret på en computer, kan ikke afspilles med kameraet.

Kun få billeder kan afspilles.

 • Billederne er blevet filtreret efter afspilning med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] (). Slet betingelserne for billedsøgning.

Mekaniske lyde eller lyde fra kamerabetjening kan høres under filmafspilning.

 • Kameraets indbyggede mikrofon kan også optage mekaniske lyde fra objektivet eller lyde fra kamera-/objektivbetjeninger, hvis der udføres AF-funktioner, eller kameraet eller objektivet betjenes under filmoptagelse. I så fald kan brug af en ekstern mikrofon reducere disse lyde. Hvis lydene stadig distraherer med en ekstern mikrofon, kan det være mere effektivt at fjerne den eksterne mikrofon fra kameraet og placere den et andet sted end kameraet og objektivet.

Filmen ser ud til kortvarigt at fryse.

 • Betydelig ændring i eksponeringsniveauet under filmoptagelse med autoeksponering kan medføre, at optagelsen stoppes kortvarigt, indtil lysstyrken stabiliseres. I så fald skal du optage med metoden [Manuel filmeksponering] ().

Der vises intet billede på tv-apparatet.

 • Sørg for, at [Indstilling: Videosystem] er indstillet til [Til NTSC] eller [Til PAL] korrekt for dit tv's videosystem.
 • Sørg for, at HDMI-kablets stik er sat helt i ().

Der er flere filmfiler for en enkelt filmoptagelse.

 • Hvis filstørrelsen for film overstiger 4 GB, oprettes der automatisk en filmfil mere (). Hvis du bruger et SDXC-kort, som er formateret med kameraet, kan du optage en film som en enkelt fil, selvom den er større end 4 GB.

Min kortlæser genkender ikke kortet.

 • Afhængigt af kortlæseren og operativsystemet på computeren bliver SDXC-kort måske ikke registreret korrekt. I så fald skal du tilslutte kameraet til computeren med det medfølgende interfacekabel og derefter importere billederne til computeren vha. EOS Utility (EOS-software, ).

Det er ikke muligt at beskære billeder eller ændre deres størrelse.

 • Dette kamera kan ikke ændre størrelsen på JPEG Lille 2-billeder, RAW-billeder eller frame grab-billeder af 4K-film, der gemmes som stillbilleder ().
 • Dette kamera kan ikke beskære RAW-billeder eller frame grab-billeder af 4K-film der gemmes som stillbilleder ().

Problemer med computerforbindelse

Jeg kan ikke importere billeder til en computer.

 • Installér EOS Utility (EOS-software) på computeren ().
 • Sørg for, at det primære EOS Utility-vindue er vist.
 • Hvis kameraet allerede er tilsluttet via Wi-Fi, kan det ikke kommunikere med en computer, der er tilslutning med et interfacekabel.
 • Kontrollér programversionen.

Kommunikationen mellem det tilsluttede kamera og computeren virker ikke.

 • Når du bruger EOS Utility (EOS-software), skal du indstille [Optagelse: Timelapse-film] til [Deaktivér] ().